Interv Akut Kardiol 2015; 14(2): 60-64

Endovaskulární léčba prasklých břišních a pánevních výdutí

Jan Raupach1, Igor Guňka2, Alexander Ferko2, Miroslav Lojík1, Vendelín Chovanec1, Jiří Feix2, Eduard Havel2, Michal Leško2, Pavel Janata2, Ondřej Renc1, Jolana Raupachová3, Jana Hrubešová3, Antonín Krajina1
1 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
2 Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
3 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN Hradec Králové

Cíl: Prasklé břišní a pánevní výdutě patří mezi nejzávažnější život ohrožující situace s vysokou mortalitou mezi 40–80 %. Retrospektivně jsme analyzovali výsledky endovaskulární léčby u těchto urgentních stavů. Materiál/metodika: V období února 2009 až listopadu 2014 jsme endovaskulárně léčili 12 pacientů (12 mužů, průměrný věk 75,2 let) s prasklou aortoilickou nebo pánevní výdutí. Všichni pacienti vzhledem k ostatním komorbiditám byli rizikoví ke standardní operační léčbě. Jednalo se 7 × o rupturu degenerativní aortoilické výdutě (rAAA), 3 × rupturu výdutě vnitřní ilické tepny (AII), 2 × rupturu výdutě společné ilické tepny (AIC). Celkem jsme použili u 7 nemocných bifurkační stentgraft, u 4 nemocných tubulární stentgraft a jeden pacient byl léčen pouze embolizací AII (okludér a akrylátové lepidlo).

Výsledky: Průměrná doba od přijetí do ukončení endovaskulární léčby byla 73 minut (rozmezí 45–180 minut). Dvakrát se po léčbě rozvinul břišní kompartment syndrom, který si vyžádal chirurgické řešení s drenáží retroperitoneálního hematomu. Třicetidenní letalita v našem souboru byla 0 %, jednoroční letalita 16,7 % (2/12) a celková letalita souboru pak 25 % (3/12). V průběhu sledovaného období se nevyskytly žádné komplikace či úmrtí související s výkonem či základním onemocněním (medián sledování 15 měsíců, rozsah 4–48).

Závěr: Akutní endovaskulární léčba prasklých aortoiliackých a pánevních výdutí je v našem centru organizačně proveditelná a dosahuje slibných výsledků. Podle specifického protokolu stratifikuje nemocné k endovaskulární či operační léčbě. Při dodržení základních předpokladů plánujeme pokračovat v endovaskulární léčbě prasklých aortoilických a pánevních výdutí.

Klíčová slova: endovaskulární léčba, aneuryzma břišní aorty, stentgraft, ruptura, aneuryzma ilické tepny

Endovascular therapy of ruptured aortoiliac and iliac aneurysm

Purpose: Ruptured aortoiliac and iliac aneurysms are life-threatening situations with high mortality rate between 40–80%. We retrospectively analyzed results of endovascular technique applied for these emergency situations. Material/Methods: Between February 2009 and November 2014 twelve patients (12 men, mean age 75.2 years) with ruptured aortoiliac or iliac aneurysms were endovascularly treated in our centre. There were 7 patients with rupture of degenerative aortoiliac aneurysms (rAAA), 3 patients had a rupture of internal iliac artery aneurysm (AII) and 2 rupture of common iliac artery aneurysm (AIC). We implanted bifurcated stent graft in 7 patients, tubular stent graft in 4 patients, and 1 patient was treated with embolisation only (occluder and acrylate glue).

Results: Mean time from admissions to completion of whole procedure was 73 minutes (range 45–180 minutes). Two abdominal compartment syndromes developed with the necessity of surgical drainage of retroperitoneal haematoma. The 30-day mortality rate in our group was 0 %, 1 year mortality 16.7 % (2/12), total mortality 25 % (3/12). There were no procedure-related deaths during follow-up period (median 15 months, range 4–48).

Conclusions: Endovascular therapy of ruptured aortoiliac and iliac aneurysms is in our centre technically feasible with promising early

results: We stratified patients according to specific protocol for endovascular or surgical treatment of rAAA. We would like to continue to use endovascular approach in the treatment of ruptured aortoiliac and iliac aneurysm.

Keywords: endovascular treatment, abdominal aortic aneurysm, stent graft, rupture, iliac artery aneurysm

Zveřejněno: 1. červen 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.