Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 109-116

Přístupy neinvazivního měření a monitorace krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí

Pavla Doupalová1, Jan Chrastina2, Jan Václavík1
1 I. interní klinika &ndash, kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc
2 Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Příspěvek přehledového charakteru předkládá možnosti klinického, ambulantního, domácího měření a selfmonitoringu krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí. Dále je popsána metoda měření krevního tlaku v lékárnách a také v rámci telemedicínské domácí monitorace. Pozornost je věnována poznatkům o užívaných přístrojích, kterých je užíváno k samotnému měření hodnot krevního tlaku u těchto pacientů. V neposlední řadě se autoři věnují také oblastem validace a kontroly užívaných přístrojů, stejně jako zásadám přístupu jednotlivých možností měření s fokusací na maximální možnou eliminaci chyb s respektem na ovlivňující fenomény. Přehled sumarizuje dohledané publikované poznatky z relevantních publikačních výstupů (příp. studií), které byly cíleně zaměřeny na oblast možností neinvazivního měření a monitorace hodnot krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí. Metodou celkové konceptualizace přístupu byla analýza, komparace, kritická diskuze a sumarizace dohledaných publikovaných výsledků výzkumů a studií (po eliminaci duplicit), které byly cíleně hledány v období publikování 2000–2014 v dostupných on-line licencovaných databázích. Užita byla specifická klíčová slova a jejich kombinace s Booleyovskými operátory, přičemž mezi užité databáze patřily EBSCO, PubMed, ProQuest, Science Direct, dále také vyhledávač Google Scholar a dostupné fulltexty časopisů vydavatelství SOLEN. Popsány jsou možnosti klinického, ambulantního, domácího měření a selfmonitoringu, měření v lékárnách a telemedicínské domácí monitorace, včetně užívaných přístrojů k samotnému provedení měření. V neposlední řadě jsou sumarizovány také poznatky o validaci a kontrole používaných přístrojů a zásadách přístupů k jednotlivým možnostem měření, včetně eliminace možných chyb s respektováním ovlivňujících fenoménů.

Klíčová slova: krevní tlak, arteriální hypertenze, klinické měření, domácí monitorace krevního tlaku, ambulantní monitorace krevního tlaku, telemedicínská monitorace, selfmonitoring

Approach to non-invasive blood pressure measurement and its monitoring in patients with arterial hypertension

The review-based paper describes the measurement options – clinical (office), ambulatory, home blood pressure measurement including the self-monitoring in patients suffering from hypertension. Next, measuring in pharmacies and telemedicine monitoring approaches are described too. There are also summarized findings of information connected to the validation and control of the technical equipment and principles of approaches to the blood pressure measurement, including the elimination of potential mistakes with the respect of the confounding phenomena. The paper is based on information obtained from relevant publication outputs (articles, studies), which were focused on the area of non-invasive measurement and monitoring of blood pressure in patients with arterial hypertension. Analysis, comparison, critical discussion and summary of published results of research and studies (after elimination of duplicates) were specifically sought in the period 2000–2014 in available on-line databases. pressure monitoring, telemedicine monitoring, selfmonitoring.

Keywords: blood pressure, arterial hypertension, clinical (office) measurement, home blood pressure monitoring, ambulatory blood

Zveřejněno: 1. říjen 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.