Intervenční a akutní kardiologie, 2008 (roč. 7), číslo 6

Úvodník

Současné postavení inhibitorů destičkového receptoru GP IIb/IIIa

Current position of GP IIb/IIIa inhibitors

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2008; 7(6): 207-209

Originální práce

Polymorfizmy krevních destiček a možnosti monitorace účinku protidestičkové léčby

Platelet polymorphisms and feasibility of monitoring of antiplatelets therapy results

Jan Kvasnička, Jaroslava Hájková, Petra Bobčíková

Interv Akut Kardiol 2008; 7(6): 215-218

Cílem naší studie bylo zjistit prevalenci destičkových polymorfizmů, které jsou spojovány s „aspirinovou rezistencí“ či s variabilitou odpovědi na léčbu clopidogrelem v české populaci. Metody: Ke zjištění frekvence polymorfizmů GP IIIa (HPA-1; rs5918), P2Y12 (H1/H2 haplotyp; rs2046934) and COX-1 (-842A/G; rs10306114) bylo provedeno anonymní testování DNA od 1 450 dárců krve pomocí PCR na analyzátoru Light Cycler 480 (ROCHE). Výsledky: Byly zjištěny tyto frekvence: GP IIIa (HPA-1) – 27,40 % heterozygotů, 3,66 % homozygotů a 68,94 % wild type homozygotů, P2Y12 (H1/H2 haplotyp) – 25,92 % heterozygotů,...

Přehledové články

Úskalí antikoagulační léčby warfarinem u nemocných s fibrilací síní - lékové a potravinové interakce

Difficulty of anticoagulant therapy in atrial fibrillation - interactions of warfarin with drugs and food

Kateřina Lefflerová

Interv Akut Kardiol 2008; 7(6): 220-224

Fibrilace síní je nejčastější poruchou rytmu. Ztráta koordinované kontraktility srdečních síní představuje rizikový faktor vzniku cévní mozkové příhody (CMP) a dalších tromboembolických komplikací. Prevence CMP u nemocných s fibrilací síní patří ke klíčovým terapeutickým cílům v péči o nemocné s touto arytmií. Kontrolované klinické studie prokázaly, že antikoagulační léčba warfarinem snižuje riziko CMP o 68 %. Tato léčba je účinnější než léčba kyselinou acetylsalicylovou. V běžné praxi je však z antikoagulační léčby warfarinem obava jednak z důvodů zvýšeného rizika krvácení, dále pro nutnost častých kontrol hladiny úrovně antikoagulace a úpravy...

Selektivní katetrizační ablace fibrilace síní: potenciální komplikace výkonu a možnosti jejich prevence

Catheter ablation of atrial fibrillation: potential complications of procedure and means of their prevention

Petr Peichl, Hanka Mlčochová, Robert Čihák, et al

Interv Akut Kardiol 2008; 7(6): 226-229

Selektivní katetrizační ablace fibrilace síní je moderní léčebná metoda, která účinně brání recidivám fibrilace síní. Tento výkon je však spojen s řadou potenciálně závažných komplikací, z nichž některé jsou specifické pouze pro tento typ ablace. Náš přehled uvádí výčet nejdůležitějších komplikací selektivní ablace fibrilace síní, možnosti jejich diagnostiky, prevence a léčby. Mezi nejzávažnější komplikace patří: srdeční tamponáda, hemotorax, embolické komplikace, stenóza plicních žil, atrio-ezofageální píštěl, paréza n. frenikus a vznik pravidelných síňových tachykardií po ablaci. V prevenci vzniku těchto komplikací hrají zásadní roli zkušenosti s prováděním...

Kazuistiky

Komorová ektopie jako možný projev klinicky asymptomatické závažné koronární insuficience

Ventricular ectopy as a syndrome of a clinical asymptomatic severe coronary insufficiency

Milan Mikuš, Tereza Mikušová, Jindřich Černý, et al

Interv Akut Kardiol 2008; 7(6): 231-234

Ve dvou kazuistikách jsou prezentováni pacienti s náhle se manifestující četnou komorovou ektopií, bez stenokardií, bez dušnosti a bez zjevného strukturálního postižení srdce či známek ischemie při ergometrickém vyšetření. Přesto u nich koronarografie odhalila závažné postižení věnčitých tepen a následná revaskularizace vedla k vymizení komorové ektopie. Komorová ektopická aktivita tak byla jediným příznakem závažné koronární insuficience, vedoucím k její včasné diagnostice a léčbě.

Informace

Intervenční kardiologie na kongresu ESC 2008 v Mnichově

ESC 2008, Munich

Stanislav Šimek

Interv Akut Kardiol 2008; 7(6): 236-237


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.