Z posledního čísla

Odvrácená náhlá smrt a recidivující maligní arytmie u pacienta po proběhlé myokarditidě

Adel Abdulghani1, 2, Jozef Jakabčin2, Milouš Derner3, Pavel Červinka2

Případ mladého pacienta dokumentuje klinický průběh virové myokarditidy po proběhlé chřipkové viróze jako etiologii ireverzibilní dysfunkce levé komory s fibrotickými změnami levé komory, septa komor a maligní arytmií v úvodní fázi i několik měsíců po určení diagnózy. Přehledně popisuje průběh diferenciální diagnostiky akutního stavu v interní medicíně od urgentního příjmu až po komplexní kardiologické řešení. Prognózu pacientů s akutní myokarditidou ani po akutní fázi myokarditidy není lehké odhadnout. V případě prezentovaného pacienta je prognóza relativně zlepšena implantací ICD přístroje a vyloučením rychlé progrese srdečního selhání na zavedené léčbě.

Katétrová fibrilace síní v prevenci cévní mozkové příhody

Martin Fiala

Prevence tromboembolických komplikací je základní součástí léčby pacientů s fibrilací síní (FS). Úspěšná katétrová ablace FS, skrze restauraci sinusového rytmu a zotavení normálních kontrakcí ouška levé síně, má potenciál vrátit riziko ischemické CMP na úroveň populace bez FS. Kromě toho zejména u pacientů s perzistentní FS je součástí efektu léčby i zvrat progresivního hemodynamického a funkčního zhoršování, které se skrývá za vysokou mortalitou z kardiovaskulárních příčin. Hlubší poznání kauzálních vztahů mezi FS a rizikem tromboembolických příhod by přispělo k přesnější stratifikaci pacientů, u kterých lze po ablaci bezpečně antikoagulační léčbu ukončit.

Katetrizační uzávěr pseudoaneuryzmatu ascendentní aorty po Bentallově operaci u pacienta s Marfanovým syndromem

Predrag Stojadinović, Martin Wiendl, Michael Želízko, Jiří Novotný, Josef Kautzner

Marfanův syndrom (MFS) je geneticky podmíněné onemocnění pojivové tkáně, které poprvé popsal francouzský pediatr Antoine Bernard-Jean Marfan v roce 1896 u pětileté dívky se svalovou atrofií a „nápadně“ dlouhými končetinami. Klinicky Marfanův syndrom zahrnuje celé spektrum příznaků. Nejdůležitější klinickou manifestací je dilatace ascendentní aorty, která nositele ohrožuje vznikem disekce, ruptury, či vznikem aortální regurgitace vedoucí k srdečnímu selhání. Preventivní náhrada postiženého úseku aorty kompozitním štěpem je zlatým standardem léčby. Po operaci přetrvává riziko pozdních komplikací, vyžadující provedení reoperace, která je ovšem spojená s horší prognózou a je zatížená vyšším rizikem perioperační mortality. V indikovaných případech se katetrizační procedury stávají plnohodnotnou alternativou chirurgických zákroků.

Vybrané články

Katétrová fibrilace síní v prevenci cévní mozkové příhody

Martin Fiala

Prevence tromboembolických komplikací je základní součástí léčby pacientů s fibrilací síní (FS). Úspěšná katétrová ablace FS, skrze restauraci sinusového rytmu a zotavení normálních kontrakcí ouška levé síně, má potenciál vrátit riziko ischemické CMP na úroveň populace bez FS. Kromě toho zejména u pacientů s perzistentní FS je součástí efektu léčby i zvrat progresivního hemodynamického a funkčního zhoršování, které se skrývá za vysokou mortalitou z kardiovaskulárních příčin. Hlubší poznání kauzálních vztahů mezi FS a rizikem tromboembolických příhod by přispělo k přesnější stratifikaci pacientů, u kterých lze po ablaci bezpečně antikoagulační léčbu ukončit.

Regrese koronární aterosklerózy - teorie, fakta a klinická relevance

Jan F.Vojáček

Subendoteliální ukládání apolipoproteinu B s vysokým obsahem lipoproteinů do predisoponovaných úseků tepny je hlavní mechanizmus vzniku koronární aterosklerózy. Místní biologickou odpovědí na tyto uložené a následně modifikované lipoproteiny je chronická zánětlivá reakce zprostředkovaná především makrofágy a T buňkami. Hypolipidemická léčba statiny vede ke stabilizaci koronárních plátů a snížení výskytů klinických epizod destabilizace koronární nemoci. Pomocí novějších přesných zobrazovacích metod, jako je intrakoronární ultrazvuk, virtuální histologie, NMR či optická koherenční tomografie, se ukázalo, že snížení LDL cholesterolu při intenzivní statinové léčbě vede i k prokazatelné regresi koronárních plátů. Právě ukončená studie Glagov prokázala možnost dalšího snížení LDL pomocí kombinační léčby dostatečnými dávkami statinu a inhibitory PCSK9, došlo k poklesu LDL na nižší hodnoty než u srovnatelných studií se statiny. Tomu odpovídá i pokles objemu plátu při sledování pomocí intrakoronárního ultrazvuku.

Arteriální hypertenze a optimální možnosti terapie

Dagmar Vondráková

Arteriální hypertenze je významný celosvětový zdravotní problém s vysokou prevalencí. Přestože pacienti s arteriální hypertenzí mají zvýšené kardiovaskulární riziko, optimální kontrola krevního tlaku je u léčených hypertoniků stále nedostatečná; s rostoucím počtem léků navíc klesá compliance nemocných s léčbou. Podle současné evidence se zdá, že k dosažení cílových hodnot TK a k lepší adherenci k léčbě mohou významně přispět fixní kombinace vybraných antihypertenziv.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.