Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 6-10

Primární versus sekundární transport u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST (STEMI), časy a mortality

Abdul Almawiri1, Jan F. Vojáček1, Ziad Albahri2, Martin Jakl1, Josef Šťásek1
1I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 2Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Cílem naší studie bylo ukázat, do jaké míry přímý transport pacientů se STEMI z terénu do katetrizační laboratoře ovlivňuje zkrácení času do provedení reperfuze pomocí p-PCI a jaký má vliv na jejich mortalitu. Přestože se v posledních letech zásadně změnil management pacientů se STEMI v přednemocniční péči, stále nezanedbatelná část pacientů je transportována do krajských nemocnic a teprve poté na katetrizační laboratoř. Studie je publikována až nyní kvůli osmiletému sledování mortality dotyčných pacientů.

Klíčová slova: STEMI, primární perkutánní koronární intervence (p-PCI), časy a mortality

Primary versus secondary transport in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction, times and mortality rates

The aim of our study was to show to what extent direct transport of patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) from the field to a catheterization laboratory affects shortening of the time-to-reperfusion with primary PCI and what effect it has on their mortality. Although the management of patients with STEMI in prehospital care has dramatically changed in the recent years, still a non-negligible proportion of patients are transported to regional hospitals and only afterwards to a catheterization laboratory.

Keywords: STEMI, primary percutaneous coronary intervention (p-PCI), times and mortality

Zveřejněno: 1. duben 2017


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.