Intervenční a akutní kardiologie, 2011 (roč. 10), číslo 1

Editorial

Éra funkční revaskularizace aneb koncept all-in-one

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 8

Originální práce

Dvouleté zkušenosti s transkutánní implantací aortální chlopně (TAVI) v Komplexním kardiocentru Hradec Králové

Two years of experience with transcutaneous implantation of aortic valve in Cardiocenter Hradec Kralove

Jan Vojáček, Josef Šťásek, Josef Bis, Jan Harrer, Jan Vojáček, Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Jaroslav Dušek, Martin Vejbera, Josef Kovalsky

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 9-12

V období od ledna 2009 do prosince 2010 bylo na Oddělení intervenční kardiologie I. interní kliniky LF UK a FN v Hradci Králové celkem 38 nemocných (19 mužů, 19 žen, věk 62–87 let, průměr 78,8 ± 5,6 let) s těžkou, významnou aortální stenózou a s velmi vysokým rizikem pro konvenční kardiochirurgickou léčbu podstoupilo katetrizační léčbu pomocí perkutánní implantace aortální chlopně (TAVI). Transfemorální přístup byl použit u 28 nemocných a transapikální u 10 nemocných. Použili jsme chlopeň Edwards – SAPIEN a později Edwards – SAPIEN XT velikosti 23 mm u 19 nemocných a 26 mm rovněž u 19 nemocných. Gradient na aortální chlopni...

Přehledové články

Titanový stent - nová éra v intervenční kardiologii ?

Titanium stent - a new era in interventional cardiology ?

Miloslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 14-16

Kovové stenty (bare metal stent – BMS) vyřešily problém akutního nebo hrozícího uzávěru koronární tepny při perkutánních koronárních intervencích, po jejich implantaci však byla dokumentována výraznější intimální hyperplazie při porovnání s prostou balonkovou angioplastikou a restenóza u 20–30 % nemocných. Lékové stenty (drugeluting stent – DES) zásadním způsobem snížily výskyt restenózy, ale přinesly s sebou jiný problém, a to pozdní a velmi pozdní trombózu stentu. Možnou alternativou kovových i lékových stentů je titanový stent, který dle preklinických studií stimuluje růst endoteliálních buněk, snižuje adhezi trombocytů...

Troponin u akutního infarktu myokardu - zlatý

Troponin in acute myocardial infarction - golden standard or good servant, but bad master ?

Některá úskalí při užívání troponinu pro stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu Stanislav Janoušek

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 18-22

standard, nebo dobrý sluha, ale špatný pán ? Stanovení srdečních troponinů se stalo v posledním desetiletí zlatým standardem diagnostiky akutního infarktu myokardu (AIM). Přes jejich vysokou senzitivitu nemůžeme nevidět jejich malou specificitu, bývají detekovány v plazmě u celé řady akutních i chronických onemocnění, aniž by zde došlo k ischemické nekróze myocytů. A tak zjištění skutečné příčiny jejich zvýšení může být v některých případech obtížným diagnostickým problémem. Velkou nevýhodou je i poměrně dlouhý interval po vzniku AIM, kdy nejsou v plazmě přítomny, i když poslední vysoce citlivé metody jejich stanovení nabízejí v tomto směru...

Elektrická kardioverze a defibrilace

Electrical cardioversion and defibrillation

Pavel Marcián, Bronislav Klementa, Olga Klementová

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 24-29

Elektrická kardioverze a defibrilace jsou výkony mající z větší části společnou techniku provedení a způsob, kterým se snaží dosáhnout sinusového rytmu. Liší se zejména v časovém horizontu, do kterého je výkon třeba provést. Zatímco elektrická kardioverze je zpravidla výkon plánovaný (často i několik týdnů), je defibrilace výkon ryze urgentní s nutností provedení do několika minut od vzniku maligní arytmie. Obě metody si našly pevné místo v intenzivní péči o nemocné s různými typy tachyarytmií a tvoří nedílnou součást doporučených postupů v kardiopulmonální resuscitaci.

Obrazové kazuistiky

Ad hoc implantace stentů Integrity do segmentárního uzávěru levé a kritické stenózy pravé věnčité tepny 5 F instrumentáriem z a. radialis

Ad hoc implantation of Integrity coronary stents to the left circumflex CTO

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 37-39

Padesátidvouletý muž s pozitivní rodinnou anamnézou, nekuřák, diabetik na perorálních antidiabeticích s hyperlipoproteinémií přijat ke koronarografii pro roční anamnézu námahové anginy pectoris. Léčen Anopyrinem 100 mg, Concorem COR 2,5 mg, Torvacardem 20 mg, Sioforem 500 mg denně. Ve večerních hodinách provedena koronarografie katétrem 5 F z pravé a. radialis a ad hoc rekanalizace segmentárního uzávěru r. circumflexus a direktní stenting pravé věnčité tepny přes 5 F zaváděcí katétr, implantovány stenty Integrity. Nemocnému byla podána nasycovací dávka Trombexu 600 mg a byl z nemocnice propuštěn druhý den ráno, k původní léčbě přidán Trombex...

Kazuistiky

Náhrada aortální chlopně pro infekční endokarditidu u nemocné ve 27. týdnu gravidity

Emergent aortic valve replacement in a pregnant 34-year-old with endocarditis

Vladimír Lonský, Pavel Marcián, Andrea Steriovský, Kateřina Přikrylová, Karolína Fábiková, Vilém Bruk, Martin Procházka

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 31-34

Úvod: Operace těhotných žen v mimotělním oběhu jsou indikovány pouze v případech, kdy se jedná o srdeční onemocnění, které buď během těhotenství akutně vzniklo, nebo se manifestovalo a bezprostředně ohrožuje ženu na životě tak, že není možné vyčkat s operací až do porodu. Určitou formou srdečního onemocnění trpí ve fertilním věku 2–4 % žen. Akutní aortální insuficience se vyskytuje s četností 1:8 000 těhotenství, infarkt myokardu 1:10 000 těhotenství. Riziko úmrtí je pro ženu dáno rizikovostí operace při základním onemocnění, riziko úmrtí plodu je až 33 %. Současná doporučení pro vedení mimotělního oběhu jsou následující: standardní monitorace...

Informace

Aalst-Eindhoven-Brno Course on Coronary Physiology (A-E-B Course)

MUDr. Petr Kala, Ph.D.

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 40

Ve dnech 20.– 21. ledna 2011 se podařilo navázat na loňský projekt vzdělávacího kurzu Aalst-Eindhoven-Brno Course on Coronary Physiology (A-E-B Course). Jak vypovídá podtitul kurzu MiddleEuropean FFR Workshop, jednalo se o interaktivní mezinárodní setkání zaměřené na využití funkčního testování v katetrizační laboratoři a aplikaci konceptu All-In-One. Ten se opírá o standardní diagnostické angiografické vyšetření koronárních tepen doplněné o invazivní testování funkční významnosti jednotlivých koronárních lézí a navazující provedení revaskularizace v indikovaných případech.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.