Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Co přinesla klinická studie SIGNIFY?

Jaromír Hradec

Zvýšená klidová srdeční frekvence (SF) je nezávislým markerem zvýšeného kardiovaskulárního rizika jak ve všeobecné populaci, tak i u nemocných s různými kardiovaskulárními onemocněními. Farmakologické zpomalení SF (např. betablokátory) kardiovaskulární riziko snižuje. Specifický blokátor kanálů If v sinoatriálním uzlu ivabradin snižuje SF, aniž má jiné účinky, např. hemodynamické. Ve studii SHIFT se prokázalo, že zpomalení SF ivabradinem snižuje výskyt kardiovaskulárních příhod u nemocných se systolickým srdečním selháním. Post hoc podskupinová analýza v jinak neutrální studii BEAUTIFUL naznačila, že ivabradin může významně zlepšit prognózu také u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční (ICHS), kteří mají SF >70 tepů/min., zejména mají-li současně i anginu pectoris. K potvrzení této hypotézy byla navržena a provedena studie SIGNIFY. Bylo do ní zařazeno 19 102 nemocných s chronickou ICHS a normální systolickou funkcí levé komory, kteří měli sinusový rytmus s klidovou SF ≥70 tepů/min. Výsledky této studie však byly překvapivé. Ivabradin sice snížil v průměru o 10 tepů/min. klidovou SF, ale toto snížení nevedlo ke snížení incidence sledovaného primárního klinického ukazatele – součtu kardiovaskulárních úmrtí a nefatálních infarktů myokardu (6,8 % vs. 6,4 %; HR = 1,08; CI = 0,96–1,20; p = 0,20). U velké podskupiny více než 12 000 nemocných s anginou pectoris dokonce ivabradin výskyt primárního sledovaného ukazatele významně zvýšil (7,6 % vs. 6,5 %; HR = 1,18; CI = 1,03–1,35; p = 0,02). Léčba ivabradinem byla také provázena významně vyšším výskytem závažných bradykardií a fibrilace síní. Nečekané výsledky studie SIGNIFY se nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Roli mohla hrát vyšší denní dávka ivabradinu než dosud používaná, částečně i lékové interakce s verapamilem a diltiazemem. Současná doporučení pro léčebné použití ivabradinu při systolickém srdečním selhání zůstávají plně v platnosti. Při použití ivabradinu v indikaci stabilní anginy pectoris je třeba respektovat doporučení Evropské lékové agentury, která jsou u nás plně v souladu s platným indikačním omezením.

Padesát let od zahájení akutní koronární péče v České republice

Vladimír Staněk

Doporučení pro resuscitaci 2015 – aktuality ze sjezdu Evropské resuscitační rady v Praze

Tomáš Janota

Vybrané články

Epikardiálny tuk – jeho charakteristika a význam

Jana Mlynárová, Andrea Gažová, Ondrej Sprušanský, Peter Musil, Eva Goncalvesová, Ján Kyselovič

3Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava Epikardiálne tukové tkanivo pokrýva myokard v oblasti bázy, hrotu, atrioventrikulárnej a intraventrikulárnej ryhy, ale aj hlavné vetvy koronárnych artérií a voľnú stenu pravej komory, kde sa nachádza jeho najväčšie množstvo. Je v priamom kontakte s myokardom a doteraz nebol presne stanovený ani jeho význam a ani jeho funkcia. Na základe skúmania jeho adipocytov môžeme predpokladať jeho úlohu pri vývoji ochorení srdca. Niektoré štúdie zasa poukazujú na rozdiely zápalových cytokínov v epikardiálnom a podkožnom tuku u pacientov s koronárnych ochorením. Teoreticky by mohol epikardiálny tuk vplývať na myokard a koronárne artérie parakrinne alebo endokrinne prostredníctvom cytokínov. Vzhľadom na to, že od roku 1955 je uverejnených necelých 500 publikácií o tejto problematike, chceme priniesť prehľad o jeho možných úlohách, funkciách a dôsledkoch.

Perkutánní intervence u chronické mitrální regurgitace

Vladimír Pořízka, Michael Želízko, Radka Kočková

Významná mitrální regurgitace(MR) je závažným onemocněním postihujícím kolem 10 % populace nad 75 let, a/nebo s dysfunkcí levé komory srdeční, často s těžkými projevy srdeční insuficience a zhoršenou životní prognózou. Zatímco chirurgie zůstává metodou volby u nízko rizikových pacientů s degenerativním typem onemocnění, u vysoce rizikových pacientů s funkční mitrální regurgitací se katetrizační řešení pomocí MitraClipu stává bezpečnou a účinnou léčebnou alternativou. Vedle toho se vyvíjí další katetrizační metody zaměřené dle přítomnosti abnormalit cíleně na určité struktury mitrální chlopně.

Kvalita života po chirurgické revaskularizaci myokardu – je operační přístup rozhodující?

Martin Voborník, Martin Děrgel, Nedal Omran, Marie Lopourová, Marek Pojar, Zdeněk Šorm, Jan Harrer

Účel studie: Cílem práce bylo porovnat kvalitu života pacientů s izolovaným postižením přední mezikomorové větve po revaskularizaci myokardu z přístupu levostranné přední torakotomie a z přístupu sternotomie. Soubor a použité metody: Do studie byli zařazeni všichni pacienti (elektivně operovaní na našem pracovišti v letech 2007–2012) s izolovaným postižením přední mezikomorové větve, s ejekční frakcí levé komory >50 %, bez předchozích intervencí na věnčitých tepnách a bez závažných komorbidit. Celkem bylo zařazeno 68 pacientů – 40 pacientů, kteří podstoupili revaskularizaci myokardu miniinvazivním přístupem z levostranné přední krátké torakotomie (skupina 1), a 28 pacientů, kteří podstoupili revaskularizaci myokardu z přístupu sternotomie (skupina 2). K porovnání kvality života jsme použili standardizovaný dotazník SF-36. Výsledky: Ani v jedné z osmi porovnávaných oblastí kvality života nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi skupinou 1 a skupinou 2. Závěr: Miniinvazivní chirurgický přístup z levostranné krátké přední torakotomie představuje pro pacienty, kteří jsou indikovaní k izolované revaskularizaci přední mezikomorové větve, vhodnou alternativu ke konvenční sternotomii. Benefitem pro pacienta je šetrnost operačního výkonu (zejména zachování celistvosti hrudní kosti), čímž se snižuje operační zátěž pro pacienta a zkracuje celková doba rekonvalescence při totožném výsledku revaskularizace. V dlouhodobém horizontu je však kvalita života pacientů u obou operačních přístupů srovnatelná.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.