Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 28-31

Implantace kardioverter-defibrilátoru v graviditě

Petr Klofáč, Tomáš Roubíček, Rostislav Polášek
Kardiocentrum, Krajská Nemocnice Liberec, a.s.

V naší populaci stoupá počet žen s vrozenými srdečními vadami a kardiomyopatiemi, které dosáhly dospělého věku a plánují těhotenství. V graviditě dochází k četným fyziologickým změnám, které mohou mít i proarytmogenní vliv na myokard s následným vznikem supraventrikulárních i komorových arytmií. Může tak nastat situace, kdy je ze závažných důvodů zvažována implantace kardioverter-defibrilátoru (ICD) během těhotenství. Jedná se o raritní výkon, který je možné provést pod skiaskopickou nebo echokardiografickou kontrolou. Ve světové literatuře je uvedeno pouze několik případů implantace ICD v těhotenství. My uvádíme případ 38leté ženy se známou neischemickou kardiomyopatií po epizodě závažné komorové tachykardie v 1. trimestru gravidity s následnou implantací ICD v sekundární prevenci náhlé srdeční smrti.

Klíčová slova: těhotenství, komorová tachykardie, implantabilní kardioverter-defibrilátor

Implantation of cardioverter-defibrillator in gravidity

The number of women with congenital heart diseases and cardiomyopathies rises in our population with increasing amount of these women reaching adulthood and planning pregnancies. Gravidity brings plenty of physiological changes, which might have arrhytmogenic influence on myocardium with genesis of both supraventricular and ventricular arrhythmias. Serious reasons force us to consider implantation of cardioverter-defibrillator (ICD) during pregnancy. This is a very rare performance that can be undertaken with fluoroscopic or echocardiographic control. In the literature there are only few cases of ICD implantation during gravidity to be found. We present a case of 38 years old woman with known nonischemic cardiomyopathy after severe episode of ventricular tachycardia in the first trimester of gravidity with subsequent ICD implantation in secondary prevention of sudden cardiac death.

Keywords: gravidity, ventricular tachycardia, implantable cardioverter-defibrillator

Zveřejněno: 1. duben 2017


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.