Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 203-206

Raritní reoperace pro ICHS (akutní MIDCAB) 39 let od primooperace (Vinebergova operace)

Petr Šantavý1, Andrea Steriovský1, Kateřina Maderová1, Kateřina Přikrylová1, Ondřej Zuščich1, Roman Štípal2, Jan Tošovský3, Anna Zelená4, Petr Němec5, Vladimír Lonský1
1 Kardiochirurgická klinika, FN a LF UP Olomouc
2 I. interní klinika &ndash, kardiologická FN a LF UP Olomouc
3 II. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha
4 Oddělení rehabilitace FN a LF UP Olomouc
5 CKTCH Brno

Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční (ICHS) prošla dlouhým historickým vývojem. První pokusy o chirurgické zlepšení prokrvení srdce byly prováděny již v 50. letech minulého století. Mezi tehdy rutinně prováděné patřila i tzv. Vinebergova operace. Popisujeme případ nemocného, u kterého byla operace pro ICHS provedena v roce 1974. Následně v roce 2013 pokus o PCI na RIA selhal. Nástřik LIMA ji ukázal kvalitní, nepoužitou. Abychom se vyhnuli preparaci srůstů pod sternem, indikovali jsme MIDCAB. Výkon, se zajištěním kanylami pro mimotělní oběh, proběhl bez komplikací a 7. pooperační den byl nemocný přeložen do OLÚ Teplice nad Bečvou. Z původního operačního protokolu z roku 1974 jsme následně zjistili, že žilní bypass na RIA nebylo možné pro její těžké postižení našít a žíla byla se třemi otvory implantována Vinebergovou metodou do stěny levé komory. Náš případ ukazuje na možnost kombinace různých postupů při léčbě komplikovaných nemocných s ICHS.

Klíčová slova: MIDCABG (miniinvasive direct coronary artery bypass grafting), Vinebergova operace, reoperace pro ICHS

A rare redo surgery for ischemic heart disease (MIDCAB) 39 years after Vineberg´s operation

Surgical treatment for ischemic heart disease went through a long historical development. So called Vineberg´s procedure was routinely performed in early fifties of the last century as attempt for heart muscle blood supply improvement. We are presenting a patient at whom first surgery was performed in 1974. Later on PCI for left anterior descending artery (LAD) stenosis failed. Left internal mammary artery (LIMA) was natively intact. MIDCABG approach was indicated because of adhesions from previous surgery. Surgery with extracorporeal support cannulas inserted for safety purposes was uneventful. Patient was released into the rehabilitation facility quickly (on the 7th day). According to the original surgical record obtained later, during procedure in 1974, Vineberg´s approach with vein “tunnelisation” through left ventricle wall was performed because of extensive atherosclerotic changes in LAD which prevented direct vessel anastomosis. Our case report demonstrates combination of different treatment modalities in complicated ischemic heart disease.

Keywords: MIDCABG (miniinvasive direct coronary artery bypass grafting), Vineberg´s procedure, redo surgery for ischemic heart disease

Zveřejněno: 1. prosinec 2014


Reference

 1. Rozsíval V, Kvasnička J, Reček Č. Vinebergova operace po 31 letech. Interv Akut Kardiol 2005; 4: 179.
 2. Vineberg A. Coronary vascular anastomoses by internal mammary artery implantation. Can Med Assoc J 1958; 78: 871-9.
 3. Sones FM Jr, Shirey EK, Proudfit WL, Wescott RN. Cine-coronary arteriograpfy. Circulation 1959; 20: 773-4.
 4. Katrapati P, George JC. Vineberg Operation: a succesfull case 35 years later. Ann Thorac Surg 2008; 86: 1676-7. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Thomas JL. The Vineberg Legacy. Tex Heart Inst J 1999; 26: 107-13.
 6. Katrapati P, George JC. Vineberg Operation: A Rewiew of the Birth and Impact of This Surgical Technique. Ann Thorac Surg 2008; 86: 1713-6. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Dobell ARC. Arthur Vineberg and the internal mammary artery implantation procedure. Ann Thorac Surg 1992; 53: 167-169. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Němec P, Bednařík M. Padesáté výročí první srdeční operace v mimotělním oběhu na II. chirurgické klinice v Brně. Cor Vasa 2008; 50(5): 187-189.
 9. Hanáková L. Historie a současnost rehabilitace po kardiochirurgických intervencích. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd.
 10. Pochopová K, Medunová V. Rehabilitace v srdeční chirurgii. Rehabilitácia 1971; 4(Suppl 3): 35.
 11. Autorský kolektiv. Přehled vybraných kardiochirurgických operací v České republice 2011. ÚZIS ČR, NKCHR 2013.
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.