Intervenční a akutní kardiologie, 2005 (roč. 4), číslo 4

Úvodník

Intervenční a akutní kardiologie do pátého ročníku

Journal of Interventional and Acute Cardiology into its fifth year

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 191

Před více než čtyřmi roky pracovní skupina složená z intervenčních kardiologů, klinických elektrofyziologů, několika pracovníků koronárních jednotek a pracovníků vydavatelství Solen iniciovala vznik nového českého časopisu věnovaného akutní a intervenční kardiologii a elektrofyziologii. Redakční rada si dala za cíl, aby časopis sloužil jako fórum pro výměnu praktických zkušeností, prezentaci nových metod, zajímavých kazuistik, zpráv z kongresů a samozřejmě i výsledků originálního výzkumu. Jako priorita redakční rady byl stanoven požadavek na co nejvyšší odbornou úroveň časopisu...

Originální práce

Perioperační monitorování kardiochirurgických pacientů tromboelastografií

PERIOPERATIVE MONITORING OF CARDIAC SURGICAL PATIENTS WITH THROMBOELASTOGRAPHY

Roman Hájek, Radek Zezula, Ivo Fluger, Jana Růžičková, Jiří Jarkovský, Danka Neméthová

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4):

Tromboelastografie (TEG) je široce rozšířenou metodou monitorování hemostázy v perioperačním období v kardiochirurgii. Podle literárních údajů je TEG přínosná pro racionální vedení terapie a úsporu krevních derivátů. Metody: V prospektivní kontrolované studii bylo sledováno 128 pacientů podstupujících elektivní kardiochirurgický výkon v mimotělním oběhu (MTO). Pacienti byli monitorováni standardním laboratorním vyšetřením koagulace a ACT a současně pomocí TEG. Byl sledován záchyt patologického TEG před výkonem, během MTO i po něm. Kontrolní skupinu tvořilo 146 pacientů podstupujících elektivní výkon v MTO monitorovaných pouze laboratorně a pomocí ACT....

Katetrizační ablace incesantních forem komorové tachykardie po infarktu myokardu za podpory elektroanatomického mapování

CATHETER ABLATION OF POSTINFARCTION INCESSANT TACHYCARDIA SUPPORTED BY ELECTROANATOMICAL MAPPING

Markéta Koželuhová, Petr Peichl, Robert Čihák, Jan Bytešník, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 205-209

Incesantní formy komorových tachykardií (KT) po infarktu myokardu (IM) představují závažný terapeutický problém. Pacienti bývají často zajištěni implantovaným kardioverterem – defibrilátorem (ICD) a incesantní charakter arytmie vede obvykle k sérii výbojů, případně není arytmie pro svou pomalou frekvenci detekována. Cílem této studie je popis zkušeností s katetrizační ablací těchto arytmií za použití elektroanatomického mapování. Metody: V souboru 51 pacientů po katetrizační ablaci KT po IM pomocí elektroanatomického mapovacího systému bylo identifikováno 10 nemocných (muži, průměrný věk 65±12 let) s incesantní formou arytmie. U všech sledovaných...

Přehledové články

Antikoagulační léčba při koronární angioplastice

ANTICOAGULANT THERAPY DURING CORONARY ANGIOPLASTY

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 218-222

Antikoagulační léčba se používá k prevenci trombotických komplikací při koronární angioplastice. V posledním desetiletí byla ve velkých randomizovaných zkouškách studována protidestičková léčba, zatímco antikoagulační léčba u PCI zůstávala stranou. Otázka optimální antikoagulační léčby i nadále zůstává nevyjasněná. V našem přehledu se zabýváme rolí nefrakcionovaného heparinu a nových agens při koronární angioplastice.

Význam tromboelastografie pro monitorování hemostázy v kardiochirurgii

THROMBOELASTOGRAPHY FOR MONITORING OF HAEMOSTASIS IN CARDIAC SURGERY

Roman Hájek, Radek Zezula, Ivo Fluger, Jana Růžičková

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 224-228

Práce podává přehled o roli tromboelastografie (TEG) v monitorování hemostázy v perioperačním období v kardiochirurgii. Popisuje aktivaci hemostatického systému během mimotělního oběhu a teoretické principy tromboelastografie. Podává souhrn literárních údajů o monitorování pacientů pomocí TEG v perioperačním období a jeho význam pro výběr optimální terapie.

Patient-prosthesis mismatch

PATIENT-PROSTHESIS MISMATCH

Jan Dominik

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 229-232

Patient-prosthesis mismatch (PPM) je stav, kde efektivní plocha ústí (EOA) implantované aortální chlopně je příliš malá vzhledem k povrchu těla operovaného. Hemodynamicky významný PPM vzniká, pokud indexovaná EOA < 0,85 cm2/m2. Hemodynamickým následkem je vyšší gradient na správně fungující implantované chlopni a tím i pomalejší regrese hypertrofie LK. Časná mortalita náhrad aortální chlopně je v případě přítomného PPM 2× vyšší a u operovaných s těžce dysfunkční komorou až 4× vyšší. Do úzkých aortálních anulů nutno vybrat chlopeň s největší plochou ústí a správně ji implantovat, aby nedocházelo ke vzniku PPM.

