Interv Akut Kardiol 2017; 16(4): 142-145

Hladiny sCD163 u pacientů s akutním infarktem myokardu typu STEMI

Radek Pudil1, Lucie Horáková1, Ctirad Andrýs2, Josef Šťásek1
1 I. interní kardioangiologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
2 Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové

Ischemicko-reperfuzní procesy provázející akutní koronární syndromy jsou provázeny významnou aktivací imunitního systému.
Molekula CD163 patří mezi významné molekuly scavengerového systému, které se podílejí na eliminaci hemoglobin-haptoglobinového
komplexu a mají tak potenciál snížit produkci reaktivních kyslíkových radikálů. Cílem studie bylo sledovat změny hladin
sCD163 v průběhu 96 hodin akutního koronárního syndromu léčeného direktní perkutánní intervencí. V souboru 29 pacientů
(25 mužů, 4 žen) průměrného věku 64,55 let ± 7,55 let byly stanoveny hladiny sCD163 v době přijetí, následně za 24 a 96 hodin.
Studie prokázala významné zvýšení hladiny sCD163 již v čase přijetí a v dalších měřeních se dále zvyšovala [čas 0 hod: 1770,5 (1451;
2096,25) vs. 1178 (1078; 1265) μg/l, p < 0,001, 24 hod.: 2063 (1589; 2453) vs. 1178 (1078; 1265) μg/l, p < 0,001, 96 hod: 2116 (1924;
2458) vs. 1178 (1078; 1265) μg/l, p < 0,001]. Analýza vztahu k funkci levé komory (ejekční frakci) prokázala statisticky významnou
asociaci ve všech sledovaných obdobích. Studie ukázala na potenciální význam sCD163 pro stratifikaci rizika těchto nemocných.

Klíčová slova: akutní infarkt myokardu s elevacemi ST, humorální imunita, reperfuze, solubilní CD 163

Plasma sCD163 levels in patients with ST-elevation myocardial infarction

Background: The ischemia/reperfusion process in the course of acute coronary syndrome with ST-segment elevation is associatedwith significant increase of immune system activation. CD163 molecule belongs to important parts of the scavenger system,which helps to eliminate hemoglobin-haptoglobin complex and has the potential to suppress reactive oxygen radicals production.

Aim: The aim of our study was to assess sCD163 level in the course of STEMI.Patients and method: Plasma sDC163 level was assessed in a group of 29 patients (25 males, 4 females) of average age 64.5 let± 7.5 yrs. at the time of admission, at 24 hours and at 96 hours.

Results: The plasma sCD163 level was increasing during the time of observation [0h: 1770.5 (1451; 2096.25) μg/L vs. 1178 (1078;1265) μg/L, p < 0.001, 24h: 2063 (1589; 2453) vs. 1178 (1078;1265) μg/L, p < 0.001, 96h: 2116 (1924; 2458) vs. 1178 (1078; 1265) μg/L, p < 0.001]. Plasma sCD163 level was associated with leftventricle ejection fraction.

Conclusion: The study showed a potential significance of sCD163 assessment as a prognostic marker.

Keywords: ST-elevation myocardial infarction, humoral immunity, reperfusion, soluble CD163

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.