Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 85-89

Principy racionální léčby antibiotiky (část I.)

Pavla Paterová1, Pavlína Králíčková2, Petra Vávrová3, Helena Žemličková1,4
1 Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK v Hradci Králové
2 Ústav klinické imunologie a alergologie FN a LF UK v Hradci Králové
3 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UK v Hradci Králové
4 Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem článku je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. První část je zaměřena na základní rozvahu lékaře, která předchází začátku léčby antibiotiky, a na úvodní antibiotickou terapii.

Klíčová slova: antibiotikum, obecné principy léčby, antibiotická politika, antibiotická střediska

Principles of rational antibiotic use (part I)

Infections are among the most common reasons for physician visits. Antibiotic comsuption a bacterial resistance increase worldwide. The aim of this article is to draw general principles of racionale antibiotic use in practical terms, to highlight some common mistakes and suggest how to avoid them.The first part focuses on the basic balance sheet physician prior to beginning treatment with antibiotics, and initial antibiotic therapy.

Keywords: antibiotic treatment, general principles, antibiotic stewardship, antibiotic centre

Zveřejněno: 9. květen 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.