Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 127-134

Biodegradabilní stenty - kouzlo pomíjivého?

Vojtěch Novotný, Ivo Varvařovský, Jan Matějka, Vladimír Rozsíval, Tomáš Lazarák
Kardiologické centrum AGEL a.s., Pardubice
Kardiologické oddělení, Pardubická nemocnice

Biodegradabilní stenty (bioresorbable vascular scaffolds, BVS) představují poslední významnou změnu přístupu v oblasti perkutánních koronárních intervencí. Idea poskytnout cévě pouze přechodnou oporu je lákavá zejména proto, že může pomoci překonat některé ze slabin současných metalických lékových stentů. Cílem tohoto přehledného článku je zasadit problematiku BVS do kontextu rychle se rozvíjejícího pole koronárních intervencí, poukázat na potenciální výhody a úskalí této technologie a shrnout dostupná preklinická i klinická data. Přestože v různých fázích vývoje je mnoho různých konceptů BVS, bližší pozornost je věnována pouze těm, které již získaly schválení ke klinickému užívání. Diskutovány jsou technologické aspekty, technika implantace a data z preklinických studií, klinických randomizovaných studií, registrů a metaanalýz.

Klíčová slova: vstřebatelné stenty, biodegradabilní stenty, BRS, BVS, Absorb BVS, DEsolve, Magmaris, PCI, DES

Bioresorbable vascular scaffolds - Magic of the ephemeral?

Bioresorbable vascular scaffolds (BVS) represent the most recent substantial change in direction in the field of percutaneous coronary interventions. The idea of temporary scaffolding the vessel and disappearing thereafter is attractive as it can help overcome some of the current metallic drug-eluting stents limitations. The aim of this review article is to situate the technology of BVS in the context of the rapidly evolving domain of coronary interventions, to highlight its potential benefits and pitfalls and to summarize available evidence, both preclinical and clinical. Although many different concepts of BVS are currently in evolution, only those with certificate for clinical use are discussed in detail. This includes technological aspects, implantation techniques and results from existing preclinical studies, randomized trials, registries and meta-analyses.

Keywords: bioresorbable scaffolds, BRS, bioresorbable vascular scaffolds, BVS, Absorb BVS, DEsolve, Magmaris, PCI, DES

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.