Z posledního čísla

Syndróm lepivých doštičiek – súčasný stav a perspektívy

Ján Staško1, Miroslava Dobrotová1, Jela Ivanková1, Mária Škereňová2, Pavol Hollý1, Juraj Sokol1, Lucia Stančiaková1, Peter Kubisz1

Doštičková hyperagregabilita, ako známa príčina trombózy, bola po prvýkrát popísaná v 70. rokoch 20. storočia. Názov SPS bol zavedený v 80. rokoch pre trombofilnú trombocytopatiu s familiárnym výskytom a autozomálnym typom dedičnosti, ktorá bola charakterizovaná hyperagregabilitou krvných doštičiek po nízkych koncentráciách adenozíndifosfátu (ADP) a/alebo epinefrínu (EPI). V posledných 30 rokoch viacerí autori, ale najmä E. F. Mammen a R. L. Bick, sa zaslúžili o to, že boli vytvorené doposiaľ platné diagnostické kritériá. Na základe výsledku agregometrie doštičiek po ADP a EPI existujú 3 podtypy SPS, ktoré sa môžu klinicky manifestovať viacerými typmi trombózy – a) artériovou trombózou, vrátane infarktu myokardu a ischemickej mozgovej príhody, b) venóznym tromboembolizmom a c) tehotenskými komplikáciami (strata plodu, intrauterinná rastová retardácia). O SPS sa spočiatku predpokladalo, že ide o zriedkavú poruchu, ale neskôr bol popísaný ako prekvapujúco častá príčina inak nevysvetliteľnej trombózy a tehotenských komplikácií. Napriek tomu, niektoré kľúčové problémy, ako je etiológia, genetika a epidemiológia SPS, zostali stále nejasné. Prvá časť článku podáva prehľad o publikovaných výsledkoch výskumu SPS. Okrem zahraničných prác v nej uvádzame aj výsledky retrospektívnej štúdie nášho súboru pacientov s SPS (>450 symptomatických osôb s SPS). V druhej časti sa venujeme súčasným problémom a výzvam pri SPS.

Primární versus sekundární transport u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST (STEMI), časy a mortality

Abdul Almawiri1, Jan F. Vojáček1, Ziad Albahri2, Martin Jakl1, Josef Šťásek1

Cílem naší studie bylo ukázat, do jaké míry přímý transport pacientů se STEMI z terénu do katetrizační laboratoře ovlivňuje zkrácení času do provedení reperfuze pomocí p-PCI a jaký má vliv na jejich mortalitu. Přestože se v posledních letech zásadně změnil management pacientů se STEMI v přednemocniční péči, stále nezanedbatelná část pacientů je transportována do krajských nemocnic a teprve poté na katetrizační laboratoř. Studie je publikována až nyní kvůli osmiletému sledování mortality dotyčných pacientů.

Symptomatická gigantická perikardiální cysta

Milan Plíva1, 3, Martin Děrgel2, Jan Večeřa1, 3, Jiří Vondrák1, Jan Záveský4, Petr Vojtíšek1

Perikardiální cysty jsou vzácné mediastinální útvary s incidencí 1:100 000. Obvykle jsou asymptomatické, náhodně zachycené zobrazovacím vyšetřením. Asymptomatické perikardiální cysty řešíme obvykle konzervativně, v případě symptomatických je indikována chirurgická léčba či perkutánní aspirace. Prezentujeme případ pacienta s objemnou perikardiální cystou, jež se manifestovala bolestí na hrudi a prekolapsem, úspěšně extirpovanou s pomocí videoasistované thorakotomie.

Vybrané články

Pheochromocytoma as a rare cause of ventricular fibrillation

Pavel Hajdusek, Michal Pazdernik, Jiri Kettner, Josef Kautzner

This case report describes a rare cause of refractory ventricular fibrillation which was identified as a clinical manifestation of pheochromocytoma. It illustrates the pitfalls of diagnostics and surgical treatment of pheochromocytoma and the dilemma whether to implant in such patient an implantable cardioverter-defibrillator (ICD). Although the cause of cardiac arrest accompanying pheochromocytoma could be considered reversible, implantation was performed in this case due to presumed ventricular substrate with depressed left ventricular ejection fraction and with the prospect of potential recurrence of pheochromocytoma after surgery. To our best knowledge, only a few case studies of pheochromocytoma presenting with ventricular tachycardia have been reported. However, none of the published cases required prolonged cardiopulmonary resuscitation due to refractory ventricular fibrillation.

