Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Principy racionální léčby antibiotiky (část I.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem článku je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. První část je zaměřena na základní rozvahu lékaře, která předchází začátku léčby antibiotiky, a na úvodní antibiotickou terapii.

Antracykliny – kardiotoxicita a kardioprotekce – se zaměřením na mechanizmus účinku

Veronika Puchnerová, Zuzana Nováková, Zdeněk Wilhelm

Antracykliny můžeme charakterizovat jako velice významná protinádorová antibiotika s širokým spektrem využití při léčbě solidních nádorů a hematologických onemocnění. Ačkoliv jsou antracykliny účinnými cytostatiky, jsme při léčbě omezeni jejich kardiotoxickými účinky. V tomto přehledovém článku se zabýváme mechanizmem účinku léčiva, vznikem kardiotoxicity a jejími klinickými projevy. Dále se budeme věnovat kardioprotekci, s jejíž pomocí se snažíme eliminovat poškození srdečního svalu následkem léčby.

Od Current Contents k Open Access Journals

Jan F. Vojáček

Vybrané články

Kardiogenní a septický šok při akutním infarktu myokardu

Milan Hromádka, Thomas Karvunidis, Richard Rokyta

Kardiogenní šok představuje závažnou komplikaci akutního infarktu myokardu s vysokou mortalitou. Rychlá identifikace stavu a včasná revaskularizace myokardu představuje základní pilíř léčby. Neméně důležitá je také podpůrná léčba včetně farmakologické a/nebo přístrojové náhrady případných orgánových dysfunkcí. Kardiogenní šok vzniká nejčastěji u rozsáhlých infarktů myokardu s elevací ST úseku (STEMI). Relativně častá je současná koincidence se systémovou infekcí, sepsí až septickým šokem. Tato komplikace pak dále zvyšuje riziko a incidenci (multi) orgánového poškození (MODS), zvyšuje morbiditu i mortalitu nemocných, navyšuje finanční náklady na péči a prodlužuje dobu hospitalizace.

Možnosti snížení dávek rentgenového záření pacientům a lékařům v intervenční kardiologii

Lucie Súkupová

Studie poskytuje přehled možností, jak lze snížit dávky v intervenční kardiologii nejen pacientům, ale i lékařům. Hlavním zdrojem ozáření lékařů je rozptýlené záření z pacienta, proto snížení dávek lékařům vychází primárně ze snížení dávek pacientům. V první části je stručně popsán princip fungování expoziční automatiky, která reguluje množství produkovaného záření. Podrobněji je zde objasněn vliv přídavné filtrace, úhlu projekce, zvětšení a použité frekvence snímků na dávku. V druhé části je objasněn vliv projekce na dávku lékaři a dále je popsáno použití ochranného stínění.

Katetrizační uzávěr pseudoaneuryzmatu ascendentní aorty po Bentallově operaci u pacienta s Marfanovým syndromem

Predrag Stojadinović, Martin Wiendl, Michael Želízko, Jiří Novotný, Josef Kautzner

Marfanův syndrom (MFS) je geneticky podmíněné onemocnění pojivové tkáně, které poprvé popsal francouzský pediatr Antoine Bernard-Jean Marfan v roce 1896 u pětileté dívky se svalovou atrofií a „nápadně“ dlouhými končetinami. Klinicky Marfanův syndrom zahrnuje celé spektrum příznaků. Nejdůležitější klinickou manifestací je dilatace ascendentní aorty, která nositele ohrožuje vznikem disekce, ruptury, či vznikem aortální regurgitace vedoucí k srdečnímu selhání. Preventivní náhrada postiženého úseku aorty kompozitním štěpem je zlatým standardem léčby. Po operaci přetrvává riziko pozdních komplikací, vyžadující provedení reoperace, která je ovšem spojená s horší prognózou a je zatížená vyšším rizikem perioperační mortality. V indikovaných případech se katetrizační procedury stávají plnohodnotnou alternativou chirurgických zákroků.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.