Intervenční a akutní kardiologie, 2012 (roč. 11), číslo 2

Editorial

Katetrizační ablace renálního sympatiku u nemocných s rezistentní formou arteriální hypertenze

Petr Neužil, Vivek Y. Reddy, Marcela Schejbalová, Zdeněk Stárek, Dagmar Vondráková, Jan Škoda1, Jan Petrů1, Andrea Chudicová1, František Holý

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 48-51

 

Úvodník

Perspektivy a možnosti lékařské techniky

Ing. Martin Augustynek

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 43

Originální práce

Krátkodobé výsledky klinického a echokardiografického sledování pacientů po TAVI

Short-term clinical and echocardiographic results of patients follow-up after TAVI

Hana Línková, Jiří Knot, Petr Toušek, Viktor Kočka

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 53-56

Úvod: Nejčastější chlopenní vadou v dospělosti je degenerativní aortální stenóza (AS). Dle Euro Heart Survey byla 1/3 pacientů s významnou AS kontraindikována k chirurgickému výkonu pro vysoké operační riziko. Alternativou se stala perkutánní náhrada aortální chlopně (TAVI). K TAVI jsou v současné době indikováni pacienti kontraindikováni k AVR pro vysoké riziko či přítomnost významných komorbidit Cíl: Zhodnotit klinický stav a základní echokardiografické parametry u pacientů po provedené TAVI. Metody: Od dubna 2009 byla na našem pracovišti provedena TAVI 55 pacientům (30 žen), technická úspěšnost byla 98,2 %. Po zákroku byla provedena klinická...

Přehledové články

Antikoagulační a antiagregační léčba po operacích chlopní

Antithrombotic therapy after heart valve surgery

Miroslava Benešová

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 59-66

V současné době vzhledem ke zvyšujícímu se počtu degenerativních chlopenních vad ve stárnoucí populaci stoupají i počty operací chlopní. Každý rok se v současnosti naimplantuje přibližně 300 tisíc chlopenních protéz a předpoklad je, že v roce 2050 se bude nahrazovat přibližně 850 tisíc chlopní ročně. Po operacích chlopní je zvýšené riziko tromboembolických komplikací, a proto je indikována antikoagulační nebo antiagregační léčba. Výběr preparátů a dávkování závisí na typu provedené operace a na individuálním riziku daného pacienta v dané situaci. V přehledovém článku jsou uvedena jednotlivá schémata léčby vycházející z doporučení kardiologických...

Zobrazování myokardu pomocí SPECT a hybridního SPECT/CT a PET/CT vyšetření

Cardiac imaging using SPECT and hybrid SPECT/CT or PET/CT

Milan Kamínek, Iva Metelková, Miroslava Budíková, Lenka Henzlová, Eva Buriánková, Radim Formánek

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 68-74

Integrace CT do nukleárně kardiologických metod umožňuje neinvazivně zobrazovat kalcifikované i nekalcifikované pláty a zjišťovat jejich hemodynamickou významnost. CT koronarografie i zobrazování perfuze myokardu pomocí SPECT jsou nezávislými testy pro diagnostiku ICHS u pacientů se střední předtestovou pravděpodobností ischemické choroby srdeční. CT koronarografie může být vhodnější spíše při nižší až střední pravděpodobnosti nemoci (< 50 %), typicky u mladších pacientů, a pokud je normální, další test není nutný. Avšak abnormální nebo nejednoznačné nálezy na CT je nutné ověřit pomocí SPECT. V řadě případů je proto nezbytné hybridní zobrazování....

Je nezbytné testování implantabilních defibrilátorů při implantaci?

Is implantable cardioverter-defibrillators testing necessary?

Jan Lukl

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 76-77

Přehledná práce v první části pojednává o typech peroperačního testování implantabilních defibrilátorů, jejich výhodách a nevýhodách. Ve druhé části je diskutována otázka, zda je testování defibrilátorů nezbytné. Jsou probírány výhody a nevýhody testování a autor uzavírá, že vzhledem k tomu, že neexistují randomizované studie porovnávající rizika testování a netestování, není zatím tuto otázku možno jednoznačně odpovědět. Dokud nebudou k dispozici výsledky randomizovaných studií, tak se autor přiklání k omezenému testování, např. jedenkrát test na „defibrillation safety margin“.

Kazuistiky

Rozsáhlá infiltrace perikardu metastázami ne-Hodgkinova lymfomu

Extensive pericardial infiltration due to dissemination of mediastinal non-Hodgkin lymphoma

Karel Bláha, František Holm, Jiří Vondrák, David Mackerle

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 78-80

V rozvinutých zemích je v současné době perikardiální výpotek vzniklý v souvislosti s maligním onemocněním nejčastější příčinou vzniku srdeční tamponády. V kazuistice popisujeme případ pacientky hospitalizované pro hemodynamicky významný perikardiální výpotek, který vedl v krátké době k rozvoji srdeční tamponády. I přes úspěšně provedenou perikardiocentézu pacientka zemřela v důsledku srdečního selhání s klinickým obrazem konstriktivní perikarditidy. Příčinou byla infiltrace perikardu při šíření primárního ne-Hodgkinova lymfomu mediastina, která vedla k útlaku srdce nádorovými hmotami.

Farmakoterapie

Prasugrel - méně známá fakta a délka léčby u pacientů s akutním koronárním syndromem

Prasugrel: less known facts and duration of treatment in patients with acute coronary syndrome

Miroslav Vytiska

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 82-84

Prasugrel je protidestičkový lék, který inhibuje adenosin difosfátem zprostředkovanou aktivaci a agregaci trombocytů. Indikací k jeho podávaní je redukce trombotických kardiovaskulárních příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem a plánovanou perkutánní koronární intervencí. Účinnost prasugrelu byla prokázána v studii TRITON-TIMI 38. Předmětem článku je poukázat na některá méně známá fakta ve studii TRITON a jejich dopad na strategii léčby prasugrelem u pacientů s akutním koronárním syndromem.

Informace

Léčba statiny u pacientů s akutním koronárním syndromem

Za kolektiv autorů:, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Tomáš Janota, Vasiľ Hricák

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 89-90

Společné stanovisko České společnosti pro aterosklerózu, Pracovní skupiny akutní kardiologie České kardiologické společnosti a Pracovnej skupiny akútnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Návštěva Patrika Periera ve FN Hradec Králové

Jan Harrer

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 90

Laudace

Vladimír Rozsíval šedesátiletý

prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc.

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 88

Komentář

Komentář k článku autorů Volterrani M, Cice G, Caminiti G, et al. „Effect of Carvedilol, Ivabradine or their combination on exercise capacity in patients with Heart Failure (the CARVIVA HF trial)“. Int J Cardiol 2011; 151(2):218-224.

Filip Málek

Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 85-86

nbsp;


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.