ČASOPIS PŘIJÍMÁ PŘÍSPĚVKY DO NÁSLEDUJÍCÍCH RUBRIK

 • Úvodník
 • Původní práce
 • Přehledy
 • Kazuistiky
 • Obrazové kazuistiky
 • Farmakoterapie
 • Aktuální sdělení
 • Komentáře (krátké diskuzní příspěvky na akuální téma)
 • Recenze tuzemských i zahraničních publikací
 • Excerpta z literatury
 • Informace (chystané odborné akce, zprávy ze sjezdů, kalendář akcí a jiné)

ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů, přičemž prosím dbejte následujících technických připomínek:

 • doporučená velikost písma 12, řádkování 1,5
 • v písmu rozlišujte důsledně číslice 1 a 0 od písmen l a O
 • závorky jsou vždy kulaté ( )
 • před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
 • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte metrických jednotek a jednotek soustavy SI
 • zkratky vždy při prvním uvedení vysvětlete, nepoužívejte zkratky v nadpisu.

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

 • Titulní strana: název práce, zkratka názvu práce, plná jména a příjmení všech autorů včetně pracovišť autorů. Adresa hlavního autora, telefon, fax a e-mailová adresa.
 • Strukturovaný souhrn: stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 200 slov. U původních prací souhrn obsahuje následující části: účel studie, použité metody, výsledky a závěry.
 • Klíčová slova: v rozsahu 3-6 (doporučeno použít seznamu hesel Index Medicus)
 • Anglický překlad názvu práce, strukturovaného souhrnu, klíčových slov.
 • Vlastní text: u původních prací dodržovat následující členění textu: úvod, soubor nemocných, použité metody včetně statistických a uvedení o souhlasu nemocných s účastí ve výzkumu a souhlasu etické komise s výzkumem, výsledky, diskuze, literatura.
 • Seznam literatury: odkazy číslujte arabskými číslicemi v pořadí, v němž se v textu poprvé objevily. "Osobní sdělení", "nepublikovaná pozorování" jsou uváděny v závorce přímo v textu a nejsou uváděny v seznamu literatury. U odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté k uveřejnění, uveďte název časopisu s poznámkou "v tisku".
Příklady citací:
Článek v časopise: Stone GW, Peterson MA, Lansky AJ, Dangas G, Mehran R, Leon MB. Impact of normalized myocardial perfusion after succesfull angioplasty in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2002;39:591-597. (pokud je počet autorů vyšší než 6, uveďte první tři autory a zkratku et al.)
Monografie: Baim DS, Grossman W, eds. Grosman´s cardiac catheterization, angiography and intervention. 6th ed. Philadelphia,PA: Lippincott Williams and Wilkins, 2000:946.
Kapitola z monografie: Aroesty JM. Intraaortic balloon counterpulsation and other circulatory assist devices. In: Baim DS, Grossman W, eds. Grosman´s cardiac catheterization, angiography and intervention. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins, 2000:463-487.
 • Obrázky, grafy, tabulky (dále „obrazová dokumentace“): je možno zaslat:
a) e-mailem - v elektronické podobě fotografie - sken do CMYK ve velikosti výsledného tisku na 300 dpi, možné dodávat i barevné obrázky grafy - originální soubor v Excelu (případně jiný tabulkový editor)(bližší informace na tel. 582 397 459, nebo e-mail: matousek@solen.cz)
b) poštou - originály, které po publikování vrátíme. Všechny obrazové přílohy označte číslem, pod kterým jsou zařazeny do textu. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva.
 • Etické aspekty: podmínkou publikování klinických výzkumů je, aby použité postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace a byly schváleny příslušnou etickou komisí. Stejné předpisy musí respektovat i práce založená na pokusech na zvířatech.
 • Konflikt zájmu: ke všem předkládaným rukopisům je nutné doložit písemné prohlášení autora o případném konfliktu zájmu.
 • Statistika: podrobně popište užité statistické metody tak, aby bylo snadné ověřit předkládané výsledky.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 • K publikaci budou přijímány pouze originální práce, které nebyly dosud nikde publikovány ani odeslány k publikaci nebo k recenzi jinému časopisu. Tuto skutečnost uveďte v průvodním dopise.
 • Jazyk příspěvků: redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině; práce bude vytištěna v jazyce, ve kterém byla dodána.
 • Korektury: redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy rukopisu. Před definitivním odesláním do tisku obdrží autoři práci k provedení korektury.
 • O přijetí práce do tisku rozhoduje redakční rada na základě dvou nezávislých recenzních posudků. Hlavní autor bude informován o přijetí či odmítnutí práce nejpozději do pěti týdnů od obdržení rukopisu.
 • Rukopisy odpovídající výše uvedeným požadavkům odesílejte v elektronické podobě na adresu: vojacek@solen.cz. Alternativně lze práci odeslat na disketě současně s jedním výtiskem na adresu: Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., I. interní klinika LF UK v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.


Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.The Journal is accepting contributions in the following areas

 • Editorials
 • Original Papers
 • Review Articles
 • Case Reports
 • Pharmacotherapy
 • Image cases
 • Hot lines
 • Letters to the editor (short contributions to current topics)
 • Reviews of domestic and foreign papers
 • Literature reviews
 • Information (congresses, announcements, schedule of events, other)

Note to authors

 • The contributions should be written in a common text editor, but notice following remarks:
 • Recommended font size 12, line space 1.5
 • Differentiate thoroughly figures 1 and 0 from I and O
 • Brackets are always round
 • No space before punctuation marks, one space after
 • Measures should be divided by a space from values, use metric and SI units
 • Abbreviations should be explained on their first occurrence, do not use abbreviations in the title

Manuscript composition

 • Title page: title of paper, abbreviation of the paper title, full first and family names of all authors including the institution. The address of the first author, telephone number, e-mail address
 • Structured summary: brief summary of contribution in the size of 200 words at the most. Original papers should include the aim of the study, methods, results and conclusions.
 • Key words: in the range of 3-6 (the use of Index Medicus recommended)
 • The English translation of the title, structured summary, key words.
 • The text itself: original papers should keep the following structure: introduction, patient population, methods including statistics and information about patient consent with the research and ethics committee approval, results, discussion, literature.
 • Literature: references should be numbered by Arabic figures in the sequence according to their first occurrence in the text. Personal communications and unpublished observations should be generaly avoided, if used they are stated in brackets directly in the text and are not included in the literature. In references to papers that are so far unpublished but accepted for publication write the journal name with the note "in press"
Examples of citations
A paper in a journal: Stone GW, Peterson MA, Lansky AJ, Dangas G, Mehran R, Leon MB. Impact of normalized myocardial perfusion after succesfull angioplasty in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2002;39:591-597. (if the number of authors exceeds 6, write first 3 authors and the abbreviation et al.)
Monography: Baim DS, Grossman W, eds. Grosman´s cardiac catheterization, angiography and intervention. 6th ed. Philadelphia,PA: Lippincott Williams and Wilkins, 2000:946.
A chapter in monography: Aroesty JM. Intraaortic balloon counterpulsation and other circulatory assist devices. In: Baim DS, Grossman W, eds. Grosman´s cardiac catheterization, angiography and intervention. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins, 2000:463-487.
 • Images, graphs, tables (further "image documentation") is possible to mail
a) e-mail - in electronic way: photographs - scan to CMYK in the size of final print to 300 dpi, color images optional (further information on 582 397 459, or e-mail: matousek@solen.cz)
b) by mail - originals will be returned after the publication. All images should be numbered by corresponding numbers to the text. If the mages are reprint from other journals, statement of original source is necessary as well as a written consent by the subject having the copyright.
 • Ethical aspects The compliance with ethical principles of Helsinky declaration and the approval by ethics committee are the necessary conditions to publications. The same principles must be kept by a paper describing experiments with animals. This fact must be explicitely stated in the paper.
 • Conflict of interest: all submitted papers must have written statement about conflict of interest.
 • Statistics: describe in detail used statistical methods to enable a verification of results.

Paper submission

 • Only original papers that were not published or submitted in another journal will be accepted. This fact must be stated in the accompanying letter.
 • The language: the editor is accepting papers in Czech, Slovak or English, the paper will be published in the language it was submitted in.
 • Reviews: the editor has the right of language correction of the manuscript. Before a publication authors will receive a paper for correction.
 • The acceptance for publication depends on the decision of the editorial board based on the review by two independent reviewers. The first author will be informed about the acceptance for publication or refusal within 5 weeks after submission.
 • Manuscripts corresponding to the above mentioned requirements should be sent electronically to the following address: vojacek@solen.cz. Alternatively a CD with one printout can be sent to the address : Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., Ist Department of Medicine, The Charles University Medical School, Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.