Kazuistiky

Koronarografické vyšetrenie po infarkte myokardu viedlo k diagnóze myxómu ľavej predsiene

CORONARY ANGIOGRAPHY AFTER MYOCARDIAL INFARCTION LED TO DIAGNOSIS OF LEFT ATRIAL MYXOMA.

Bihdan Lukáč, Pavol Chňupa

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 236-241

Úvod: Myxómy sú najčastejšie tumory srdca. Variabilný klinický obraz tvoria príznaky obštrukcie, embolizácie a celkové nešpecifické príznaky. Zriedkavou prvou manifestáciou môže byť aj akútny infarkt myokardu, ako popisujeme v kazuistike. Myxómy srdca môžu vytvárať neovaskularizácie, pozorovateľné pri koronarografii. Diagnostickou metódou voľby je transezofageálna echokardiografia (TEE). Chirurgická extirpácia je jedinou akceptovateľnou metódou liečby a je kuratívna. Opis prípadu: Päťdesiatsedemročná pacientka po prvom infarkte myokardu prednej steny bola vyšetrená koronarograficky. Nebola nájdená závažná stenóza či uzáver. Vedľajším nálezom bola nenápadná...

AIM na podkladě myxomu levé síně. Použití X-sizer katétru

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION CAUSED BY LEFT ATRIAL MYXOMA. USING OF X-SIZER CATHETER

Jan Škvařil, Roman Ondrejčák, Roman Surovčík, Jana Kočárníková, Pavel Jebavý, Štěpán Černý

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 242-244

Devětapadesátiletá dosud zdravá žena byla přijata k urgentní katetrizaci s 4 hodinovou anamnézou STEMI přední stěny. Součástí perkutánní koronární intervence (PCI) bylo použití katétru X-sizer k odsátí suspektního trombu v RIA. Výkon nebyl primárně úspěšný. Následně provedená echokardiografie (TTE) prokázala myxom levé síně. Nemocná byla přeložena na kardiochirurgii, kde byla provedena extirpace myxomu, revaskularizace a plastika obou cípatých chlopní. Pacientka je od výkonu ve stabilním stavu bez limitujících obtíží.

Krvácivá a trombotická komplikace primární PCI

BLEEDING AND THROMBOTIC COMPLICATION OF PRIMARY PCI

Ivo Bernat, Aleš Kroužecký, Jiří Klečka, Jiří Ferda, Antonín Fikrle

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 245-247

Závažné krvácivé komplikace se nyní u PCI vyskytují v méně než 5 %, subakutní trombóza ve stentu pak v průměru pod 2 %. Kazuistika popisuje život ohrožující krvácení po primární PCI a následnou subakutní trombózu ve stentu v souvislosti s přechodnou redukcí antitrombotické léčby. Komplexní léčba vedla k úspěšnému zvládnutí obou závažných stavů, další více než jednoroční průběh je již nekomplikovaný. Výsledné postižení myokardu bylo zhodnoceno pomocí EKG-gated SPECT.

Spongiózní kardiomyopatie - vzácná příčina srdečního selhání

SPONGIOUS CARDIOMYOPATHY - A RARE CAUSE OF HEART FAILURE

Iveta Hanišová, Michal Čepelák, Kateřina Linhartová, Jiří Ferda

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 248-249

Prezentována kazuistika nemocné hospitalizované pro akutní srdeční selhání, jehož příčinou byla kardiomyopatie se spongiózním myokardem.

Komentáře

Rezistence na kyselinu acetylsalicylovou

Acetylsalicylic acid resistance

Jaroslav Malý

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 192-193

Definice rezistence na kyselinu acetylsalicylovou (ASA) má svá úskalí, protože v sobě spojuje klinická a laboratorní kritéria. Rezistence na kyselinu acetylsalicylovou je definována jako neschopnost ASA bránit účinně kardiovaskulárním trombotickým komplikacím přes to, že ASA je řádně užívána. Dále jako neschopnost mít vliv na laboratorní testy, které umožňují sledovat destičkovou aktivitu (12). Je zajímavé, že již v roce 1966 Quick definoval ASA rezistenci jako neschopnost prodlužovat krvácivost u nemocných s vonWillebrandovou chorobou po podání ASA. Definovat rezistenci na ASA je obtížné, protože se definice vztahuje ke klinickému efektu ASA, nikoliv...

