Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 166-171

Echokardiografické prediktory selhání záchovných operací a plastik aortální chlopně

Martin Tuna, Pavel Žáček, Miroslav Brtko, Jan Vojáček
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové

Záchovné operace aortální chlopně jsou chirurgické výkony korigující aortální regurgitaci bez použití chlopenní náhrady. Zachování vlastní aortální chlopně umožňuje nemocnému vyhnout se rizikům spojeným s náhradou chlopně, je ale spojeno s nejistotou dlouhodobé trvanlivosti rekonstrukce. Úkolem předoperačního a zejména peroperačního echokardiografického vyšetření je odhalit prediktory rizika pozdního selhání rekonstrukce aortální chlopně.

Klíčová slova: záchovné operace aortální chlopně, transezofageální echokardiografie, aortální regurgitace, bikuspidální aortální chlopeň

Echocardiographic predictors of aortic valve repair failure

Aortic valve repairs are interventions correcting aortic regurgitation without the use of artificial heart valves. Avoiding of aortic valve replacement eliminates valve related risks but is, however, associated with uncertain long-term durability of the repair. A task for preoperative and especially intraoperative echocardiography is to detect the predictors of late failure of aortic valve repair.

Keywords: aortic valve repair, transesophageal echocardiography, aortic regurgitation, bicuspid aortic valve

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.