Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 152-154

Komentář k diagnostice akutní aortální disekce - role D-dimerů

Vladimír Svitek, Veronika Jankovičová, Filip Pekar
Oddelenie kardiochirurgie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica, Slovenská republika

Akutní disekce aorty je závažné onemocnění s vysokou mortalitou. Včasné určení diagnózy je velice důležité pro bezodkladné zahájení léčby a také ovlivnění jinak nepříznivé prognózy. Často však bývá z různých důvodů problematické. Periferní zdravotnická zařízení mají většinou omezené možnosti diagnostiky. Zlatým standardem v diagnostice je CT angiografie aorty a/nebo echokardiografie. Již méně je akceptováno vyšetření D-dimerů a jejich role v diferenciální diagnostice bolestí na hrudníku. Vyšetřující lékař by měl využít všechny dostupné, i když častokrát omezené možnosti. Výsledky vyšetření však nelze interpretovat bez znalosti limitů a úskalí jednotlivých vyšetřovacích metod.

Klíčová slova: akutní disekce aorty, počítačová tomografie, D-dimery

Commentary on diagnosis of acute aortic dissection - role of D-dimers

Acute aortic dissection represents severe condition with high mortality burden. Early diagnosis is essential to initiate treatment immediately and affect its otherwise sinister prognosis. Diagnostic process could be, due to various reasons, troublesome. Rural health-care services usually dispose of limited diagnostic modalities. CT aortic angiography and/or echocardiography is golden standard in aortic dissection diagnostics. D-dimer test and its role in differential diagnostics of chest pain is less accepted. Examining physician should utilize all range of, however frequently limited, diagnostic tools. Test results should not be interpreted without knowledge of limits and pitfalls of each diagnostic method.

Keywords: acute aortic dissection, computed tomography, D-dimers

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.