Intervenční a akutní kardiologie, 2005 (roč. 4), číslo 3

Úvodník

Současné postavení kaválních filtrů v léčbě žilního trombembolizmu

Current use of vena cava filters in the treatment of venous trombembolism

Miroslav Solař

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 131

Žilní trombembolizmus patří mezi významné příčiny mortality a morbidity v naší populaci. Základní léčebnou strategií je antikoagulační terapie. Mezi další způsoby léčby patří obstrukce žilního systému s cílem zabránit plicní embolizaci. Jde o historicky nejstarší způsob léčby žilního trombembolizmu(1). První ligace femorální vény byla popsána v roce 1874. Chirurgické přerušení dolní duté žíly ligací nebo plikací bylo prováděno od poloviny 40. let 20. století. Tyto operační postupy však byly spojeny s významnou operační mortalitou a častými známkami závažné venostázy(2). Od 70. let se k mechanickému přerušení dolní duté žíly používají endovazálně zaváděné...

Původní práce

Subanalýza vlivu primární PCI na funkci levé srdeční komory u STE-AIM přední stěny

SUBANALYSIS OF THE IMPACT OF PRIMARY PCI ON THE LEFT VENTRICULAR FUNCTION IN ANTERIOR STE-AMI

Petr Kala, Martin Poloczek, Miroslav Vytiska, Tomáš Brychta, Petr Neugebauer, Otakar Boček, Petr Jeřábek, Jiří Pařenica

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3):

Primární PCI je v současnosti metodou volby v léčbě akutního infarktu myokardu s ST elevacemi (STE-AIM). Cílem práce je zhodnocení vlivu mechanické reperfuze na akutní změny systolické funkce levé srdeční komory hodnocené angiograficky a hledání hlavních ovlivňujících faktorů. Metodika: Prospektivní observační studie 83 dospělých pacientů léčených pomocí primární PCI do 12 hodin od vzniku STE-AIM s průměrným věkem 61,6 ± 11 let, kteří dokončili sledování v projektu remodelace LK v období od 1. 4. 2002 do 30. 10. 2004. Hlavním vstupním kritériem byl AIM přední stěny, hlavními vylučovacími kritérii byly diabetes mellitus na inzulinu, kardiogenní...

Primární úspěšnost a střednědobý efekt perkutánní koronární intervence u diabetiků s anamnézou chirurgické revaskularizace myokardu; porovnání s nediabetiky

PRIMARY SUCCESS AND MID-TERM EFFECT OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN DIABETICS WITH THE HISTORY OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING; COMPARISON WITH NONDIABETICS

Miroslav Brtko, Josef Šťásek, Pavel Polanský, Josef Bis, Dušan Černohorský, Jan Vojáček, Pavel Červinka

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 142-147

Východisko: U pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu (CABG), kteří se vracejí s rekurencí anginy pectoris (AP), je reoperace rizikovější, než primooperace. Perkutánní koronární intervence (PCI) je méně riziková metoda léčby těchto pacientů. Málo je zatím známo o primární úspěšnosti a efektivitě PCI u diabetiků po CABG. Cíl práce: Cílem práce bylo porovnat primární úspěšnost a efektivitu PCI u diabetiků a nediabetiků po CABG při střednědobém sledování. Metodika: V prospektivní studii bylo 130 po sobě jdoucích pacientů s rekurencí AP po CABG, u kterých byla provedena PCI, rozděleno do 2 skupin – diabetici (54 pacientů) vs. nediabetici...

