Z posledního čísla

Primární versus sekundární transport u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST (STEMI), časy a mortality

Abdul Almawiri1, Jan F. Vojáček1, Ziad Albahri2, Martin Jakl1, Josef Šťásek1

Cílem naší studie bylo ukázat, do jaké míry přímý transport pacientů se STEMI z terénu do katetrizační laboratoře ovlivňuje zkrácení času do provedení reperfuze pomocí p-PCI a jaký má vliv na jejich mortalitu. Přestože se v posledních letech zásadně změnil management pacientů se STEMI v přednemocniční péči, stále nezanedbatelná část pacientů je transportována do krajských nemocnic a teprve poté na katetrizační laboratoř. Studie je publikována až nyní kvůli osmiletému sledování mortality dotyčných pacientů.

Plicní arteriální hypertenze – současné možnosti diagnostiky a léčby

Martin Hutyra, Jan Přeček

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je primární onemocnění plicních arteriol, které je charakterizováno vaskulární proliferací a remodelací. Následně dochází vlivem progredujícího onemocnění ke zvýšení plicní cévní rezistence, selhání pravé komory a v krajním případě úmrtí. I přes konvenční a symptomatickou léčbu PAH se jedná o dosud nevyléčitelné onemocnění. Nicméně všechny pokroky dosažené ve farmakologické a nefarmakologické léčbě v posledních dekádách umožňují u nemocných s PAH významné zlepšení kvality života a jeho prodloužení.

Perkutánní koronární intervence na nechráněném kmeni levé věnčité tepny – současný stav

Kamil Novobílský, Roman Štípal

Autoři prezentují přehled současných poznatků a dat týkajících se diagnostiky a perkutánní léčby významného postižení kmene levé věnčité tepny. Přinášejí anatomické a histologické aspekty této specifické lokalizace koronární aterosklerózy, hodnocení její morfologické a funkční významnosti, srovnání s chirurgickou revaskularizací i současný pohled na možnosti a techniky perkutánní intervence, stejně jako aktuální doporučení pro její indikace.

Vybrané články

Náhrada mitrální chlopně u kompletní formy defektu atrioventrikulárního septa v kojeneckém věku

Žaneta Bandžuchová, Viktor Tomek, Tomáš Tláskal, Jan Janoušek

Pětidenní pacientce byl zjištěn systolický šelest. Echokardiogram ukázal kompletní formu defektu atrioventrikulárního septa, mitrální insuficienci, stenózu výtokového traktu levé komory a plicní hypertenzi. Ve dvou měsících věku podstoupila pacientka korekci vrozené srdeční vady. Pro reziduální významnou mitrální regurgitaci byla současně provedena náhrada mitrální chlopně vyžadující dvě následné renáhrady pro stenózu mechanické chlopně. Kazuistika dokumentuje komplikovanou problematiku náhrady mitrální chlopně v kojeneckém věku.

Příjem pacientů se STEMI přímo na katetrizační sál versus přes koronární jednotku - srovnání 30denní a roční mortality

Vojtěch Novotný, Ivo Varvařovský, Vladimír Rozsíval, Jan Matějka, Tomáš Lazarák, Petr Vojtíšek

Cíl: Cílem předkládané práce je srovnání 30denní a roční mortality skupiny pacientů se STEMI přijatých přímo na katetrizační sál a uložených nejprve na lůžko koronární jednotky (dále jen KJ). Metody: Soubor tvoří 280 konsekutivních pacientů, které jsme v průběhu roku 2012 přijali pro STEMI a kteří podstoupili primární PCI. Kromě časových údajů (bolest, nemocnice, sál, reperfuze) jsme zaznamenávali způsob přijetí pacientů (přímo na katetrizační sál vs. přes lůžko KJ). Skupiny jsme statisticky zhodnotili. Údaje pro hodnocení mortality jsme čerpali z Národního registru kardiovaskulárních intervencí. Výsledky: Přímo na sál bylo přijato 197 z 280 pacientů se STEMI (70,4 %). Medián času „door-to-balloon“ činil 25 minut s významným rozdílem mezi skupinami (20 minut při příjmu na sál, 50 minut u přijatých na KJ, p < 0,0001). Třicetidenní mortalita souboru byla 6,4 % (18 z 280), roční mortalita 14,3 % (40 z 280). Třicetidenní mortalita se mezi skupinami nelišila – 15 ze 197 (7,6 %) při přijetí na sál vs. 3 z 83 (3,6 %) při přijetí přes lůžko KJ (p = 0,21). Roční mortalita byla významně vyšší u přijatých na sál 17,3 % (34 ze 197), proti 7,2 % (6 z 83, p = 0,028). Z 28 pacientů v kardiogenním šoku bylo 23 přijato přímo na sál (82,1 %). Nebyl rozdíl ve 30denní ani roční mortalitě mezi přijatými na sál vs. na KJ – 26,1% (6 z 23) vs. 20,0 % (1 z 5) u 30denní mortality (p = 0,93) a 52,2 % (12 z 23) vs. 40,0 % (2 z 5) u roční mortality (p = 0,62). Závěr: Organizace příjmu nemocných se STEMI přímo na katetrizační sál na našem pracovišti převažuje (70,4 %), v případě nejzávažnějších nemocných dominuje (82,1 %). Zkrácení doby do dosažení reperfuze činilo průměrně 43 minut, nevedlo však ke snížení krátkodobé ani dlouhodobé mortality.

Cílená kontrola tělesné teploty na 36 °C je v léčbě pacientů po mimonemocniční srdeční zástavě stejně účinná jako mírná hypotermie na úrovni 33 °C - popis a komentář klinické studie TTM

Ondřej Šmíd, Jan Bělohlávek

Mimonemocniční srdeční zástava představuje kritický klinický stav s vysokou mortalitou a neuspokojivou úspěšností léčby. Nedílnou součástí platných doporučení pro péči o nemocné po srdeční zástavě je i léčba mírnou hypotermií s cílovou teplotou 33 ºC. Studie TTM – Targeted Temperature Management at 33 ºC versus 36 ºC after Cardiac Arrest – je robustní, multicentrická, randomizovaná studie, která porovnala přínos režimů s kontrolou cílové tělesné teploty 33 ºC oproti 36 ºC. Výsledky studie neprokázaly žádný rozdíl ve sledovaných ukazatelích, včetně celkové mortality a neurologického postižení.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.