Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 97-99

Stenóza pravé větve plicnice periprostetickými hmotami ascendentní aorty

Jana Bucková1, Štěpán Černý1, Ivo Skalský1, Miroslava Benešová1, Jaromír Chlumský2
1 Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha
2 Interní klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Kazuistika prezentuje případ 62letého pacienta po aortální náhradě a náhradě ascendentní aorty s rychlou progresí velikosti vaku protézy kolem ascendentní aorty. Překvapivý byl operační nález, který vyloučil aktivní infekci.

Klíčová slova: stenóza plicnice, tkáňové lepidlo, ascendentní aorta

Stenosis of right pulmonary artery by periprosthetic masses of ascending aorta

We report the case of a 62-year-old patient with a history of aortic replacement and replacement of the ascending aorta. The perioperative finding was surprising while an active infection was excluded.

Keywords: stenosis of pulmonary artery, ascending aorta, tissue glue

Zveřejněno: 9. květen 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.