Interv Akut Kardiol 2015; 14(1): 38-43

Dostanou všichni pacienti s akutním infarktem myokardu v ČR srovnatelnou šanci na co nejlepší výsledek léčby?

Pavel Urbánek
ZZS Jihomoravského kraje, Brno

Z hlediska pacientovy perspektivy je zdržení mezi nástupem příznaků a zahájením reperfuzní terapie nejdůležitějším časovým intervalem, protože odráží celkový ischemický čas. Tato doba musí být zkrácena na minimum. Tak se praví v ESC Guidelines a i v Souhrnu Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu infarktu myokardu s elevacemi ST úseku z roku 2012 (dále jen Souhrn). Rekanalizovat ucpanou koronární tepnu lze dvěma způsoby, perkutánní koronární intervencí v katetrizačním centru či podáním trombolytika, nejlépe již při prvním kontaktu s pacientem. Prvním způsobem je dosahováno rekanalizace doložitelně efektivním způsobem, avšak u pacientů některých oblastí ČR prokazatelně až s výrazným časovým odstupem od zavolání na tísňovou linku. Druhý způsob by mohl zásadním způsobem zkrátit dobu od zavolání na tísňovou linku do otevření infarktové tepny, především u pacientů výše zmíněných oblastí, avšak přednemocniční trombolýza není částí odborné veřejnosti podporována a trombolytikum je takřka nedostupné.

Klíčová slova: akutní infarkt myokardu, přednemocniční trombolýza, primární perkutánní koronární intervence

Will all patients with acute myocardial infarction in the Czech Republic

get the same chance for best result of treatment? From the patient’s perspective, the delay between symptom onset and provision of reperfusion therapy is possibly the most important, since it reflects total ischaemic time. It should be reduced as much as possible! So is written in ESC Gudelines and also in Summary of recommended procedures from ESC for diagnosis and treatment of myocardial infarction with STE from 2012. Opening of closed coronary artery is possible in two ways: by percutaneous intervention in catheterization center or by administrating thrombolytics, preferably during the first contact with the patient. The first procedure is an effective way of coronary artery recanalisation but for patients from some regions of the Czech Republic there is still significant time delay from the time they called the emergency line. The second way could significantly shorten the time between calling the emergency line and opening of the infarct-related artery, especially for patients from the mentioned regions, but prehospital thrombolysis is not supported by some of experts and thrombolytics are almost unavailable.

Keywords: acute myocardial infarction, prehospital thrombolysis, primary percutaneous coronary intervention

Zveřejněno: 20. duben 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.