Intervenční a akutní kardiologie, 2010 (roč. 9), číslo 1

Editorial

Iniciativa „Stent for Life“ Evropské asociace pro perkutánní kardiovaskulární intervence (EAPCI) Celoevropský projekt podle českého vzoru

„Stent for Life“ Initiative of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions

Petr Widimský jménem „Stent for Life Steering Committee“,

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 7-8

-

Originální práce

Katetrizační ablace kavotrikuspidálního isthmu u pacientů s permanentním flutterem síní a dysfunkcí levé komory

Catheter ablation of cavotricuspid isthmus in patients with permanent atrial flutter and dysfunction of left ventricle

David Břečka, Tomáš Minařík

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 9-11

Úvod: Katetrizační ablace kavotrikuspidálního isthmu (KTI) se stala metodou první volby léčby osob s typickým flutterem síní. Metodika: Retrospektivní analýza pacientů (n = 61) po radiofrekvenční (RF) ablaci KTI pro permanentní flutter síní a s dysfunkcí levé komory (ejekční frakce levé komory (EF LK) ≤ 50 %). Pozorovali jsme efekt RF ablace na srdeční rytmus a vývoj EF LK po minimálně 3 měsících od výkonu, v závislosti na tíži systolické dysfunkce LK a přítomnosti strukturálního onemocnění srdce. Výsledky: U 51 (83,6 %) pacientů se udržoval sinusový rytmus (SR) – 30 mělo trvale sinusový rytmus (49,2 %) a 21 SR s paroxyzmální fibrilací...

Přehledové články

Přednemocniční mortalita pacientů s akutním infarktem myokardu

Prehospital mortality in patients with acute myocardial infarction

Zdeněk Monhart

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 12-14

Přednemocniční mortalita pacientů s akutním infarktem myokardu výrazně převyšuje mortalitu nemocniční a v průběhu posledních desetiletí se snižuje zřetelně pomaleji než mortalita hospitalizační. Podle dostupných literárních údajů se pohybuje mezi 20–30 %, tedy na jednoho pacienta zemřelého v nemocnici připadají přibližně tři další, kdy pacienti zemřeli před přijetím, navíc přednemocniční úmrtí jsou dominující formou úmrtí u mladších pacientů s akutním infarktem.

Epikardiální ablace komorových tachykardií

Epicardial ablation of ventricular tachycardias

Josef Kautzner, Petr Peichl

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 16-19

Katetrizační ablace komorových tachykardií (KT) zaznamenala v posledním desetiletí dramatický rozvoj. S možností elektroanatomického mapování se zlepšila úspěšnost v mapování některých fokálních arytmií a především bylo umožněno tzv. substrátové mapování KT v přítomnosti strukturního onemocnění srdce. Nicméně, některé KT mají kritickou část substrátu lokalizovanou epikardiálně. Epikardiální mapování lze provést po punkci perikardiálního vaku pomocí epidurální jehly a zavedení speciálního pouzdra. Tak lze zmapovat celý povrch obou srdečních komor epikardiálně a provést úspěšně katetrizační ablaci, buď radiofrekvenčním proudem nebo kryoenergií....

Alkoholová septální ablace vs. chirurgická myektomie v léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie

Alcohol septal ablation vs. surgical myectomy in the treatment of hypertrophic obstructive cardiomyopathy

Miloslav Brtko, Jan Vojáček, Josef Šťásek, Jan Vojáček, Pavel Polanský, Martin Tuna, Josef Bis, Jaroslav Dušek

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 20-26

Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je autozomálně dominantní onemocnění s prevalencí 0,2 % vyznačující se většinou asymetrickou hypertrofií stěn levé komory (LK). Klinicky závažnější je obstruktivní forma, která má horší prognózu. Doposud je známo cca 200 mutací na cca 10 genech, které mohou způsobovat toto onemocnění. Symptomatologie a prognóza HKMP jsou velmi různorodé – od asymptomatického průběhu až po náhlou smrt. Nejčastějšími příznaky však jsou angina pectoris, námahová dušnost nebo synkopa. Mortalita je udávána v rozmezí 1 % až 6 %. Obstruktivní forma (HOKMP) se vyznačuje klidovým nebo provokovaným gradientem > 30 mm Hg. Pacienti...

