Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 18-22

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia

Bashar Aldhoon, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Vedení antikoagulační léčby v perioperačním období je mnohdy náročným úkolem, který vyžaduje posouzení vztahu mezi tromboembolickým rizikem a rizikem krvácení vyplývajícím ze samotného chirurgického výkonu. Výsledky z velkých randomizovaných studií, které se zabývaly optimálním perioperačním režimem, jsou omezené. Tento přehledový článek shrnuje současné dostupné poznatky o péči o pacienty užívající antikoagulancia v perioperačním období. Zároveň článek uvádí praktický postup optimální perioperační strategie u této skupiny pacientů.

Klíčová slova: antikoagulační léčba, perioperační, péče

Peri-operative care of patients with antikoagulantion therapy

The management of anticoagulation therapy in peri-operative setting is a common problem, because of required balancing between thromboembolic risk and hemorrhagic risk arising from surgery. Evidence from randomized studies regarding the optimal peri-operative approach is lacking. This review summarizes the available evidence for peri-operative management in patients on anticoagulation therapy. At the same time presents a practical approach for optimal peri-operative strategy in this group of patients.

Keywords: anticoagulation therapy, peri-operative, management

Zveřejněno: 1. duben 2017


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.