Z posledního čísla

Zpráva ze 66. výroční konference American College of Cardiology

Jan Vojáček

Biodegradabilní stenty - kouzlo pomíjivého?

Vojtěch Novotný, Ivo Varvařovský, Jan Matějka, Vladimír Rozsíval, Tomáš Lazarák

Kardiologické oddělení, Pardubická nemocnice Biodegradabilní stenty (bioresorbable vascular scaffolds, BVS) představují poslední významnou změnu přístupu v oblasti perkutánních koronárních intervencí. Idea poskytnout cévě pouze přechodnou oporu je lákavá zejména proto, že může pomoci překonat některé ze slabin současných metalických lékových stentů. Cílem tohoto přehledného článku je zasadit problematiku BVS do kontextu rychle se rozvíjejícího pole koronárních intervencí, poukázat na potenciální výhody a úskalí této technologie a shrnout dostupná preklinická i klinická data. Přestože v různých fázích vývoje je mnoho různých konceptů BVS, bližší pozornost je věnována pouze těm, které již získaly schválení ke klinickému užívání. Diskutovány jsou technologické aspekty, technika implantace a data z preklinických studií, klinických randomizovaných studií, registrů a metaanalýz.

Optimalizace resynchronizační léčby pomocí 3D echokardiografie a dle EKG, porovnání odpovědi bezprostředně po implantaci a v odstupu 1 měsíce

Jiří Vondrák, Dan Marek, Petr Vojtíšek, Aleš Havlíček, Miloš Táborský

Cíl: Cílem této studie je prokázat, že nastavení biventrikulárního kardiostimulátoru echokardiograficky pomocí trojrozměrné echokardiografie (3DE) povede k větší hemodynamické odpovědi bezprostředně po optimalizaci a navodí větší redukci endsystolického objemu levé komory (LK) oproti standardnímu nastavení (dle šíře QRS komplexu) v odstupu 1 měsíce od implantace. Metodika: Do této randomizované, otevřené studie bylo zařazeno 63 nemocných (věk 70 ± 10 let, muži 47) indikovaných k srdeční resynchronizační léčbě (CRT). Nemocní byli randomizováni do dvou skupin. V obou skupinách bylo nejprve atrio-ventrikulární (AV) delay nastaveno iterativní metodou. Mezikomorové (VV) delay bylo v 1. skupině nastaveno dle šíře QRS komplexu (n=31), ve 2. skupině pomocí 3D echokardiografie (n=32). U všech nemocných jsme před implantací CRT a po 1 měsíci hodnotili funkční třídu dle New York Heart Association (NYHA), provedli jsme 6minutový test chůze (6MWT), nemocní vyplnili dotazník kvality života (MLHFQ) a měřili jsme hladinu NT-proBNP v krvi. Všichni nemocní před implantací CRT, bezprostředně po optimalizaci a měsíc po implantaci podstoupili 3D echokardiografické vyšetření ke zhodnocení objemů LK, měření ejekční frakce levé komory (EF LK) a systolic dyssynchrony indexu (SDI). Výsledky: V 2. skupině při kontrolním vyšetření po 1 měsíci byl trend k větší redukci endsystolického objemu LK (–23 ± 41ml vs. –27 ± 36 ml, P 0,656) a vzestupu EF LK (+4,3 ± 8,0 % vs. +6,9 ± 7,6 %, P 0,206) oproti 1. skupině. V klinické odpovědi (funkční třída NYHA, 6MWT, MLHFQ) se obě skupiny po 1 měsíci výrazně nelišily. Závěr: Individuální optimalizace CRT pomoci 3DE oproti konvenčnímu nastavení může vést k větší redukci endsystolického objemu LK a zlepšení systolické funkce LK. Naše zkušenosti naznačují možnost využití této metody k optimalizaci VV delay v běžné klinické praxi.

Vybrané články

Intraaortální balonková kontrapulzace v kardiologické intenzivní péči - konsenzus expertů

Richard Rokyta, Petr Ošťádal, Petr Kala, Jan Bělohlávek, Andreas Krüger, Jiří Pařenica, Tomáš Janota, Milan Hromádka, Tomáš Kovárník, Tomáš Hnátek, Petr Janský, Jan Vojáček

Dostanou všichni pacienti s akutním infarktem myokardu v ČR srovnatelnou šanci na co nejlepší výsledek léčby?

Pavel Urbánek

Z hlediska pacientovy perspektivy je zdržení mezi nástupem příznaků a zahájením reperfuzní terapie nejdůležitějším časovým intervalem, protože odráží celkový ischemický čas. Tato doba musí být zkrácena na minimum. Tak se praví v ESC Guidelines a i v Souhrnu Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu infarktu myokardu s elevacemi ST úseku z roku 2012 (dále jen Souhrn). Rekanalizovat ucpanou koronární tepnu lze dvěma způsoby, perkutánní koronární intervencí v katetrizačním centru či podáním trombolytika, nejlépe již při prvním kontaktu s pacientem. Prvním způsobem je dosahováno rekanalizace doložitelně efektivním způsobem, avšak u pacientů některých oblastí ČR prokazatelně až s výrazným časovým odstupem od zavolání na tísňovou linku. Druhý způsob by mohl zásadním způsobem zkrátit dobu od zavolání na tísňovou linku do otevření infarktové tepny, především u pacientů výše zmíněných oblastí, avšak přednemocniční trombolýza není částí odborné veřejnosti podporována a trombolytikum je takřka nedostupné.

Regrese koronární aterosklerózy - teorie, fakta a klinická relevance

Jan F.Vojáček

Subendoteliální ukládání apolipoproteinu B s vysokým obsahem lipoproteinů do predisoponovaných úseků tepny je hlavní mechanizmus vzniku koronární aterosklerózy. Místní biologickou odpovědí na tyto uložené a následně modifikované lipoproteiny je chronická zánětlivá reakce zprostředkovaná především makrofágy a T buňkami. Hypolipidemická léčba statiny vede ke stabilizaci koronárních plátů a snížení výskytů klinických epizod destabilizace koronární nemoci. Pomocí novějších přesných zobrazovacích metod, jako je intrakoronární ultrazvuk, virtuální histologie, NMR či optická koherenční tomografie, se ukázalo, že snížení LDL cholesterolu při intenzivní statinové léčbě vede i k prokazatelné regresi koronárních plátů. Právě ukončená studie Glagov prokázala možnost dalšího snížení LDL pomocí kombinační léčby dostatečnými dávkami statinu a inhibitory PCSK9, došlo k poklesu LDL na nižší hodnoty než u srovnatelných studií se statiny. Tomu odpovídá i pokles objemu plátu při sledování pomocí intrakoronárního ultrazvuku.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.