reklama

Předplatné časopisu Intervenční a akutní kardiologie na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Intervenční a akutní kardiologie na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).Z posledního čísla

Plicní arteriální hypertenze – současné možnosti diagnostiky a léčby

Martin Hutyra, Jan Přeček

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je primární onemocnění plicních arteriol, které je charakterizováno vaskulární proliferací a remodelací. Následně dochází vlivem progredujícího onemocnění ke zvýšení plicní cévní rezistence, selhání pravé komory a v krajním případě úmrtí. I přes konvenční a symptomatickou léčbu PAH se jedná o dosud nevyléčitelné onemocnění. Nicméně všechny pokroky dosažené ve farmakologické a nefarmakologické léčbě v posledních dekádách umožňují u nemocných s PAH významné zlepšení kvality života a jeho prodloužení.

Historie revaskularizace myokardu – cesta k první perkutánní koronární angioplastice a dále 
Ke 40. výročí první koronární angioplastiky

Jan F. Vojáček

Historie revaskularizace myokardu u nemocných s koronární nemocí je pozoruhodná, její jednotlivé části byly v průběhu let opakovaně připomínány v přednáškách na nejrůznějších kongresech a zmiňovány přímými účastníky v odborných časopisechvětšinu nových postupů jsme v průběhu doby adoptovali, a proto jsem považoval za vhodné ji zde shrnout u příležitosti čtyřicátého výročí provedení první koronární angioplastiky a tudíž i vzniku intervenční kardiologie.

Odvrácená náhlá smrt a recidivující maligní arytmie u pacienta po proběhlé myokarditidě

Adel Abdulghani, Jozef Jakabčin, Milouš Derner, Pavel Červinka

Případ mladého pacienta dokumentuje klinický průběh virové myokarditidy po proběhlé chřipkové viróze jako etiologii ireverzibilní dysfunkce levé komory s fibrotickými změnami levé komory, septa komor a maligní arytmií v úvodní fázi i několik měsíců po určení diagnózy. Přehledně popisuje průběh diferenciální diagnostiky akutního stavu v interní medicíně od urgentního příjmu až po komplexní kardiologické řešení. Prognózu pacientů s akutní myokarditidou ani po akutní fázi myokarditidy není lehké odhadnout. V případě prezentovaného pacienta je prognóza relativně zlepšena implantací ICD přístroje a vyloučením rychlé progrese srdečního selhání na zavedené léčbě.

Vybrané články

Echokardiografické prediktory selhání záchovných operací a plastik aortální chlopně

Martin Tuna, Pavel Žáček, Miroslav Brtko, Jan Vojáček

Záchovné operace aortální chlopně jsou chirurgické výkony korigující aortální regurgitaci bez použití chlopenní náhrady. Zachování vlastní aortální chlopně umožňuje nemocnému vyhnout se rizikům spojeným s náhradou chlopně, je ale spojeno s nejistotou dlouhodobé trvanlivosti rekonstrukce. Úkolem předoperačního a zejména peroperačního echokardiografického vyšetření je odhalit prediktory rizika pozdního selhání rekonstrukce aortální chlopně.

Novinky v přednemocniční péči u pacientů s AKS

Marek Janka

 

Rezistentní arteriální hypertenze a plicní edém u pacienta s iatrogenně navozenou těsnou stenózou renální tepny

Milan Oravec, Josef Veselka

Renovaskulární hypertenze patří mezi hlavní příčiny sekundární hypertenze. Nejčastějším podkladem vedoucím ke stenóze renální tepny je ateroskleróza, dále pak fibromuskulární dysplazie, vaskulitidy, zevní komprese, proběhlá radioterapie. Zlatým standardem pro diagnostiku stenózy renální tepny je angiografie. V této kazuistice prezentujeme případ iatrogenně navozené těsné stenózy pravé renální tepny klinicky se projevující plicním edémem, rezistentní arteriální hypertenzí a pokročilou renální insuficiencí.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.