Intervenční a akutní kardiologie, 2007 (roč. 6), číslo 1

Úvodník

Odvrácená strana transradiálního přístupu

The reverse side of transradial approach

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2007; 6(1): 3-4

-

Původní práce

Arteria radialis, klinické výsledky a průchodnost štěpů po třech letech

RADIAL ARTERY, CLINICAL RESULTS AND GRAFT PATENCY AFTER 3 YEARS

Karel Vik, Jaroslav Lindner, Tomáš Grus, Ivo Miler, Jan Táborský, Marek Šlais, prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc, Jan Tošovský

Interv Akut Kardiol 2007; 6(1): 12-15

Úvod: Při očekávaném prospěchu plně tepenné revaskularizace a známých rizicích odběru obou a.mammaria (BIMA), může být a.radialis (AR) u vybraných pacientů vhodným alternativním tepenným štěpem. Tato retrospektivní studie shrnuje naše střednědobé výsledky u prvních 125 pacientů. Metody: Od srpna 1998 do prosince 2000 byla u 125 pacientů použita AR, po 2 letech byli zhodnoceni pomocí dotazníku a následně u 43 pacientů byla provedena rekoronarografie. Výsledky: V našem souboru bylo 92 % mužů, průměrný věk pacientů byl 56 ± 7,2 let, bylo provedeno 138 anastomóz s AR (1–3 na pacienta). Po dvou letech hodnotilo 95 %...

Vliv aktuální hodnoty glykémie na ústup elevací ST u pacientů s akutním infarktem myokardu léčených direktní koronární angioplastikou

THE EFFECT OF CURRENT GLYCAEMIA ON THE DECREASE IN ST ELEVATION IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION TREATED WITH DIRECT CORONARY ANGIOPLASTY

Alena Křížová, Ondřej Šmíd, Ivo Varvařovský, Petr Vojtíšek

Interv Akut Kardiol 2007; 6(1): 16-19

Účel studie: Hodnocení vztahu mezi vstupní hodnotou glykémie u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací ST (STEMI) a ústupem elevací ST úseků na ekg po provedení direktní koronární angioplastiky (direktní PCI, dPCI). Soubor nemocných: 120 po sobě následujících pacientů přijatých pro akutní STEMI k léčbě direktní koronární angioplastikou. Použité metody: 1. porovnání ústupu elevací ST úseků u skupiny nemocných s hyperglykémií (vstupní glykémie > 7,8 mmol/l) a normoglykémií. 2. porovnání vstupní hodnoty glykémie u nemocných s ústupem ST elevací (STE) ≥ 50 % proti skupině s ústupem ST elevací menším 50 % výchozích...

Přehledy

Kardiomarkery na prahu třetího tisíciletí

CARDIAC MARKERS AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENIUM

Radek Pudil, Miloš Tichý, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2007; 6(1): 20-23

Cílem sdělení je poskytnout přehled základních charakteristik některých biomarkerů, které mají potenciál klinického užití v diagnostice a stratifikaci rizika pacientů s akutními koronárními syndromy a se srdečním selháním. Jsou to markery myokardiální ischemie a nekrózy (troponin T a I, kreatinkináza, novější ischemií modifikovaný albumin, mastné kyseliny vážící protein A, cholin, enzym glykogenfosforylázy BB, pregnancy associated protein, placentární růstový faktor, solubilní CD40 ligand) a markery myokardiální funkce (natriuretické peptidy). Autoři podávají základní přehled o těchto parametrech doplněný jejich možným využitím v klinické praxi či...

Praktické hodnocení intravaskulárního ultrazvuku

PRACTICAL ASSESSMENT OF INTRAVASCULAR ULTRASOUND

Tomáš Kovárník, MUDr. Jan Horák CSc, prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc, doc. MUDr. Aleš Linhart CSc

Interv Akut Kardiol 2007; 6(1): 24-29

Intravaskulární ultrazvuk (IVUS) je diagnostickou metodou, která umožňuje pohled do nitra koronární tepny. Lze tak získat přesné informace o velikosti lumen, plátu i tepny. Využití intravaskulárního ultrazvuku umožňuje přesnější diagnostiku, zejména u nejasných lézí a spolehlivé vedení koronárních intervencí, včetně diagnostiky možných komplikací.

Kazuistiky

Úspěšné řešení arytmické bouře časně po infarktu myokardu pomocí katetrizační ablace spouštěcího ložiska

ARRHYTHMIC STORM EARLY AFTER MYOCARDIAL INFARCTION CAUSED BY POLYMORPHIC VENTRICULAR TACHYCARDIAS

Petr Peichl, MUDr. Jiří Kettner CSc, doc. MUDr. Josef Kautzner CSc

Interv Akut Kardiol 2007; 6(1): 31-33

Arytmická bouře na podkladě polymorfních komorových tachykardií a běhů fibrilace komor představuje vzácnou, ale závažnou komplikaci v časném období po infarktu myokardu. Uvádíme kazuistiku 65leté pacientky, která prodělala subakutní trombózu stentu v ramus interventricularis anterior vedoucí k rozvoji aneurysmatu a těžké dysfunkce levé komory srdeční. Stav byl u pacientky komplikován arytmickou bouří na podkladě rekurentních běhů polymorfních komorových tachykardií a fibrilace komor. Tyto arytmie byly přitom spouštěny monomorfní komorovou extrasystolií z oblasti dolní části mezikomorového septa. K recidivám epizod tachyarytmií docházelo i přes maximální...

Komentáře

Komentář ke článku „Arteria radialis, klinické výsledky a průchodnost štěpů po třech letech“

Comments on the paper „Radial artery, clinical results and graft patency after 3 years“

Michal Semrád, Tomáš Urban

Interv Akut Kardiol 2007; 6(1): 10-11

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.