reklama

Předplatné časopisu Intervenční a akutní kardiologie na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Intervenční a akutní kardiologie na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).Z posledního čísla

Katétrová fibrilace síní v prevenci cévní mozkové příhody

Martin Fiala

Prevence tromboembolických komplikací je základní součástí léčby pacientů s fibrilací síní (FS). Úspěšná katétrová ablace FS, skrze restauraci sinusového rytmu a zotavení normálních kontrakcí ouška levé síně, má potenciál vrátit riziko ischemické CMP na úroveň populace bez FS. Kromě toho zejména u pacientů s perzistentní FS je součástí efektu léčby i zvrat progresivního hemodynamického a funkčního zhoršování, které se skrývá za vysokou mortalitou z kardiovaskulárních příčin. Hlubší poznání kauzálních vztahů mezi FS a rizikem tromboembolických příhod by přispělo k přesnější stratifikaci pacientů, u kterých lze po ablaci bezpečně antikoagulační léčbu ukončit.

Rekurentní spontánní disekce koronárních tepen. Když méně je více. Popis případu

Martin Šimek, Andrea Steriovský, David Richter, Jan Látal, Marie Černá

Autoři prezentují případ rekurentní spontánní disekce koronárních tepen (SCAD) u 33leté ženy. Primární SCAD v povodí r. intervetricularis anterior (RIA) byla léčena konzervativně. Po 6 týdnech byla z důvodu progrese námahové dušnosti nemocné (NYHA II–III, CCS 0) provedena rekoronarografie s nálezem denovo SCAD postihující arteria coronaria dextra (ACD) a nezhojené disekce RIA. Během pokusu o PCI na RIA došlo k progresi disekce do kmene a celého povodí arteria coronaria sinistra (ACS) s rozvojem oběhové nestability a stenokardií. Nemocná úspěšně podstoupila urgentní trojnásobnou chirurgickou revaskularizaci na RIA, r. marginalis sinister (RMS) a r. intervetricularis posterior (RIVP). Rok od primární příhody je nemocná jen mírně limitována námahovou dušností (NYHA II, CCS 0) s lehkou depresí funkce levé komory (EF 45 %) a jizvou v oblasti hrotu a předního septa levé komory.

Plicní arteriální hypertenze – současné možnosti diagnostiky a léčby

Martin Hutyra, Jan Přeček

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je primární onemocnění plicních arteriol, které je charakterizováno vaskulární proliferací a remodelací. Následně dochází vlivem progredujícího onemocnění ke zvýšení plicní cévní rezistence, selhání pravé komory a v krajním případě úmrtí. I přes konvenční a symptomatickou léčbu PAH se jedná o dosud nevyléčitelné onemocnění. Nicméně všechny pokroky dosažené ve farmakologické a nefarmakologické léčbě v posledních dekádách umožňují u nemocných s PAH významné zlepšení kvality života a jeho prodloužení.

Vybrané články

Rekurentní spontánní disekce koronárních tepen. Když méně je více. Popis případu

Martin Šimek, Andrea Steriovský, David Richter, Jan Látal, Marie Černá

Autoři prezentují případ rekurentní spontánní disekce koronárních tepen (SCAD) u 33leté ženy. Primární SCAD v povodí r. intervetricularis anterior (RIA) byla léčena konzervativně. Po 6 týdnech byla z důvodu progrese námahové dušnosti nemocné (NYHA II–III, CCS 0) provedena rekoronarografie s nálezem denovo SCAD postihující arteria coronaria dextra (ACD) a nezhojené disekce RIA. Během pokusu o PCI na RIA došlo k progresi disekce do kmene a celého povodí arteria coronaria sinistra (ACS) s rozvojem oběhové nestability a stenokardií. Nemocná úspěšně podstoupila urgentní trojnásobnou chirurgickou revaskularizaci na RIA, r. marginalis sinister (RMS) a r. intervetricularis posterior (RIVP). Rok od primární příhody je nemocná jen mírně limitována námahovou dušností (NYHA II, CCS 0) s lehkou depresí funkce levé komory (EF 45 %) a jizvou v oblasti hrotu a předního septa levé komory.

Přístupy neinvazivního měření a monitorace krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí

Pavla Doupalová, Jan Chrastina, Jan Václavík

Příspěvek přehledového charakteru předkládá možnosti klinického, ambulantního, domácího měření a selfmonitoringu krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí. Dále je popsána metoda měření krevního tlaku v lékárnách a také v rámci telemedicínské domácí monitorace. Pozornost je věnována poznatkům o užívaných přístrojích, kterých je užíváno k samotnému měření hodnot krevního tlaku u těchto pacientů. V neposlední řadě se autoři věnují také oblastem validace a kontroly užívaných přístrojů, stejně jako zásadám přístupu jednotlivých možností měření s fokusací na maximální možnou eliminaci chyb s respektem na ovlivňující fenomény. Přehled sumarizuje dohledané publikované poznatky z relevantních publikačních výstupů (příp. studií), které byly cíleně zaměřeny na oblast možností neinvazivního měření a monitorace hodnot krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí. Metodou celkové konceptualizace přístupu byla analýza, komparace, kritická diskuze a sumarizace dohledaných publikovaných výsledků výzkumů a studií (po eliminaci duplicit), které byly cíleně hledány v období publikování 2000–2014 v dostupných on-line licencovaných databázích. Užita byla specifická klíčová slova a jejich kombinace s Booleyovskými operátory, přičemž mezi užité databáze patřily EBSCO, PubMed, ProQuest, Science Direct, dále také vyhledávač Google Scholar a dostupné fulltexty časopisů vydavatelství SOLEN. Popsány jsou možnosti klinického, ambulantního, domácího měření a selfmonitoringu, měření v lékárnách a telemedicínské domácí monitorace, včetně užívaných přístrojů k samotnému provedení měření. V neposlední řadě jsou sumarizovány také poznatky o validaci a kontrole používaných přístrojů a zásadách přístupů k jednotlivým možnostem měření, včetně eliminace možných chyb s respektováním ovlivňujících fenoménů.

Chirurgická léčba invazivního thymomu prorůstajícího do pravé síně a infiltrujícího perikard, mediastinum a velké cévy

Vladimíra Zdráhalová, Štěpán Černý, Tomáš Mráz, Helena Čoupková, Petr Neužil, Ivo Skalský

Autoři prezentují případ 48leté pacientky s maligním thymomem s rozšířením na pravou srdeční síň. Ačkoliv invazivní thymomy většinou infiltrují mediastinální struktury, intrakardiální růst je vzácný. Pacientka podstoupila kardiochirurgickou operaci s kompletním odstraněním intrakardiální nádorové tkáně. Po operaci absolvovala adjuvantní chemo a radioterapii. Rok od operace je stále bez průkazu recidivy.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.