Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Principy racionální léčby antibiotiky (část I.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem článku je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. První část je zaměřena na základní rozvahu lékaře, která předchází začátku léčby antibiotiky, a na úvodní antibiotickou terapii.

Bare metal stenty na cestě dinosaurů: studie LEADERS FREE

Ivo Varvařovský

Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnala použití kovového (BMS) a bezpolymerového lékového stentu (DES) při léčbě nemocných s vysokým rizikem krvácení. Všichni nemocní byli léčeni duální protidestičkovu léčbou po dobu 1 měsíce a sledováni více než 1 rok. Biolimový stent snižuje u nemocných s vysokým rizikem krvácení pravděpodobnost další revaskularizace o 50 %, pravděpodobnost infarktu myokardu o 32 %.

Srdeční amyloidóza – kazuistika

František Kováčik, Miloš Táborský, Martin Hutyra, Ondřej Moravec, Jan Přeček

Kazuistika popisuje kardiální symptomatologii jako dominantní příznak v klinickém obraze nově diagnostikované systémové AL amyloidózy. Definitivní diagnóza byla potvrzena histologicky po předchozí endomyokardiální biopsii. Následně byla zahájená systémová chemoterapie, jako základ léčby systémové AL amyloidózy.

Vybrané články

Endovaskulární léčba prasklých břišních a pánevních výdutí

Jan Raupach, Igor Guňka, Alexander Ferko, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec, Jiří Feix, Eduard Havel, Michal Leško, Pavel Janata, Ondřej Renc, Jolana Raupachová, Jana Hrubešová, Antonín Krajina

Cíl: Prasklé břišní a pánevní výdutě patří mezi nejzávažnější život ohrožující situace s vysokou mortalitou mezi 40–80 %. Retrospektivně jsme analyzovali výsledky endovaskulární léčby u těchto urgentních stavů. Materiál/metodika: V období února 2009 až listopadu 2014 jsme endovaskulárně léčili 12 pacientů (12 mužů, průměrný věk 75,2 let) s prasklou aortoilickou nebo pánevní výdutí. Všichni pacienti vzhledem k ostatním komorbiditám byli rizikoví ke standardní operační léčbě. Jednalo se 7 × o rupturu degenerativní aortoilické výdutě (rAAA), 3 × rupturu výdutě vnitřní ilické tepny (AII), 2 × rupturu výdutě společné ilické tepny (AIC). Celkem jsme použili u 7 nemocných bifurkační stentgraft, u 4 nemocných tubulární stentgraft a jeden pacient byl léčen pouze embolizací AII (okludér a akrylátové lepidlo). Výsledky: Průměrná doba od přijetí do ukončení endovaskulární léčby byla 73 minut (rozmezí 45–180 minut). Dvakrát se po léčbě rozvinul břišní kompartment syndrom, který si vyžádal chirurgické řešení s drenáží retroperitoneálního hematomu. Třicetidenní letalita v našem souboru byla 0 %, jednoroční letalita 16,7 % (2/12) a celková letalita souboru pak 25 % (3/12). V průběhu sledovaného období se nevyskytly žádné komplikace či úmrtí související s výkonem či základním onemocněním (medián sledování 15 měsíců, rozsah 4–48). Závěr: Akutní endovaskulární léčba prasklých aortoiliackých a pánevních výdutí je v našem centru organizačně proveditelná a dosahuje slibných výsledků. Podle specifického protokolu stratifikuje nemocné k endovaskulární či operační léčbě. Při dodržení základních předpokladů plánujeme pokračovat v endovaskulární léčbě prasklých aortoilických a pánevních výdutí.

Suboptimální apozice stentu – korigovat, nebo ponechat?

Tomáš Kovárník, Karel Kopřiva, Štěpán Jeřábek

Autoři přinášejí přehled aktuálních znalostí ohledně nedostatečné apozice ve stentu, jejich příčinách, diagnostice a možných důsledcích. Hlavní pozornost je věnována diagnostice této komplikace a jejím možným důsledkům. Rovněž jsou doplněna doporučení jak výskyt nedostatečné apozice ve stentu snížit.

Komentář k článku Urbánek P. Dostanou všichni pacienti s akutním infarktem myokardu v ČR srovnatelnou šanci na co nejlepší výsledek léčby? (Interv Akut Kardiol 2015; 14(1): 38–43)

Michael ŽelízkoIntervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.