Nové přístupy v nefarmakologické léčbě recidivujících nebo hemodynamicky nestabilních komorových tachyarytmií

New approaches in the non-pharmacological treatment of recurrent or hemodynamically unstable ventricular tachyarrhythmias

Alan Bulava

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 199-201

Komentář k práci Koželuhové M. a spol. Katetrizační ablace incesantních forem komorové tachykardie po infarktu myokardu za podpory elektroanatomického mapování. Interv Akut Kardiol 2005;4:205–209.

Tromboelastografie

Thromboelastography

Hynek Říha

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 202

Komentář k práci autorů Hájek R. a kol. Perioperační monitorování kardiochirurgických pacientů tromboelastografií, Interv Akut Kardiol 2005;4:211–217.

Aortální stenóza. Jak ji léčit?

Aortic stenosis. What are the ways to treat it?

Roman Čerbák

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 203-204

Komentář k práci autora Dominik J. Patient-prosthesis mismatch. Interv Akut Kardiol 2005;4:229–232.

Informace

Ruptura arteria pulmonalis s masivní hemoptoí úspěšně řešená embolizací spirálami

Pulmonary artery rupture with massive haemoptoetreated with soil embolisation

Jaroslav Dušek, Josef Bis, Antonín Krajina, Miroslav Solař, Josef Šťásek, Jiřina Řezáčová, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 250

Ruptura plicnice je jednou z komplikací hrozících při zavádění Swan-Ganzova katétru. Výskyt je udáván v rozmezí 0,05–0,3 %. Mezi rizikové faktory spojené s vyšším výskytem této komplikace jsou řazeny věk nad 60 let, ženské pohlaví, chronická antikoagulační terapie, plicní hyperteze a dlouhodobé užívání steroidů. Mortalita ruptury plicnice je udávána kolem 50%, u nemocných se současnou masivní hemoptoí, jako v našem případě je přežití raritní a udávaná mortalita se blíží 100%. V léčbě lze v závislosti na závažnosti postižení postupovat konzervativně nebo chirurgicky. V poslední letech je možnost tento stav řešit embolizací pomocí spirál.

Zpráva o kongresu Heart Rhythm Association Evropské kardiologické společnosti Praha, 26.- 29. 6. 2005

Report about the Meeting of European Heart Rhythm Association on the European Society of Cardiology

Miloš Táborský, Petr Neužil

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 251-252

EUROPACE 2005 se jako první oficiální akce nově vzniklé European Heart Rhythm Association (EHRA) ukutečnil letos ve dnech 26–29. června v Kongresovém centru v Praze. Historie tohoto meetingu začíná na kongresu Evropské kardiologické společnosti ve Stockholmu v roce 2002, kde Česká republika zvítězila jako budoucí organizátor nad Maďarskem a dalšími zeměmi. V roce 2004 byla etablována EHRA, která vznikla sloučením Working Group of Arrhythmias a Working Group of Cardiac Pacing. Jako každá nově vzniklá organizace trpěla řadou nedostatků, zejména nejednoznačnou koncepcí a prakticky vylučovala možnost aktivního podílu na práci arytmologům zemí střední...

Tipy a triky

Tipy a triky měření koronární průtokové rezervy

TIPS AND TRICKS FOR THE CORONARY FLOW RESERVE MEASUREMENT

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 233-235

Koronární průtoková rezerva (CFR) je bezpečnou, relativně jednoduchou a jedinou invazivní metodou vypovídající o hemodynamickém stavu celé koronární tepny. Vzhledem k jejím četným omezením je však určena pro výzkumné účely (syndrom X, zlepšení funkce levé srdeční komory po akutním infarktu myokardu a další) a četnost měření může zvýšit pouze využití kombinovaných vodičů umožňujících simultánní měření spolu s FFR.

Zpráva PS intervenční kardiologie

Intervenční kardiologie v České republice v roce 2004 - Zpráva Pracovní skupiny Intervenční kardiologie

Interventional Cardiology 2004 in the Czech Republic: report of the Working Group on Interventional Cardiology

Michael Želízko

Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 253-254

Sdělení podává přehled celkového počtu výkonů, které byly provedeny na pracovištích intervenční kardiologie v  České republice v roce 2004. Bylo provedeno 57 062 diagnostických koronárních angiografií, tj. 5 700/milion obyvatel a 21 820 perkutánních koronárních intervencí (PCI), tj. 2 180/milion obyvatel, čímž jsme dostihli vyspělé země Evropské unie. První místo nám náleží v počtu provedených primárních PCI u akutního infarktu myokardu s elevacemi ST segmentu (STEMI) – celkem 7 290 výkonů, což představuje 730/milion obyvatel. Naopak zdaleka nedosahujeme evropské úrovně v počtu implantovaných „lékových stentů“ (Drug eluting stents...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.