Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 8-16

Význam echokardiografie ve stanovení prognózy a výskytu komplikací u pacientů po prodělané akutní plicní embolii

David Vindiš1, Martin Hutyra1, Jan Přeček1, Daniel Šaňák2, Michal Král2, Simona Littnerová3, Miloš Táborský1
1 1. interní klinika &ndash, kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
2 Neurologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, Lékařská fakulta Univerzity Palackého
a Fakultní nemocnice Olomouc
3 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Cíl: Určit praktický význam echokardiografie ve stanovení prognózy a výskytu komplikací u pacientů po prodělané akutní plicní embolií (PE).

Soubor a metodika: U 88 pacientů s PE s dobou sledování 18 měsíců byly hodnoceny vztahy mezi echokardiografickými a laboratorními parametry ve vztahu k riziku mortality, cévní mozkové příhody (CMP) a vývoji plicní hypertenze (PH). Byly porovnány skupiny podle rizika a léčebné strategie PE (vysoce riziková vs. středně/nízce riziková skupina).

Výsledky: Vstupní hodnoty troponinu T (cTnT) byly 0.11/0.02(0.00; 0.33) μg/l, (průměr/medián/5-95 percentil) a N-terminální frakce mozkového natriuretického peptidu (NT-proBNP) 2744.3/1276.0(63.9; 10144.0) ng/l. Rozměry pravé komory (PK) (mm) byly následující: RVd 30.9/31.0(22.0;41.0), RV1 41.3/41.0(31.0;53.0), RV2 32.7/32.5(23.0;45.0), RV3 69.8/69.0(54.0;84.0). Odhadovaný systolický tlak v plicnici (PASP) vstupně byl 40.3/35.0(16.0;85.0) mmHg, TAPSE 24.1/24.0(15.0;32.0) mm a S´ 15.6/15.0(10.0;22.0) cm/s. Při kontrolním vyšetření byly normální hodnoty rozměrů PK, TAPSE a S´ měřeny u >80% vyšetřených. PASP jevil tendenci ke zlepšení 29.3/28.0(17.0;45.0). Ve skupině s vysoce rizikovou PE (n=11) byly signifikantně vyšší hodnoty cTnT (0.18/0.07(0.01;1.09) vs. 0.10/0.02(0.00;0.33), p=0.008). Skupina se vstupním PASP ≤35 mmHg měla významně nižší dlouhodobou mortalitu. NT-proBNP >2473 ng/L predikoval následný výskyt CMP (n=8) se senzitivitou 83%, specificitou 80%, area under curve (AUC) 0.833. NT-proBNP >1276 ng/L predikoval pravděpodobnou PH (n=12) se senzitivitou 71%, specificitou 67%, AUC 0.756.

Závěr: Řada echokardiografických parametrů dobře koreluje s PASP i NT-proBNP, který predikuje výskyt CMP resp. pravděpodobné PH v průběhu sledování a cTnT, který diskriminuje skupinu pacientů s rizikovou formou PE.

Klíčová slova: plicní embolie, echokardiografie, pravá komora, srdeční troponin T, natriuretické peptidy, ischemická cévní mozková příhoda, mortalita, plicní hypertenze

The role of echocardiography in prognosis and clinical complication risk prediction in patients with acute pulmonary embolism

Objective: To identify practical significance of echocardiography in determining prognosis and incidence of complications in patients with acute pulmonary embolism. Patient and methods: Relations between echocardiographic and laboratory parameters related to the risk of mortality, ischemic stroke and the development of pulmonary hypertension (PH) were assessed in 88 patients with PE and 18 months follow-up. The groups were compared according to the risk and treatment strategies of PE (high-risk vs. moderate / low-risk group).

Results: Baseline levels of cardiac troponin T (cTnT) were 0.11/0.02 (0.00; 0.33) μg/l, (mean/median/5-95th percentile) and N-terminal brain natriuretic peptide (NT-proBNP) 2744.3/1276.0 (63.9; 10144.0) ng/l. Right ventricular (RV) diameters (mm) were: RVd 30.9/31.0 (22.0;41.0), RV1 41.3/41.0(31.0;53.0), RV2 32.7/32.5(23.0;45.0), RV3 69.8/69.0(54.0;84.0). Baseline pulmonary systolic pressure (PASP) was 40.3/35.0 (16.0;85.0) mmHg, TAPSE 24.1/24.0(15.0;32.0) mm and tricuspid annular peak systolic velocity (S´) 15.6/15.0 (10.0;22.0) cm/s. Normal follow-up RV diameters, TAPSE a S´ were obtained in >80% patients. There was a trend toward normalization in PASP 29.3/28.0 (17.0;45.0). In high-risk PE group were significantly higher levels of cTnT (0.18/0.07 (0.01;1.09) vs. 0.10/0.02(0.00;0.33), p=0.008). Patients with PASP ≤35 mmHg were in lower risk of long-term mortality. NT-proBNP >2473 ng/L was significant predictor of stroke (n=8) (sensitivity of 83%, specificity of 80%, area under curve – AUC 0.833). NT-proBNP >1276 ng/L was predictor of PH (n=12) (sensitivity of 71%, specificity of 67%, AUC 0.756).

Conclusion: Many echocardiographic parameters are well correlated with both PASP and NT-proBNP, which predicts the occurrence of stroke and also occurence of probable PH during follow-up and with cTnT, which is the parameter able to identify the group of patients with high-risk PE.

Keywords: pulmonary embolism, echocardiography, right ventricle, troponin T, natriuretic peptides, ischemic stroke, pulmonary

Zveřejněno: 1. únor 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.