Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 51-53

Studie DAPT: 12 či 30 měsíců duální protidestičkové léčby po implantaci lékového stentu

Martin Malý
Kardiologické oddělení Interní kliniky 1. LF UK, Praha
Ústřední vojenská nemocnice &ndash, Fakultní vojenská nemocnice Praha

Studie DAPT studovala vliv prodloužení duální antiagregační léčby po implantaci lékového koronárního stentu až na 30 měsíců. Celkem zahrnovala téměř 10 tisíc pacientů, kteří byli randomizováni k prodloužené, či pouze ke 12měsíční léčbě. Výsledek prokázal ve větvi s prodlouženou dobou léčby snížení ischemických příhod za cenu zvýšeného krvácení.

Klíčová slova: duální antiagregační léčba, lékový stent, kyselina acetylsalicylová, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor

The DAPT trial: 12 or 30 months of dual antiplatelet therapy after implantation of drug-eluting stent

The DAPT trial investigated the prolongation of dual antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation to 30 months. Almost 10,000 patients were randomized to either prolonged therapy or standard therapy of 12 months. This resulted in a decrease in ischaemic events and an increase in bleeding events in the arm with prolonged duration of therapy.

Keywords: dual antiplatelet therapy, drug-eluting stent, aspirin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor

Zveřejněno: 1. únor 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.