Kazuistiky

Nezvyklá dislokace síňové a levokomorové elektrody biventrikulárního implantabilního defibrilátoru

Unusual dislocation of atrial and left ventricular electrodes of a biventricular implantable defibrillator

Jolana Lipoldová, Miroslav Novák, Tomáš Vykypěl, Ivo Dvořák

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 32-36

Autoři prezentují případ 46leté ženy po implantaci biventrikulárního implantabilního defibrilátoru (ICD). U pacientky byly systémem dálkového monitorování Biotronik Home Monitoring zachyceny epizody v. s. sinusové tachykardie. Proto bylo upravováno dávkování betablokátoru, které bylo ale bez většího efektu. 2,5 měsíce po implantaci systém Home Monitoring detekoval vzestup impedance levokomorové elektrody, současně na intrakardiálním elektrogramu opakovaných epizod výše uvedených tachykardií se objevil undersensing v levokomorovém kanále. Pacientka se na kontrolu dostala kvůli rodinným problémům se zpožděním, až téměř 4 měsíce po implantaci....

Subakutní poinfarktová ruptura spodní stěny levé komory srdeční

Subacute postinfarction rupture of the left inferior ventricular wall

Petr Kačer, Jan Pirk, Jana Vodičková, Věra Adámková

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 38-40

Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční je smrtící komplikací transmurálního infarktu myokardu. Popisujeme kazuistiku nemocného s ICHS, se subakutní rupturou spodní stěny levé komory srdeční.

Farmakoterapie

Dabigatran etexilát - nový perspektivní hráč na poli antitrombotik

Dabigatran etexilate - a new promising antithrombotic agent

Jan Bultas, Debora Karetová

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 27-31

Dabigatran-etexilát je přímým reverzibilním inhibitorem trombinu. Jeho předností je spolehlivý antikoagulační účinek bez nutnosti monitorování, možnost podávat jednou až dvakrát denně v perorální formě a nízké riziko lékových interakcí. V klinických studiích (RE-NOVATE, RE-MODEL či RE-COVER) se osvědčil v profylaxi a v léčbě trombembolických komplikací v perioperačním období a v prevenci systémové embolizace při fibrilaci síní (studie RE-LY). Zejména v poslední indikaci byl dabigatran v dávce 300 mg denně účinnější ve srovnání s warfarinem (o třetinu poklesl výskyt trombembolických komplikací) a léčba byla zatížena menším výskytem život ohrožujícím...

Informace

Kardiologické dny České kardiologické společnosti 2009

Cardiology Days 2009 of the Czech Society of Cardiology

Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 46

-

Hot-line

Studie ACTIVE A Efekt clopidogrelu přidaného ke kyselině acetylosalycilové u pacientů s fibrilací síní

ACTIVE A Study. Effect of Clopidogrel Added to Aspirin in Patients with Atrial Fibrillation

Ilja Kotík, Eva Krčová, Kateřina Kačírková, Miroslav Zavoral

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 41-43

Ve studii ACTIVE A (The Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial with Irbersartan for Prevention of Vascular Events) byla srovnávána kombinace aspirinu a clopidogrelu s aspirinem samotným v prevenci závažných vaskulárních příhod u pacientů s fibrilací síní a s vysokým rizikem CMP, u kterých byla léčba antagonisty vitaminu K nevhodná. Přidání clopidogrelu k aspirinu redukovalo počet závažných vaskulárních příhod ze 7,6 % za rok na 6,8 %. To bylo způsobeno především snížením počtu CMP. Počet závažných krvácivých příhod stoupl po přidání clopidogrelu z 1,3 % na 2,0 % za rok.

Kvíz

Vyřešení kvízu z Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 273-274

Quiz solution

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 44

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.