Přehledy

Nová data o clopidogrelu - studie CLARITY-TIMI 28, COMMIT-CCS2 a ARMYDA-2

NEW DATA ON CLOPIDOGREL - THE CLARITY-TIMI 28, COMMIT-CCS2 AND ARMYDA-2 TRIALS

MUDr. Miloslav Tejc, Ota Hlinomaz

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 154-158

Dvě nové studie (CLARITY a COMMIT) přinesly nové údaje o roli clopidogrelu v léčbě pacientů s infarktem myokardu s ST elevacemi (STEMI), studie ARMYDA-2 řeší otázku optimalizace úvodní dávky clopidogrelu před intervenčním výkonem. Ve studii CLARITY vedlo přidání clopidogrelu k léčbě kyselinou acetylosalicylovou a trombolytikem ke zlepšení průchodnosti infarktové tepny a k snížení výskytu ischemických komplikací u STEMI pacientů. Studie COMMIT prokázala příznivý vliv časného podání clopidogrelu na mortalitu pacientů se STEMI. Ve studii ARMYDA-2 vedlo předléčení dávkou 600 mg clopidogrelu 4 až 8 hodin před koronární intervencí ve srovnání s konvenční...

Disekce aorty

AORTIC DISSECTION

Jiří Vejvoda, David Alan, Petr Ošťádal

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 159-165

Disekce aorty (DA) je řídce se vyskytující onemocnění s incidencí přibližně 30 nemocných na milion obyvatel za rok. Přes svou relativní vzácnost patří mezi závažné, život ohrožující stavy; zvláště zůstane-li nerozpoznaná a tedy neléčená, končí velmi často fatálně. Nejčastějším symptomem DA je bolest, avšak řada nemocných přichází s jinými obtížemi, většinou vyplývajícími z postižení různých orgánových systémů. Ani fyzikální nález zpravidla neumožňuje jednoznačně stanovit diagnózu DA. Při podezření na DA je proto k potvrzení diagnózy nutné využít zobrazovacích metod, z nichž jsou v současné době nejvíce používané počítačová tomografie (CT), jícnová...

Nitráty na počátku 3. tisíciletí

Nitrates at the beginning of the 3rd millenium

Tomáš Hodač

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 166-168

Historie nitrátů je dlouhá a stále představují významnou skupinu léků užívanou převážně v terapii kardiovaskulárních nemocí. Zvláště pak při léčbě srdečního selhání v terénu ischemické choroby srdeční mají svoji nezastupitelnou úlohu. Většina poznatků o účinku a podávání těchto léků je všeobecně známá, avšak existují zajímavé aspekty, které postupem času upadají v zapomnění a přece nejsou nepodstatné.

Obrazové kazuistiky

Vinebergova operace po 31 letech

Vineberg‘s procedure - 31 years after

Vladimír Rozsíval, Jiří Kvasnička, Čestmír Reček

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 179

A. Vineberg provedl v roce 1945 první implantaci a. mammaria do myokardu, bez anastomózy s věnčitou tepnou. Operační mortalita byla 2 %, zlepšení anginy pectoris bylo pozorováno u 80 % nemocných, zlepšení funkce levé komory v 67 %...

Kazuistiky

Neobvyklý průběh plicní embolie

AN UNUSUAL COURSE OF PULMONARY EMBOLISM

Jan Mrózek, Sabina Krištofová, Martin Křístek, Petr Černý

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 171-174

V článku je uvedena kazuistika pacientky s neobvyklým průběhem plicní embolie projevující se opakovanými synkopálními stavy s bradykardií. Při transezofageálním echokardiografickém vyšetření byl nalezen nitrosrdeční embolus zaklíněný ve foramen ovale patens. Po zavedení kaválního filtru a při antikoagulační terapii se již synkopy neopakovaly a došlo ke zmenšení nitrosrdečního tromboembolického útvaru.

Perikardiální tamponáda jako neobvyklá komplikace kombinované antiagregační a antikoagulační léčby během perkutánní koronární intervence akutního koronárního syndromu

PERICARDIAL TAMPONADE AS RARE COMPLICATION OF COMBINED ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELATE THERAPY DURING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION FOR ACUTE CORONARY SYNDROME

Jiří Koza, Michal Čepelák, Jan Pešek, Viktor Zlocha

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 176-178

Perkutánní koronární intervence (PCI) se stala běžnou metodou léčby ischemické choroby srdeční. Se vzrůstajícím počtem výkonů se zvyšuje pravděpodobnost objevení se některé ze vzácných komplikací výkonu. V naší kazuistice upozorňujeme na možnost vzniku perikardiální tamponády po nekomplikované koronární intervenci, pravděpodobně na podkladě kombinované antiagregační a antikoagulační léčby u pacientky bez známého předchozího postižení perikardu.

