Interv Akut Kardiol 2015; 14(2): 84-86

Ruptura koronární tepny s akutní tamponádou jako komplikace perkutánní koronární intervence

Markéta Chaurová1, Zdeněk Klimsa1, Petr Šimek1, Miloš Holub1, Erik Petrikovits2
1 Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Jihlava
2 Kardiocentrum Vysočina CZ a. s., Jihlava

Ruptura koronární tepny při perkutánní koronární intervenci (PCI) je komplikací velmi vzácnou a život ohrožující. Prezentujeme klinický případ 70letého pacienta, který byl přijat na naše pracoviště pro akutní koronární syndrom. Koronarografický nález kaskády kalcifikovaných 90% stenóz v oblasti střední části RIA (ramus interventricularis anterior) jako culprit léze byl indikován k PCI. Výkon byl komplikován rupturou koronární tepny se vznikem akutní srdeční tamponády manifestující se hemodynamickou nestabilitou pacienta. Akutní stav vyžadoval kardiopulmonální resuscitaci s využitím mechanické nepřímé srdeční masáže systémem LUCAS 2 a napojení na umělou plicní ventilaci. Byla provedena akutní perikardiocentéza a následné ošetření místa ruptury stentgraftem. Pouze kombinace těchto intenzivních terapeutických metod zajistila úspěšné zvládnutí situace. Pacient byl propuštěn po 15 dnech hospitalizace do domácí péče. V odstupu jednoho roku je bez klinických potíží a bez objektivního průkazu koronární ischemie.

Klíčová slova: perkutánní koronární intervence, ruptura koronární tepny, perikardiocentéza, stentgraft

Coronary artery rupture with acute cardiac tamponade as a complication of percutaneous coronary intervention

Coronary artery rupture during percutaneous coronary intervention (PCI) is a very rare but life-threatening complication. We report a case of a 70-year-old patient admitted to hospital due to acute coronary syndrom. Coronary angiography revealed a cascade of calcifited 90% narrowings of middle part of left anterior descending (LAD) artery. PCI of culprit lesion was complicated by coronary artery rupture with acute cardiac tamponade and consequently by hemodynamic collapse. Urgent pericardiocentesis as well as stentgraft implantation was performed during ongoing cardiopulmonary resuscitation which included use of mechanical chest compression system (LUCAS 2) and mechanical ventilation. This combination of intensive therapeutic methods successfully restored patient´s circulation and the patient was finally discharged from hospital after 15 days. One year later was the patient in good health condition with no evidence of effort ischaemia

Keywords: percutaneus coronary intervention, coronary atery rupture, pericardiocentesis, stentgraft

Zveřejněno: 1. červen 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.