Interv Akut Kardiol 2017; 16(2): 71-74

Katétrová fibrilace síní v prevenci cévní mozkové příhody

Martin Fiala
Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče, Brno
Interní kardiologická klinika, FN a MU Brno

Prevence tromboembolických komplikací je základní součástí léčby pacientů s fibrilací síní (FS). Úspěšná katétrová ablace FS, skrze restauraci sinusového rytmu a zotavení normálních kontrakcí ouška levé síně, má potenciál vrátit riziko ischemické CMP na úroveň populace bez FS. Kromě toho zejména u pacientů s perzistentní FS je součástí efektu léčby i zvrat progresivního hemodynamického a funkčního zhoršování, které se skrývá za vysokou mortalitou z kardiovaskulárních příčin. Hlubší poznání kauzálních vztahů mezi FS a rizikem tromboembolických příhod by přispělo k přesnější stratifikaci pacientů, u kterých lze po ablaci bezpečně antikoagulační léčbu ukončit.

Klíčová slova: fibrilace síní, tromboembolismus, cévní mozková příhoda, katétrová ablace

Caheter ablation for atrial fibrillation in prevention of stroke

Prevention of thromboembolic complications represents a fundamental component of treatment in patients with atrial fibrillation (AF). Successful AF catheter ablation, via restoration of sinus rhythm and recovery of normal left atrial appendage contractions, has the potential to reverse the risk of ischemic stroke to the level in population without AF. In addition, the ablation effects include reversal of hemodynamic and functional impairment hidden behind the cardiovascular mortality, specifically in patients with persistent AF. Deeper understanding of causal links between AF and the risk of thromboembolic event would help better stratification of patients who can safely terminate anticoagulation after ablation.

Keywords: atrial fibrillation, thromboembolism, stroke, catheter ablation

Zveřejněno: 1. květen 2017


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.