Komentáře

Funkce levé komory srdeční u nemocných po primární PCI. Co víme, co si myslíme, že víme a co nevíme

Left ventricular function in patients with primary PCI. What we know, what we think we know and what we do not know

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 138-139

Komentář k práci autorů Kala P. a spol. Subanalýza vlivu primární PCI na funkci levé srdeční komory u STE-AIM přední stěny. Interv Akut Kardiol 2005; 4: 148–153.

Perkutánní koronární intervence u diabetiků po chirurgické revaskularizaci myokardu

Percutaneous coronary intervention in diabetics after coronary artery bypass grafting

Ota Hlinomaz

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 140-141

Komentář k práci Brtko M, Šťásek P, Polanský P, Bis J, Černohorský D, Vojáček J, Červinka P. Primární úspěšnost a střednědobý efekt perkutánní koronární intervence u diabetiků s anamnézou chirurgické revaskularizace myokardu; porovnání s nediabetiky. Interv Akut Kardiol 2005; 4: 142–147.

Dopisy redakci

Dopisy redakci

Letters

-

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 180-182

-

Informace

Postřehy z XIII. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně ve dnech 8. - 11. 5. 2005 v oblasti arytmologie

Report from Congress of the Czech Society of Cardiology (Brno 2005) - Arrhythmology

Renata Krausová

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 183

Za nejdůležitější považujeme veřejnou oponenturu nových, resp. inovovaných Doporučení pro léčbu České kardiologické společnosti vytvořených Pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace.

KONGRES ČKS 2005 - intervenční kardiologie

Report from Congress of the Czech Society of Cardiology (Brno 2005) - International Cardiology

Petr Kala, Petr Neugebauer

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 184

I v letošním roce prokázal program PS Intervenční kardiologie ČKS vysokou odbornou úroveň intervenční kardiologie v ČR, která byla prezentována v 6 sympoziích PS a ve 3 blocích volných sdělení, z nichž některá zmiňujeme dále.

15th PRAGUE Workshop on Interventional Cardiology - INTERCATH 2005

15th PRAGUE Workshop on Interventional Cardiology - INTERCATH 2005

MUDr. Michael Želízko CSc

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 185-186

INTERCATH 2005 se konal ve dnech 21. – 23. dubna 2005 v Hotelu Ambassador v Praze. Pořadatelem akce byla kongresová agentura Intercongress, s. r. o., odborným garantem byla Česká kardiologická společnost, odborný program zajišťovala pracovní skupina Intervenční kardiologie, kdy předsedy organizačního výboru byli prof. Michael Aschermann a prof. Petr Widimský. Odborný program obsahoval 12 odborných sekcí, dva bloky živých přenosů, dva sesterské bloky a posterovou sekci, celkem bylo přihlášeno rovných 100 odborných sdělení.

Hot-line

Studie SCD-HeFT (The Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial) - skutečné ovlivnění mortality u nemocných se srdečním selháním?

SCD-HeFT TRIAL (THE SUDDEN CARDIAC DEATH IN HEART FAILURE TRIAL) - REAL INFLUENCE ON MORTALITY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE?

Miloš Táborský, Petr Neužil

Interv Akut Kardiol 2005; 4(3): 169-170

Náhlá srdeční smrt z kardiálních důvodů je jednou z nejčastějších příčin úmrtí nemocných se srdečním selháním. Primárním výstupem studie byla celková mortalita. Byla srovnávána léčba amiodaronem, resp. implantabilním kardioverterem-defibrilátorem proti placebu. U nemocných se srdečním selháním, NYHA klasifikace II/III a ejekční frakcí levé komory < 0,35, amiodaron neovlivnil mortalitu na rozdíl od implantabilního kardioverteru-defibrilátoru, který vedl k 23% redukci celkové mortality.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.