Interv Akut Kardiol 2017; 16(4): 146-150

Infekční endokarditida u intrakardiálních implantabilních přístrojů

Jana Bínová, Miloš Kubánek, Kamil Sedláček, Lukáš Krýže, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Incidence infekční endokarditidy stimulačního systému (CDRIE) má v poslední dekádě narůstající trend v důsledku zvyšujícího se počtu
implantací přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery-defibrilátory nebo přístroje pro srdeční resynchronizační
léčbu. Jde o závažné onemocnění, které je spojeno s významnou morbiditou a mortalitou. Jednoroční mortalita je vysoká a činí kolem
25 %. Rizikovou skupinu tvoří zejména starší pacienti s přidruženými onemocněními. CDRIE se nejčastěji objevuje 6 měsíců od implantace.
Nejčastějším etiologickým agens způsobující onemocnění jsou stafylokoky. Diagnostika není jednoduchá, protože klinický
obraz je značně variabilní. Základními pilíři diagnostiky jsou echokardiografické vyšetření a průkaz mikrobiologického agens odběrem
hemokultur. Terapie je komplexní a vyžaduje jak extrakci přístroje i elektrod, tak dlouhodobé podávání parenterálních antibiotik.

Klíčová slova: infekční endokarditida, infekční endokarditida intrakardiálních implantabilních přístrojů, kardiostimulátor, kardioverter-defibrilátor

Cardiac implanted electronic device-related infective endocarditis

The use of cardiac implantable electronic devices has expanded dramatically over the past decade and infective endocarditis ofthese devices (CDRIE) is associated with high morbidity and mortality. 1 year mortality has not improve and remains at 25 %. Riskgroups are mainly older patients with multiple commorbidities. CDRIE occurs most often 6 month after implantation. Staphylococcalpredominate as the causative organism. Diagnosis of disease is not easy, clinical presentation is highly variable. Echocardiographyand blood cultures are the cornerstones of the diagnosis. CDRIE must be treated by prolonged antibiotic therapy and frequentlyrequires complete hardware removal.

Keywords: infective endocarditis, cardiac device-related infective endocarditis, pacemaker, cardioverter-defibrilátor

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.