Interv Akut Kardiol 2015; 14(2): 77-83

Plicní embolie ve světle nových doporučení

Zdeněk Vavera
1. interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové

Třetí nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality zůstává navzdory zlepšení informovanosti odborné i laické populace a pokrokům ve farmakoterapii plicní embolie (PE). Poslední kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC) přinesl nová doporučení pro diagnostiku a léčbu PE, která zatím nemají svoji českou podobu. Předkládaný článek přináší nejen základní informace o tomto onemocnění, ale také pohled na problematiku ve světle recentních guidelines.

Klíčová slova: plicní embolie, guidelines, PESI

Pulmonary embolism: what tell us the last guidelines

Despite a substantial improvement of awareness of pulmonary embolism (PE) in a professional as well as in general public PE is still the third most common cardiovascular cause of death. Latest congress of the European Society of Cardiology came with new guidelines for diagnosis and treatment of pulmonary embolism. This article brings not only basic informations about this disease but also a view of PE through recent guidelines perspective.

Keywords: pulmonary embolism, guidelines, PESI

Zveřejněno: 1. červen 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.