Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 45-50

Přehled protidestičkové a antikoagulační léčby po akutním infarktu myokardu

Marian Levčík, Jiří Kettner
Kardiologická klinika, IKEM, Praha

Pilířem dlouhodobé farmakoterapie u nemocných po akutním infarktu myokardu (AIM) je v současné době kombinovaná protidestičková léčba. Tu tvoří kyselina acetylsalicylová a některý z inhibitorů destičkového receptoru P2Y12 – mluvíme o duální protidestičkové léčbě (DAPT dual antiplatelet therapy). Přednost je dávána novým a účinnějším preparátům, jako je ticagrelor a prasugrel, nicméně pro některé indikace je stále doporučován clopidogrel. U nemocných s indikovanou dlouhodobou antikoagulační léčbou a prodělaným infarktem myokardu je doporučována kombinace DAPT a antikoagulačního léku. Dlouho dominantní Warfarin je postupně nahrazován novými preparáty inhibující trombin či faktor Xa (NOAC – novel oral anticoagulants). Účelem tohoto sdělení je shrnutí současné doporučené dlouhodobé antitrombotické léčby po AIM a kombinace s antikoagulační léčbou v indikovaných případech.

Klíčová slova: P2Y12 inhibitory, NOAC, triple therapy

Overview of antiplatelet and anticoagulant therapy after acute myocardial infarction

Currently, combined antiplatelet therapy is the mainstay of long-term pharmacotherapy in patients after acute myocardial infarction (AMI). It consists of acetylsalicylic acid and one of the platelet P2Y12 receptor inhibitors, and is referred to as dual antiplatelet therapy (DAPT). Newer and more efficacious agents, such as ticagrelor and prasugrel, are preferred; however, in some indications, clopidogrel is still recommended. Patients in whom long-term anticoagulant therapy is indicated and who have suffered a myocardial infarction are recommended to use a combination of DAPT and an anticoagulant drug. The long-dominant warfarin is gradually being replaced with novel agents inhibiting thrombin or factor Xa (NOAC – novel oral anticoagulants). The aim of this paper is to summarise the currently recommended long-term antithrombotic treatments after AIM and combinations with anticoagulant therapy where indicated.

Keywords: P2Y12 inhibitors, NOAC, triple therapy

Zveřejněno: 1. únor 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.