Publikační etika a prohlášení o přestupcích

Následující text vyjadřuje standardy etického chování všech složek podílejících se na publikování článků v časopisech společnosti Solen, s.r.o.: autor, redaktor, redakční rada, recenzent, vydavatel. Podkladem k těmto směrnicím je již existující politika společnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pro vydavatele časopisu (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pro publikační etiku (COPE).

Povinnosti vydavatele a redakční rady:

Rozhodnutí o publikování článku:

Redaktor časopisu společnosti Solen je zodpovědný za rozhodnutí, které z článků přijatých časopisem budou publikovány. O publikování vybraných článků definitivně rozhoduje redakční rada na základě nezávislých oboustranně anonymních recenzních posudků. Redaktor se řídí politikou redakční rady časopisu a právními předpisy, které vstupují v platnost, jedná-li se o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Redaktor může svá rozhodnutí konzultovat s redakční radou nebo recenzenty.

Fair play:

Redaktor hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo filozofii autorů.

Diskrétnost/mlčenlivost:

Redaktor ani jiný člen redakce nesmí zveřejnit žádné informace o přijatém rukopisu nikomu jinému než příslušnému autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, jiným redakčním poradcům a vydavateli.

Povinnosti recenzentů:

Recenzní posudek:

Oboustranně anonymní recenzní řízení přispívá ke zvýšení odborné kvality článků a napomáhá redaktorovi v jeho rozhodnutí o zařazení článku k publikaci.

Způsobilost recenzenta:

Recenzent, který se necítí dostatečně odborně kvalifikovaný k hodnocení článku, by měl tuto skutečnost oznámit redaktorovi a omluvit se z recenzního řízení.

Diskrétnost/mlčenlivost:

Každý rukopis přijatý k recenzi musí recenzent považovat za důvěrný dokument a nesmí být ukázán ani diskutován s nezúčastněnými osobami.

Objektivita:

Recenze musí být prováděny objektivně. Osobní kritizování autora je nevhodné. Recenzenti by měli svůj názor vyjádřit jasně a podpořit jej argumenty.

Zveřejňování a střet zájmů:

Informace nebo myšlenky získané z recenzí musejí být považovány za důvěrné a nesmějí být použity pro osobní užitek. Recenzenti by neměli hodnotit rukopis, ve kterém dochází ke střetu zájmů vycházející z konkurenční soutěživosti, vytvořený ve spolupráci nebo jiným vztahem či konexemi s autorem, společností nebo institucí napojenou na článek.

Povinnosti autora:

Úroveň článků:

Každý článek musí obsahovat detailní informace a reference, které umožní čtenářům replikovat data. Článek vycházející z výzkumu musí obsahovat přesný záznam prezentované práce i objektivní diskuzi o jeho významu. Podmínkou publikování klinických výzkumů je, aby použité postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace a byly schváleny příslušnou etickou komisí. Stejné předpisy musí respektovat i práce založená na pokusech na zvířatech. Podvodné nebo vědomě nepřesné prohlášení znamená neetické chování a je nepřijatelné.

Originalita a plagiátorství:

K publikaci jsou přijímány pouze originální práce, které nebyly dosud nikde publikovány ani odeslány k publikaci jinému časopisu. Jestliže autor použije práci nebo slova jiného autora, musí je řádně odcitovat. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva. Plagiátorství, ve všech formách představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování:

Autor by obecně neměl publikovat rukopis popisující stejný výzkum ve více než jednom časopise nebo prvotní publikaci. Přijetí stejného rukopisu do více než jednoho časopisu vykazuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uznání zdroje:

Autoři by měli citovat publikace, které by mohly být významné k určení podstaty práce. Informace získané soukromě např. v konverzaci, korespondenci, v diskusi se třetími stranami, nesmí být použity nebo uveřejněny bez vyjádření (písemného svolení) přímo od zdroje.

Autorství článku:

Autorství by se mělo týkat pouze těch, kteří významně přispěli ke koncepci, designu, provedení nebo interpretaci prezentované studie či článku. Všichni, kteří přispěli k vytvoření článku nebo studie by měli být uvedeni jako spoluautoři. Ti, kteří se podíleli na dílčích důležitých aspektech projektu (výzkumu, článku), by měli být označeni nebo vedeni jako přispěvatelé. Autor zajistí, že všichni vhodní spoluautoři jsou zahrnuti v článku a že schválili finální verzi a dohodli se na jejím předložení k uveřejnění.

Střety zájmů:

Autoři musejí ve svém rukopise oznámit veškeré finanční nebo jiné důležité střety zájmů, které by mohly být vykládány tak, že ovlivňují výsledky nebo interpretaci jejich rukopisu. Všechny zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

Zásadní chyby v publikování:

Pokud autor objeví signifikantní chybu nebo nepřesnost ve své publikované práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redaktora časopisu a spolupracovat na stáhnutí nebo opravě článku.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.