Regrese koronární aterosklerózy - teorie, fakta a klinická relevance

Jan F.Vojáček

Subendoteliální ukládání apolipoproteinu B s vysokým obsahem lipoproteinů do predisoponovaných úseků tepny je hlavní mechanizmus vzniku koronární aterosklerózy. Místní biologickou odpovědí na tyto uložené a následně modifikované lipoproteiny je chronická zánětlivá reakce zprostředkovaná především makrofágy a T buňkami. Hypolipidemická léčba statiny vede ke stabilizaci koronárních plátů a snížení výskytů klinických epizod destabilizace koronární nemoci. Pomocí novějších přesných zobrazovacích metod, jako je intrakoronární ultrazvuk, virtuální histologie, NMR či optická koherenční tomografie, se ukázalo, že snížení LDL cholesterolu při intenzivní statinové léčbě vede i k prokazatelné regresi koronárních plátů. Právě ukončená studie Glagov prokázala možnost dalšího snížení LDL pomocí kombinační léčby dostatečnými dávkami statinu a inhibitory PCSK9, došlo k poklesu LDL na nižší hodnoty než u srovnatelných studií se statiny. Tomu odpovídá i pokles objemu plátu při sledování pomocí intrakoronárního ultrazvuku.

Krátkodobé klinické výsledky nemocných po katetrové implantaci aortální chlopně: TAVI registr Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec

Marian Branny, Piotr Branny, Jaroslav Januška, Miroslav Hudec, Krystyna Kluzová, Pavla Kufová, Jiří Jarkovský, Milan Bláha

Úvod: Katetrová implantace aortální chlopně (TAVI) patří vedle chirurgické náhrady mezi život zachraňující léčebné výkony. Cíl: Hodnocení krátkodobého (30denního) sledování nemocných podstupujících TAVI v Kardiocentru Nemocnice Podlesí Třinec. Metodika: V období od července 2009 do prosince 2013 podstoupilo TAVI celkem 236 nemocných z důvodu aortální stenózy či regurgitace nativní chlopně (98,3 %) anebo degenerativního postižení aortální bioprotézy (1,7 %). Data nemocných byla prospektivně zadávána do Czech TAVI registru (CTR), spravovaného Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. V souboru byli starší nemocní, průměrný věk 79 let (67; 87), 53 % byly ženy, většina nemocných měla limitující symptomy (86,9 % dušnost dle NYHA III/IV). Aortální stenóza byla definována středním gradientem (MGrad) 43,0 mmHg (10,9; 76,0), indexovanou plochou aortální chlopně (AVAi) 0,40 cm2/m2, všichni nemocní byli shledáni vysoce rizikovými anebo kontraindikovanými k chirurgické náhradě aortální chlopně (logistické EUROScore (17,7 % (5,6; 52,0)) a byli indikováni k TAVI. Nejčastěji byl použit femorální přístup (66,5 %), následovaly přímý aortální (16,5 %), podklíčkový (13,6 %) a hrotový přístup (3,4 %). Statistická významnost změny NYHA kategorie po TAVI byla testována McNemar-Bowker testem, změna gradientů aortální chlopně byla testována Wilcoxonovým párovým testem. Pro popis dat bylo použito standardních popisných statistik; absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné a medián doplněný o 5–95% kvantil pro spojité proměnné. Výsledky: Chlopeň byla úspěšně implantována u 99,6 % nemocných. Ve 30denním sledování byl výskyt celkové mortality, mozkové ischemie (CMP/TIA) a koronární obstrukce 2,5 %, 3,0 % a 0,4 %. Po implantaci chlopně došlo k poklesu MGrad na aortální chlopni na 9 mmHg (4; 19) (p < 0,001) a zlepšení funkční třídy – dušnosti NYHA I/II z 13,4 % před TAVI na 88,2 % po TAVI (p < 0,001). U 99,2 % nemocných nebyla zaznamenána na bioprotéze žádná nebo mírná aortální regurgitace (0–II stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) středně závažná regurgitace (III. stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) z technických důvodů nebylo možné stupeň regurgitace stanovit. Závažné krvácení bylo zaznamenáno u 3,4 % pacientů. Závěr: Czech TAVI registr zahrnující data z Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec, je prospektivní registr hodnotící všechny konsekutivní TAVI procedury na daném pracovišti. První hodnocení ukazuje na příznivé krátkodobé klinické výsledky neselektované skupiny všech TAVI pacientů léčených v našem centru.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.