Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 19-25

Aortální stenóza a nové indikace katetrizační implantace aortální chlopně

Michael Želízko1, Bronislav Janek1, Marek Hrnčárek1, Jiří Malý2, Ivan Netuka2, Lucia Barčiaková2
1 Klinika kardiologie IKEM, Praha
2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha

Katetrizační implantace aortální chlopně dnes představuje alternativu kardiochirurgické operace u nemocných s vysokým operačním rizikem, ve specifických situacích (porcelánová aorta, průchodné koronární bypassy) nebo u nemocných zcela kontraindikovaných ke kardiochirurgické náhradě aortální chlopně. Tyto původní indikace se postupně rozšiřují na méně rizikové nemocné a na další skupiny nemocných (valve-in-valve implantace, bikuspidální postižení chlopně či kombinované aortální vady). V článku shrnujeme současný pohled na indikace k výkonu s ohledem na některé specifické situace, uvádíme rizika výkonu a střednědobé výsledky vlastního souboru TAVI.

Klíčová slova: aortální stenóza, dysfunkce levé komory, TAVI, frailty, futility

Aortic stenosis: new indications for transcatheter aortic valve implantation

Transcatheter aortic valve implantation today represents an alternative to cardiac surgery in patients with a high surgical risk, in specific situations (porcelain aorta, coronary bypass grafts) or in patients with absolute contraindication to surgical aortic valve replacement. These original indications are gradually being extended to less risky patients and to other groups of patients (valve-in-valve implantation, bicuspid aortic valve or combined stenosis and insufficiency). The article summarizes the current view of the indication for the procedure with respect to certain specific situations and describes the potential risks of the procedure and mid-term results of our TAVI patient group.

Keywords: aortic stenosis, left ventricle dysfunction, TAVI, frailty, futility

Zveřejněno: 1. únor 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.