Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 102-107

Endovaskulární léčba komplikované disekce hrudní aorty typu B

Jan Raupach1, Miroslav Lojík1, Jan Vojáček2, Martin Tuna2, Jindřich Samek3, Vendelín Chovanec1, Josef Bis4, Petr Hoffmann1, Petr Dvořák1, Antonín Krajina1, Jan Harrer2
1 Radiologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
2 Kardiochirurgická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
3 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK a FN Hradec Králové
4 I. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové

Cíl: Retrospektivní hodnocení výsledků endovaskulární léčby komplikované disekce aorty pomocí hrudních stentgraftů (SG) a stentů.

Soubor a metodika: V období 2/2001 až 11/2014 bylo na našem pracovišti endovaskulárně léčeno celkem 34 pacientů (7 žen, 27 mužů, průměrného věku 60,4 let) pro komplikovanou disekci hrudní aorty. Indikací k léčbě byla 6× akutní ruptura aorty, 12× ischemické komplikace, 10× časná expanze aorty, 6× bolest v zádech a hypertenze nereagující na léčbu. Hrudní stentgraft byl zaváděn z třísla přes pánevní tepny do oblasti primárního entry s cílem jeho překrytí a navození trombózy nepravého kanálu.

Výsledky: Celkem bylo u 34 pacientů zavedeno 49 hrudních SG (1,4 SG/pacienta). Pro zlepšení perfuze disekovaných větví aorty byl navíc použit kovový stent: 4× pánevní tepny, 3× horní mezenterická tepna (SMA), 1× levá společná karotická tepna (LCCA). Primární technická úspěšnost naší léčby se umístěním SG přes oblast entry a navozením trombózy nepravého kanálu byla 91,2 % (31/34). U osmi pacientů (23,5 %) byla v druhé době provedena extenze hrudního SG pro progresi disekce. U 4 pacientů (11,8 %) došlo v průběhu sledování k progresivní dilataci disekované břišní aorty > 50 mm, která byla u 3 nemocných léčena chirurgickou resekcí výdutě. Závažné komplikace spojené s léčbou se vyskytly v 14,7 % (5/34): 2× paraplegie, 1× cévní mozková příhoda, 2× retrográdní disekce ascendentní aorty. Třicetidenní letalita našeho souboru je 5,9 % (2/34), jednoroční 11,8 % (4/34), tříletá letalita pak 17,6 % (6/34).

Závěr: Endovaskulární léčba komplikované disekce hrudní aorty typu B je v našem centru považována za metodu volby se slibnými střednědobými výsledky. Pravidelné sledování pacientů po léčbě je nezbytné k časnému určení komplikací a k následné léčbě.

Klíčová slova: disekce aorty, endovaskulární léčba, stentgraft, spinální ischemie

Endovascular management of acute complicated type B aortic dissection

Aim: Retrospective analysis of results of endovascular treatment of complicated aortic dissection type B using thoracic stent grafts (SG) and stents.

Material and Methods: We treated 34 patients (7 women, 27 men, mean age 60.4 years) endovascularly due to complicated dissection B of thoracic aorta from February 2001 to August 2014. Indication to treatment was acute rupture of aorta in 6 cases, ischemic complications in 12 cases, early aortic expansion in 10 cases, back pain and refractory hypertension despite full medical therapy in 6 cases.

Results: We implanted 49 stent grafts in 34 patients (1.4 SG/patient). To improve perfusion of dissected aortic branches we additionally inserted metallic stents: 4 × in pelvic arteries, 3 × in the superior mesenteric artery (SMA), 1 × in the left common carotid artery (LCCA). Primary technical success of our treatment with placement of stent graft over the primary entry and initiation of thrombosis of false lumen was 91.2 % (31/34). Eight patients (23.5 %) were treated in second period by additional SG implantation (3 proximal, 5 distal extensions). In 4 patients (11.8 %) developed progressive dilatation of dissected abdominal aorta > 50mm, three patients were treated surgically by resection of the aneurysm during follow-up period.

Conclusion: Endovascular treatment of complicated dissection of the thoracic aorta type B is in our department considered to be the first-line therapy with promising mid-term results. Follow-up of patients after treatment using imaging methods is necessary for early detection of possible complications and to adjust appropriate therapy.

Keywords: aortic dissection, endovascular treatment, stentgraft, spinal ischemia

Zveřejněno: 1. říjen 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.