Interv Akut Kardiol 2017; 16(2): 51-55

Historie revaskularizace myokardu – cesta k první perkutánní koronární angioplastice a dále 
Ke 40. výročí první koronární angioplastiky

Jan F. Vojáček
1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Historie revaskularizace myokardu u nemocných s koronární nemocí je pozoruhodná, její jednotlivé části byly v průběhu let opakovaně připomínány v přednáškách na nejrůznějších kongresech a zmiňovány přímými účastníky v odborných časopisechvětšinu nových postupů jsme v průběhu doby adoptovali, a proto jsem považoval za vhodné ji zde shrnout u příležitosti čtyřicátého výročí provedení první koronární angioplastiky a tudíž i vzniku intervenční kardiologie.

History of myocardial revascularization – the journey to the first percutaneous coronary angioplasty and beyond Dedicated to the 40th anniversary of the first PTCA

History of the revascularization of the myocardium in patients with coronary artery disease is remarkable, its individual parts were over the years repeatedly mentioned in lectures at various congresses and desribed by the direct participants in professional journals. Most of the new procedures we have adopted over time, and therefore I considered it appropriate to summarize it here, on the occasion of the fortieth anniversary of the execution of the first coronary angioplasty and, hence, the creation of the subspeciality of Interventional Cardiology.

Zveřejněno: 1. květen 2017


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.