Interv Akut Kardiol 2015; 14(1): 14-17

Troponiny a minimální myokardiální poškození po primoimplantaci kardiostimulátoru - pilotní studie

Tomáš Hnátek1,2, Miloš Táborský2, Martin Malý1, Libor Kameník1, Simona Littnerová3, Pavel Sedloň1, Jana Luxová1, Marta Fišerová1, Šárka Hamouzová1, Miroslav Zavoral1
1 Kardiologické odd., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
2 I. interní kardiologická klinika, LF UP a FN Olomouc
3 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Úvod: Srdeční troponiny jsou vysoce specifické markery myokardiálního poškození. Elevace jejich sérových hodnot není vždy způsobena ischemií. Existuje mnoho dalších důvodů pro jejich zvýšení. V naší práci sledujeme faktory ovlivňující elevaci kardiospecifických markerů po primoimplantaci kardiostimulátoru.

Cíle: 1/ Jaká je hodnota troponinu I v neselektované populaci nemocných se srdečním onemocněním. 2/ Zjistit, k jak velké elevaci kardiospecifických markerů dochází po primoimplantaci kardiostimulátoru při použití elektrodového systému s aktivní fixací u pacientů s jedno a dvoudutinovou kardiostimulací.

Metodika: Bylo zařazeno 230 pacientů indikovaných k primoimplantaci kardiostimulátoru, hodnoty markerů (troponin I, CKMB, myoglobin) byly stanoveny nejprve před primoimplantací a následně za 6 a 18 hodin po výkonu. Byl sledován skiaskopický čas, počet pokusů o umístění aktivní elektrody, rozsah výkonu (jedno versus dvoudutinová stimulace), zhodnocena klinická data.

Výsledky: Průměrný věk nemocných činil 77,9 ± 8,0 roku (medián 79,5 let). Ženy tvořily 44 %. Bylo implantováno 136 dvoudutinových a 94 jednodutinových přístrojů. Průměrný skiaskopický čas byl 38,8 ± 22,0 s (medián 33,5 s). Sérové hladiny troponinu I narostly po primoimplantaci z původních 0,02 ± 0,07 ug/l na 0,18 ± 0,17 ug/l, p < 0,001 (Wilcoxon test), dokumentujeme statisticky signifikantní pokles po 18h. na 0,09 ± 0,18 ug/l, p < 0,001 (Wilcoxon test). U ostatních markerů konstatujeme pouze drobný nárůst hladin. Prokázali jsme korelaci nárůstu hladiny troponinu po primoimplantaci kardiostimulátoru k nárůstu skiaskopického času (Spearmanův korelační koeficient =- 0,39, p < 0,001 a 0,37, < 0,001) po 6 resp. 18 hodinách.

Závěr: Mírná elevace troponinu I po nekomplikované primoimplantaci kardiostimulátoru s aktivně fixovaným elektrodovým systémem je běžným jevem. Neprokázali jsme přímou úměru mezi elevací troponinu a obtížností výkonu.

Klíčová slova: kardiostimulace, troponin, primoimplantace, myokardiální poškození

Troponins and minimal myocardial damage after pacemaker implantation - pilot study

Introduction: Cardiac troponins are highly specific markers of myocardial damage. The aim of our investigation was to determine the correlation between pacemaker implantation and elevation of cardiospecific markers.

Aim: To compare the elevation of troponin I in group of patients with the implantation of pacemaker (single or dual chamber) with active lead and unselected population of cardiologic patients.

Method: A defined group of 230 patients were indicated for the pacemaker implantation. The values of cardiospecific markers (troponin I, CKMB and myoglobin) were measured before the implantation and repeated 6 and 18 hours later. Monitored factors were fluoroscopic time, the number of attempts of pacemaker implantation (attachment to myocardium), single chamber versus dual chamber pacemaker implantation and other clinical data.

Results: The mean age was 77.9 ± 8.0 years (median 79.5). Females formed 44 % of the group. A total of 136 double chamber and 94 single chamber pacemakers were implanted. The average time of fluoroscopy was 38.8 ± 22.0 seconds (median 33.5 s). In the whole group of patients troponin I increased from the initial 0.02 ± 0.07 ug/l to 0.18 ± 0.17, p < 0.001 (Wilcoxon test) 6 hours later and decrease to 0.09 ± 0.18 ug/l 18 hours later, p < 0.001 (Wilcoxon test). There were minor changes in other cardiospecific markers. The correlation between serum levels of troponin I after the implantation of pacemaker and fluoroscopic time in the whole group of 230 patients was set, (Spearman correlation coeficient =-0.39, p < 0.001 resp. 0.37, p < 0.001) after 6 and 18 hours respectively.

Conclusion: A mild troponin I elevation after the uncomplicated pacemaker implantation with active lead electrode system is a common phenomenon. We didnt find correlation betwen troponin I elevation and difficulty of the procedure.

Keywords: pacing, troponin, primoimplantation, myocardial damage

Zveřejněno: 20. duben 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.