Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 120-122

Successful treatment of acute myocarditis with right and left ventricular assist devices complicated by heparin-induced thrombocytopenia

Darja Krupina1, 2, Edvardas Zurauskas3, Pranas Serpytis2,4, Mindaugas Balciunas1, 2
Centre of Anaesthesiology, Intensive Therapy and Pain Management, Vilnius University Hospital Santariskiu
1 Klinikos, Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University, Vilnius, Lithuania
3 Faculty of Medicine, Department of Pathology, Forensic Medicine and Pharmacology, Vilnius University, Vilnius, Lithuania
4 Clinic of Cardiovascular Diseases, Vilnius University Hospital Santariškiu Klinikos, Vilnius, Lithuania

Myocarditis is defined as an inflammatory disease of the heart muscle, diagnosed by established histological, immunological, and immunohistochemical criteria (1). It is commonly developed by virus, but also can be a result of bacterial infection or various toxins (2–4). The exact incidence is unknown, however, in number of routine autopsies, 1–9 % of all patients had signs of myocardial inflammation. In young adults, almost 20 % of all cases of sudden death are due to myocarditis (5). In symptomatic patients, myocarditis often presents as acute heart failure, although it can mimic acute myocardial infarction or a tachyarrhythmia (6). The use of Intravenous Immunoglobulin in the treatment of acute myocarditis is controversial (7, 8). High dose of steroids have been used in certain types of myocarditis, although the treatment regimen is not defined (9–11). In severe cases patients develop cardiogenic shock and require mechanical circulatory support or heart transplantation (4). Here we present a case of acute myocarditis managed with left and right ventricular assist devices and good outcome despite of postoperatively developed heparin induced thrombocytopenia.

Klíčová slova: myocarditis, ventricular assist device, heparin-induced thrombocytopenia

Úspěšná léčba akutní myokarditidy pomocí mechanické podpory pravé a levé komory srdeční komplikovaná heparinem indukovanou trombocytopenií

Myokarditida je definována jako zánětlivé onemocnění srdečního svalu, diagnostikované pomocí zavedených histologických, imunologických a imunohistochemických kritérií (1). Je běžně způsobována virem, ale mohou ji rovněž způsobovat bakteriální infekce nebo různé toxiny (2–4). Její přesná incidence není známá, nicméně u celé řady rutinně prováděných pitev mělo příznaky zánětu myokardu 1 až 9 % všech pacientů. U mladých dospělých zodpovídá myokarditida za téměř 20 % všech případů náhlého úmrtí (5). U symptomatických pacientů se myokarditida často projevuje jako akutní srdeční selhání, i když může napodobovat akutní infarkt myokardu nebo tachyarytmii (6). Užití intravenózně podávaného imunoglobulinu v léčbě akutní myokarditidy je diskutabilní (7, 8). Ačkoliv léčebný režim není definován, byly u určitých typů myokarditidy použity vysoké dávky steroidů (9–11). V závažných případech se u pacientů objevuje kardiogenní šok a je nutná mechanická podpora cirkulace nebo transplantace srdce (4). Uvádíme případ akutní myokarditidy řešený mechanickou podporou levé a pravé komory srdeční s dobrým výsledkem navzdory pooperačně vzniklé heparinem indukované trombocytopenii.

Keywords: myokarditida, mechanická srdeční podpora, heparinem indukovaná trombocytopenie

Zveřejněno: 1. říjen 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.