Interv Akut Kardiol 2015; 14(2): 88-90

Poškození LIMA respektive RIA jako komplikace trvalé kardiostimulace:

Petra Pešová, Otakar Jiravský
Kardiologické oddělení, Nemocnice Třinec Podlesí

Perforace stimulační elektrody je známou komplikací trvalé kardiostimulace (TKS). Na dvou kazuistikách prezentujeme neobvyklé komplikace TKS. Ve obou případech dochází k hemodynamické alteraci pacienta vyžadující kardiochirurgickou revizi případně akutní perikardiální punkci s evakuací perikardiálního výpotku. V jednom případě bylo zdrojem hemoperikardu poškození a. thoracica interna (LIMA) a ve druhém poškození ramus interventricularis anterior (RIA). Chybné umístění aktivní elektrody, či její dislokace, na přední stěnu místo na interventrikulární septum pravé komory (PK) je příčinou perforace umožňující výše popsané komplikace.

Keywords: trvalá kardiostimulace, perforace, stimulační elektroda, perikardiální výpotek

Harm of IMA or LAD as a complication of permanent cardiac pacing

Perforation by a pacemaker electrode is a known complication of permanent cardiac pacing. The article presents two case-reports of patients with injury of IMA and LAD caused by a wrong placement or by dislocation of pacing electrodes. Both patients required acute therapeutic intervention – pericardial puncture with evacuation of pericardial effusion or cardiosurgery revision. Both case histories show harm of IMA and LAD caused by a displacement of stimulation electrode or by its dislocation.

Keywords: permanent pacemaker implantation, perforation, pacemaker electrode, pericardial effusion

Published: 1. červen 2015


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.