Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 32-34

Vzdělávání sester v akutní kardiologii

Pavla Kordulová
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

Kardiologie je obor, který se velmi dynamicky rozvíjí a stále více se odděluje od interních oborů. Je stavěný na obsáhlé teoretické základně, ale současně nabízí i intervenční metody diagnostiky a léčby. Na lékaře a sestry pracující v tomto oboru jsou kladeny velké požadavky z hlediska teoretických znalostí, praktických dovednosti, ale především v oblasti lidských kvalit. Na jedné straně jsou viditelné pokroky lékařských věd, možnosti nových technologií a na straně druhé musí být tyto aspekty podpořeny týmy dobře připravených nelékařských pracovníků. Příprava těch, kteří pečují o pacienty, nikdy nekončí. Rostoucí informační a technologická náročnost oboru, nutnost komunikovat v mezioborových týmech i řešení složitých etických souvislostí včetně zvládání dlouhodobého stresu jsou silnými markanty. Hlavním stimulem pro napsání krátkého textu bylo nejenom vědomí mimořádné náročnosti oboru pro lékaře a sestry, ale především zdůraznění celoživotního vzdělávání sester v kardiologii.

Klíčová slova: kardiologie, vzdělávání sester, intenzivní medicína

Education of nurses in acute cardiology

Cardiology is a field which is developing rapidly and is increasingly separated from internal medicine. It is built on a comprehensive theoretical basis, but also offers interventional methods of diagnosis and treatment. Doctors and nurses working in this field should posses great amount of theoretical knowledge, practical skills, but also human qualities. On one side there is a visible progress of medical science with new technologies, and on the other these aspects must be supported by teams of well-trained non-medical staff. Training of those who care for patients never ends. Increasing information and technological demands of industry, the need to communicate in interdisciplinary teams and solving complex ethical issues including coping with prolonged stress are strong minutiae.

Keywords: cardiology, nursing education, intensive medicine

Zveřejněno: 1. duben 2017


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.