Intervenční a akutní kardiologie, 2017 (roč. 16), číslo 4

Původní práce

Hladiny sCD163 u pacientů s akutním infarktem myokardu typu STEMI

Plasma sCD163 levels in patients with ST-elevation myocardial infarction

Radek Pudil, Lucie Horáková, Ctirad Andrýs, Josef Šťásek

Interv Akut Kardiol 2017; 16(4): 142-145

Ischemicko-reperfuzní procesy provázející akutní koronární syndromy jsou provázeny významnou aktivací imunitního systému.
Molekula CD163 patří mezi významné molekuly scavengerového systému, které se podílejí na eliminaci hemoglobin-haptoglobinového
komplexu a mají tak potenciál snížit produkci reaktivních kyslíkových radikálů. Cílem studie bylo sledovat změny hladin
sCD163 v průběhu 96 hodin akutního koronárního syndromu léčeného direktní perkutánní intervencí. V souboru 29 pacientů
(25 mužů, 4 žen) průměrného věku 64,55 let ± 7,55 let byly stanoveny hladiny sCD163 v době přijetí, následně za 24 a 96 hodin.
Studie prokázala...

Přehledové články

Infekční endokarditida u intrakardiálních implantabilních přístrojů

Cardiac implanted electronic device-related infective endocarditis

Jana Bínová, Miloš Kubánek, Kamil Sedláček, Lukáš Krýže, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2017; 16(4): 146-150

Incidence infekční endokarditidy stimulačního systému (CDRIE) má v poslední dekádě narůstající trend v důsledku zvyšujícího se počtu
implantací přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery-defibrilátory nebo přístroje pro srdeční resynchronizační
léčbu. Jde o závažné onemocnění, které je spojeno s významnou morbiditou a mortalitou. Jednoroční mortalita je vysoká a činí kolem
25 %. Rizikovou skupinu tvoří zejména starší pacienti s přidruženými onemocněními. CDRIE se nejčastěji objevuje 6 měsíců od implantace.
Nejčastějším etiologickým agens způsobující onemocnění jsou stafylokoky. Diagnostika není jednoduchá,...

Kazuistiky

Nezvyčajná príčina akútneho infarktu myokardu u 20-ročnej pacientky s ťažkou ketoacidózou

A rare cause of acute myocardial infarction in a 20-year-old patient diagnosed with severe ketoacidosis

František Nehaj, Michal Mokáň, Juraj Sokol, Ľudovít Šutarík, František Kovář, Martin Janík, Marianna Kubašková, Peter Galajda, Marián Mokáň

Interv Akut Kardiol 2017; 16(4): 152-155

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtnosti vo vyspelých krajinách. Koronárna choroba srdca je na prvom
mieste ako príčina úmrtia, čo predstavuje sedem miliónov ľudí každý rok, čiže 12,8 % zo všetkých úmrtí na svete. Každý šiesty muž
a každá šiesta žena zomrie na infarkt myokardu (IM). Diabetes mellitus (DM) patrí medzi najviac vyskytujúce sa chronické ochorenie
a kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytujú pri tejto diagnóze 4 – 8-krát častejšie. Akútne komplikácie DM sú zapríčinené náhlou
metabolickou dekompenzáciou, ktoré môžu priamo ohroziť život pacienta. Prezentujeme kazuistiku 20-ročnej ženy s juvenilným

Akutní koronární syndrom jako neobvyklý trigger tako-tsubo kardiomyopatie

Acute coronary syndrom as a rare trigger of Tako-tsubo cardiomyopathy

Lucia Sabolová

Interv Akut Kardiol 2017; 16(4): 156-157

Stresová kardiomyopatie a infarkt myokardu jsou všeobecně považovány za navzájem se vylučující diagnózy. Předkládáme případ
dvou pacientek s akutní bolestí na hrudi s typickým echokardiografickým i ventrikulografickým obrazem pro tako-tsubo kardiomyopatii,
ale současně nálezem významné stenózy nemarginální koronární tepny a pro stresovou kardiomyopatii netypickou
elevací troponinu. Jedná se o málo časté případy konkomitance myokardiálního infarktu a stresové kardiomyopatie, ve kterých
akutní koronární syndrom sám o sobě může být stresorem.

Farmakoterapie

Evolokumab pro léčbu familiární hypercholesterolémie

Evolocumab for the treatment of familial hypercholesterolemia

Vladimír Bláha

Interv Akut Kardiol 2017; 16(4): 158-164

Familiární hypercholesterolémie (FH) je častým vrozeným monogenním metabolickým onemocněním. Onemocnění je spojeno
s významnou elevací aterogenního low-density lipoprotein cholesterolu (LDL-C) v plazmě. FH vede k předčasnému výskytu
ischemické choroby srdeční, cévních mozkových příhod a postižení periferních tepen. Navzdory dostupným, dobře definovaným
diagnostickým kritériím (vysoký LDL-C, rodinná anamnéza výskytu hypercholesterolémie a předčasné ischemické choroby
srdeční, cévních mozkových příhod a postižení periferních tepen, event. přítomnosti šlachových xantomů nebo arcus lipoides
cornae před 45. rokem věku) zůstává FH...

Informace

Nová cílená aktualizace pro protidestičkovou léčbu na ESC 2017 Barcelona

Jan F. Vojáček

Interv Akut Kardiol 2017; 16(4): 166-169


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.