Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Bare metal stenty na cestě dinosaurů: studie LEADERS FREE

Ivo Varvařovský

Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnala použití kovového (BMS) a bezpolymerového lékového stentu (DES) při léčbě nemocných s vysokým rizikem krvácení. Všichni nemocní byli léčeni duální protidestičkovu léčbou po dobu 1 měsíce a sledováni více než 1 rok. Biolimový stent snižuje u nemocných s vysokým rizikem krvácení pravděpodobnost další revaskularizace o 50 %, pravděpodobnost infarktu myokardu o 32 %.

Izolovaná forma non-kompaktní kardiomyopatie jako vzácná příčina srdečního selhání

Sotiris Skopoulis, Nikol Suková, Petr Frídl, Zarina Karimova

Nonkompaktní kardiomyopatie (dále LVNC – left ventricular non-compaction) představuje vzácné dědičné onemocnění projevující se srdečním selháním, tromboembolickými komplikacemi, arytmiemi včetně náhlé smrti na podkladě maligní arytmie. Tato choroba bývá často mylně diagnostikována jako dilatační či ischemická kardiomyopatie, apikální hypertrofická kardiomyopatie nebo jako jiné infiltrativní pochody myokardu včetně tumorů. Cílem této práce je poskytnout aktuální a detailní přehled informací o izolované formě LVNC.

Katetrizační uzávěr strukturálních defektů mezisíňové přepážky

Vladimír Karmazín, Michael Želízko, Bronislav Janek, Tomáš Marek, Petr Lupínek, Michal Brzák

V následujícím sdělení shrnujeme naše dosavadní zkušenosti katetrizačního řešení síňových defektů pomocí Amplatzerova okluderu. Prezentujeme vlastní soubor pacientů vyšetřených během posledních 15 let, tedy za celou dobu zavedení techniky do IKEM, tj. 399 pacientů, u nichž bylo provedeno 174 uzávěrů defektů septa síní a 255 uzávěrů PFO. Dále rozebíráme některé sporné otázky týkající se převážně řešení PFO defektů. V souhrnu konstatujeme, že uvedená technika je bezpečnou metodou s vysokou úspěšností a nízkým rizikem komplikací.

Vybrané články

Pedunculated Giant Left Atrial Mass: tumor or thrombus?

Sunil Adhikari, Antonin Novák, Jozef Jakabčin, Ivana Havlova, Pavel Červinka, Milouš Derner

The authors present a case of 65 years old woman with history of dyspnoe and syncope, showing the important role of transoesophageal echocardiography, and the complementary role of magnetic resonance imaging in distinguishing thrombus in left atrium from tumor, and in helping to characterize size, shape, and surface features, and especially tissue composition. After anticoagulant therapy the thrombus in left atrium disappeared and the patient was not indicated to operative therapy.

Endovaskulární léčba prasklých břišních a pánevních výdutí

Jan Raupach, Igor Guňka, Alexander Ferko, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec, Jiří Feix, Eduard Havel, Michal Leško, Pavel Janata, Ondřej Renc, Jolana Raupachová, Jana Hrubešová, Antonín Krajina

Cíl: Prasklé břišní a pánevní výdutě patří mezi nejzávažnější život ohrožující situace s vysokou mortalitou mezi 40–80 %. Retrospektivně jsme analyzovali výsledky endovaskulární léčby u těchto urgentních stavů. Materiál/metodika: V období února 2009 až listopadu 2014 jsme endovaskulárně léčili 12 pacientů (12 mužů, průměrný věk 75,2 let) s prasklou aortoilickou nebo pánevní výdutí. Všichni pacienti vzhledem k ostatním komorbiditám byli rizikoví ke standardní operační léčbě. Jednalo se 7 × o rupturu degenerativní aortoilické výdutě (rAAA), 3 × rupturu výdutě vnitřní ilické tepny (AII), 2 × rupturu výdutě společné ilické tepny (AIC). Celkem jsme použili u 7 nemocných bifurkační stentgraft, u 4 nemocných tubulární stentgraft a jeden pacient byl léčen pouze embolizací AII (okludér a akrylátové lepidlo). Výsledky: Průměrná doba od přijetí do ukončení endovaskulární léčby byla 73 minut (rozmezí 45–180 minut). Dvakrát se po léčbě rozvinul břišní kompartment syndrom, který si vyžádal chirurgické řešení s drenáží retroperitoneálního hematomu. Třicetidenní letalita v našem souboru byla 0 %, jednoroční letalita 16,7 % (2/12) a celková letalita souboru pak 25 % (3/12). V průběhu sledovaného období se nevyskytly žádné komplikace či úmrtí související s výkonem či základním onemocněním (medián sledování 15 měsíců, rozsah 4–48). Závěr: Akutní endovaskulární léčba prasklých aortoiliackých a pánevních výdutí je v našem centru organizačně proveditelná a dosahuje slibných výsledků. Podle specifického protokolu stratifikuje nemocné k endovaskulární či operační léčbě. Při dodržení základních předpokladů plánujeme pokračovat v endovaskulární léčbě prasklých aortoilických a pánevních výdutí.

Czech TAVI Registry – technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat

Milan Blaha, Petr Kala, Daniel Klimeš, Jiří Jarkovský, Marian Branny, Josef Šťásek, Jan Vojáček, Viktor Kočka, Michael Želízko, Pavel Červinka, Martin Mates, Petr Němec, Ladislav Dušek

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Chirurgická náhrada aortální chlopně představuje zlatý standard léčby pacientů s hemodynamicky významnou aortální stenózou. Ta byla v posledních cca 10 letech rozšířena o léčbu katetrovou pomocí implantace aortální chlopně do původní postižené chlopně (TAVI – transcatheter aortic valve implantation). Zavedení nové technologie do lékařské praxe vyžaduje dlouhodobé sledování a vyhodnocení efektivity léčby, které je v České republice zajištěno pomocí tzv. Czech TAVI Registry. Článek se věnuje především popisu technického zajištění tohoto multicentrického registru, který k 31. 12. 2013 zahrnoval 688 uzavřených parametrických záznamů od cca 95 % všech TAVI provedených v ČR. Registr je veden s odbornou garancí České kardiologické společnosti a Pracovní skupiny Intervenční kardiologie a spravován Institutem biostatiky a analýz Masarykovy univerzity.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.