Z posledního čísla

Biodegradabilní stenty - kouzlo pomíjivého?

Vojtěch Novotný, Ivo Varvařovský, Jan Matějka, Vladimír Rozsíval, Tomáš Lazarák

Kardiologické oddělení, Pardubická nemocnice Biodegradabilní stenty (bioresorbable vascular scaffolds, BVS) představují poslední významnou změnu přístupu v oblasti perkutánních koronárních intervencí. Idea poskytnout cévě pouze přechodnou oporu je lákavá zejména proto, že může pomoci překonat některé ze slabin současných metalických lékových stentů. Cílem tohoto přehledného článku je zasadit problematiku BVS do kontextu rychle se rozvíjejícího pole koronárních intervencí, poukázat na potenciální výhody a úskalí této technologie a shrnout dostupná preklinická i klinická data. Přestože v různých fázích vývoje je mnoho různých konceptů BVS, bližší pozornost je věnována pouze těm, které již získaly schválení ke klinickému užívání. Diskutovány jsou technologické aspekty, technika implantace a data z preklinických studií, klinických randomizovaných studií, registrů a metaanalýz.

Rivaroxaban - pohled na léčbu hluboké žilní trombózy po 4 letech zkušeností

Petr Dulíček

Venózní tromboembolizmus je závažné a časté onemocnění, a to nejen z hlediska rizika úmrtí na plicní embolii, ale také svými následky. V posledních letech po dostupnosti nových antitrombotik došlo k významnému pokroku v terapii, zejména ve smyslu zjednodušení léčby. V článku se zabýváme našimi více než 4letými zkušenostmi v ambulantní léčbě hluboké žilní trombózy rivaroxabanem.

Pheochromocytoma as a rare cause of ventricular fibrillation

Pavel Hajdusek, Michal Pazdernik, Jiri Kettner, Josef Kautzner

This case report describes a rare cause of refractory ventricular fibrillation which was identified as a clinical manifestation of pheochromocytoma. It illustrates the pitfalls of diagnostics and surgical treatment of pheochromocytoma and the dilemma whether to implant in such patient an implantable cardioverter-defibrillator (ICD). Although the cause of cardiac arrest accompanying pheochromocytoma could be considered reversible, implantation was performed in this case due to presumed ventricular substrate with depressed left ventricular ejection fraction and with the prospect of potential recurrence of pheochromocytoma after surgery. To our best knowledge, only a few case studies of pheochromocytoma presenting with ventricular tachycardia have been reported. However, none of the published cases required prolonged cardiopulmonary resuscitation due to refractory ventricular fibrillation.

Vybrané články

Urgentní perkutánní koronární intervence stenózy ve větvení kmene levé věnčité tepny s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch u nestabilního pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny

Amír Sibai, Lukáš Jaworski, David Horák

Bifurkační léze jsou poměrně častým koronarografickým nálezem, jejichž řešení je, navzdory pokrokům v instrumentáriu i novým technikám, stále technicky a časově náročné. Je zároveň spojeno s horšími procedurálními i dlouhodobými klinickými výsledky. Dedikované bifurkační stenty byly vyvinuty s cílem zjednodušit intervenční léčbu bifurkačních lézí a zlepšit její časné i dlouhodobé výsledky. V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny s kritickou stenózou ve větvení kmene levé věnčité tepny, který byl léčen primární perkutánní koronární intervencí (PCI) s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch s velmi dobrým angiografickým a klinickým výsledkem.

Katetrizační uzávěr strukturálních defektů mezisíňové přepážky

Vladimír Karmazín, Michael Želízko, Bronislav Janek, Tomáš Marek, Petr Lupínek, Michal Brzák

V následujícím sdělení shrnujeme naše dosavadní zkušenosti katetrizačního řešení síňových defektů pomocí Amplatzerova okluderu. Prezentujeme vlastní soubor pacientů vyšetřených během posledních 15 let, tedy za celou dobu zavedení techniky do IKEM, tj. 399 pacientů, u nichž bylo provedeno 174 uzávěrů defektů septa síní a 255 uzávěrů PFO. Dále rozebíráme některé sporné otázky týkající se převážně řešení PFO defektů. V souhrnu konstatujeme, že uvedená technika je bezpečnou metodou s vysokou úspěšností a nízkým rizikem komplikací.

Novinky ve specifické léčbě plicní arteriální hypertenze

David Ambrož

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.