Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Principy racionální léčby antibiotiky (část II.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem práce je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. Druhá část se zabývá hodnocením účinnosti antibiotické terapie až k ukončení léčby antibiotiky.

Význam echokardiografie ve stanovení prognózy a výskytu komplikací u pacientů po prodělané akutní plicní embolii

David Vindiš, Martin Hutyra, Jan Přeček, Daniel Šaňák, Michal Král, Simona Littnerová, Miloš Táborský

Cíl: Určit praktický význam echokardiografie ve stanovení prognózy a výskytu komplikací u pacientů po prodělané akutní plicní embolií (PE). Soubor a metodika: U 88 pacientů s PE s dobou sledování 18 měsíců byly hodnoceny vztahy mezi echokardiografickými a laboratorními parametry ve vztahu k riziku mortality, cévní mozkové příhody (CMP) a vývoji plicní hypertenze (PH). Byly porovnány skupiny podle rizika a léčebné strategie PE (vysoce riziková vs. středně/nízce riziková skupina). Výsledky: Vstupní hodnoty troponinu T (cTnT) byly 0.11/0.02(0.00; 0.33) μg/l, (průměr/medián/5-95 percentil) a N-terminální frakce mozkového natriuretického peptidu (NT-proBNP) 2744.3/1276.0(63.9; 10144.0) ng/l. Rozměry pravé komory (PK) (mm) byly následující: RVd 30.9/31.0(22.0;41.0), RV1 41.3/41.0(31.0;53.0), RV2 32.7/32.5(23.0;45.0), RV3 69.8/69.0(54.0;84.0). Odhadovaný systolický tlak v plicnici (PASP) vstupně byl 40.3/35.0(16.0;85.0) mmHg, TAPSE 24.1/24.0(15.0;32.0) mm a S´ 15.6/15.0(10.0;22.0) cm/s. Při kontrolním vyšetření byly normální hodnoty rozměrů PK, TAPSE a S´ měřeny u >80% vyšetřených. PASP jevil tendenci ke zlepšení 29.3/28.0(17.0;45.0). Ve skupině s vysoce rizikovou PE (n=11) byly signifikantně vyšší hodnoty cTnT (0.18/0.07(0.01;1.09) vs. 0.10/0.02(0.00;0.33), p=0.008). Skupina se vstupním PASP ≤35 mmHg měla významně nižší dlouhodobou mortalitu. NT-proBNP >2473 ng/L predikoval následný výskyt CMP (n=8) se senzitivitou 83%, specificitou 80%, area under curve (AUC) 0.833. NT-proBNP >1276 ng/L predikoval pravděpodobnou PH (n=12) se senzitivitou 71%, specificitou 67%, AUC 0.756. Závěr: Řada echokardiografických parametrů dobře koreluje s PASP i NT-proBNP, který predikuje výskyt CMP resp. pravděpodobné PH v průběhu sledování a cTnT, který diskriminuje skupinu pacientů s rizikovou formou PE.

Jícnová echokardiografie v diagnostice infikovaných trombů v horní duté žíle a pravé síni vzniklých v souvislosti s centrálními žilními katétry a intrakardiálně zavedenými elektrodami

Jana Biathová, Pavel Nedbal, Rostislav Polášek

Rozšíření použití centrálních žilních katétrů v kritických stavech a v dlouhodobé terapii a stoupající počet nositelů intrakardiálně implantovaných elektrod s sebou nese rizika komplikací, jako je trombóza a infekce žilního řečiště nebo pravého srdce. Na dvou kazuistikách poukazujeme na obtížnost diagnostiky infikovaných trombů v pravé síni a zejména v horní duté žíle, kde často dochází k přehlédnutí masy. Prezentujeme nutnost indikovat jícnovou echokardiografii u infekcí s možnou souvislostí s centrálními žilními katétry a intrakardiálně zavedenými elektrodami i v případě fyziologického nálezu v místě vstupu, zejména při izolaci zlatého stafylokoka v hemokulturách. Při trvajícím podezření na infekci je nutné provést vyšetření opakovaně.

Vybrané články

Endovaskulární léčba komplikované disekce hrudní aorty typu B

Jan Raupach, Miroslav Lojík, Jan Vojáček, Martin Tuna, Jindřich Samek, Vendelín Chovanec, Josef Bis, Petr Hoffmann, Petr Dvořák, Antonín Krajina, Jan Harrer

Cíl: Retrospektivní hodnocení výsledků endovaskulární léčby komplikované disekce aorty pomocí hrudních stentgraftů (SG) a stentů. Soubor a metodika: V období 2/2001 až 11/2014 bylo na našem pracovišti endovaskulárně léčeno celkem 34 pacientů (7 žen, 27 mužů, průměrného věku 60,4 let) pro komplikovanou disekci hrudní aorty. Indikací k léčbě byla 6× akutní ruptura aorty, 12× ischemické komplikace, 10× časná expanze aorty, 6× bolest v zádech a hypertenze nereagující na léčbu. Hrudní stentgraft byl zaváděn z třísla přes pánevní tepny do oblasti primárního entry s cílem jeho překrytí a navození trombózy nepravého kanálu. Výsledky: Celkem bylo u 34 pacientů zavedeno 49 hrudních SG (1,4 SG/pacienta). Pro zlepšení perfuze disekovaných větví aorty byl navíc použit kovový stent: 4× pánevní tepny, 3× horní mezenterická tepna (SMA), 1× levá společná karotická tepna (LCCA). Primární technická úspěšnost naší léčby se umístěním SG přes oblast entry a navozením trombózy nepravého kanálu byla 91,2 % (31/34). U osmi pacientů (23,5 %) byla v druhé době provedena extenze hrudního SG pro progresi disekce. U 4 pacientů (11,8 %) došlo v průběhu sledování k progresivní dilataci disekované břišní aorty > 50 mm, která byla u 3 nemocných léčena chirurgickou resekcí výdutě. Závažné komplikace spojené s léčbou se vyskytly v 14,7 % (5/34): 2× paraplegie, 1× cévní mozková příhoda, 2× retrográdní disekce ascendentní aorty. Třicetidenní letalita našeho souboru je 5,9 % (2/34), jednoroční 11,8 % (4/34), tříletá letalita pak 17,6 % (6/34). Závěr: Endovaskulární léčba komplikované disekce hrudní aorty typu B je v našem centru považována za metodu volby se slibnými střednědobými výsledky. Pravidelné sledování pacientů po léčbě je nezbytné k časnému určení komplikací a k následné léčbě.

Je náchylnost k neurotickým poruchám významným prediktorem srdečního onemocnění?

Blanka Šestáková, Marta Zárybnická, Dana Brabcová, Jiří Kohout

Účel studie: Cílem naší původní práce je prověřit, zda náchylnost k neurotickým poruchám závisí na tom, jestli pacient vyplňuje dotazník před nebo po plánované operaci srdce, a následně zjistit, zda je u pacientů se srdečním onemocněním zaznamenávána vyšší náchylnost k neurotickým poruchám, než je tomu v celé populaci. Soubor a metody: Výzkum byl realizován na vzorku 70 pacientů Fakultní nemocnice v Plzni. Náchylnost k neurotickým poruchám byla měřena 48položkovým dotazníkem Middlesex Hospital Questionnaire (MHQ). Výsledky: Na základě statistického šetření neprokazujeme statisticky významný rozdíl mezi náchylností k neurotickým poruchám měřené dotazníkem MHQ před a po plánované operaci srdce (p-hodnota příslušného testu byla větší než 0,05 ve všech škálách). Získaná data dále ukazují, že náchylnost k neurotickým poruchám je významným prediktorem srdečního onemocnění, když sledovaní pacienti dosahují celkového skóre MHQ 33,77±11,10 ve srovnání s normou pro celou populaci, která je 24,8±11,4 (p-hodnota příslušného testu byla menší než 0,001). Zvláště významné rozdíly pak byly zaznamenány u škál měřících náchylnost k fobii, obsesi a depresi. Závěry: Prezentované výsledky ukazují, že dotazník MHQ měří náchylnost k neuroticismu jako osobnostní rys a prakticky nezohledňuje aktuální psychický stav pacienta ovlivněný například obavami z plánované operace. Dále bylo zjištěno, že pacienti se srdečním onemocněním vykazují vyšší náchylnost k fobii, depresi a obsesi, než je tomu u celé populace.

Současný stav hypolipidemické léčby u nás

Hana Rosolová

Hypercholesterolémie, tj. zvýšený celkový a LDL cholesterol, je jeden ze základních ovlivnitelných rizikových faktorů pro aterosklerózu a kardiovaskulární onemocnění. Pokud má pacient celkové kardiovaskulární riziko vysoké nebo velmi vysoké, zahajuje se léčba farmakologická; nejúčinnějšími dostupnými léky jsou v současné době statiny. Léčba statiny však není v současnosti dostatečně využívána. Je poddávkovaná z různých důvodů, jak ze strany lékaře, tak i pacienta. Je zcela podhodnocován význam dalších poruch metabolizmu lipidů, a to především aterogenní dyslipidémie, která je zdrojem reziduálního vaskulárního rizika především u pacientů s diabetem 2. typu. Sekundárním cílem léčby dyslipidémie je doporučená hodnota non-HDL-cholesterolu. K jejímu dosažení je vhodná kombinovaná léčba statinu s fibrátem nebo s ezetimibem. Zatímco léčba statiny stále stoupá (75 % ze všech hypolipidemik), léčba fibráty je stabilní (24 %) a nejméně je využíván ezetimib (1 %). Trendem v léčbě dyslipidémií je určitě fixní kombinace hypolipidemik, která zohlední individuální poruchy metabolizmu lipidů a individuální snášenlivost a účinnost hypolipidemické léčby.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.