Intervenční a akutní kardiologie, 2014 (roč. 13), číslo 2

Editorial

Kde a kým mají být léčeni nemocní s nejtěžšími stavy na podkladě kardiovaskulárních onemocnění?

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 56-57

Originální práce

Cévní reakce po aplikaci radiofrekvenční energie do renálních tepen hodnocené intravaskulární ultrazvukem

Vascular reaction after application of radiofrequency energy in renal arteries assessed by intravascular ultrasound

Michael Želízko, Vladimir Karmazín, Peterková Ludmila, Bronislav Janek, Vladimír Pořízka, Marek Hrnčárek

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 59-61

Účel práce: Cílem práce bylo zhodnotit akutní cévní změny po aplikaci RF energie v rámci renální denervace pomocí intravaskulárního ultrazvuku. Soubor a metody: U 4 nemocných s rezistentní hypertenzí, kteří byli indikováni k renální sympatické denervaci, bylo provedeno angiografické a ultrazvukové intravaskulární vyšetření (IVUS) celkem 9 renálních tepen před a po výkonu. Výsledky: Angiograficky došlo po výkonu ke zmenšení kalibru renální tepny v celé délce intervenovaného segmentu o 0,37 ± 0,14 mm (z 5,45 ± 1,14 mm na 5,08 ± 1,12 mm, p = 0,004). Podle IVUS vyšetření se plocha cévy po výkonu významněji neměnila (27,8 ± 10,2...

Přehled spektra pacientů operovaných pro akutní infekční endokarditidu v kardiochirurgickém centru v letech 1998-2012

A survey of patients treated for infective endocarditis at cardiac-surgery department

Petra Pešová, Radim Brát

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 63-66

Cíl: Infekční endokarditida je onemocnění s nízkou incidencí a poměrně vysokou mortalitou. Ve svém sdělení uvádíme spektrum a výsledky operovaných pacientů na kardiochirurgickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava pro akutní infekční endokarditidu v letech 1998–2012. Soubor a metodika: Jedná se o retrospektivní soubor pacientů hospitalizovaných na našem oddělení v letech 1998–2006 (soubor A) a v letech 2007–2012 (soubor B) s diagnózou akutní infekční endokarditida dle DUKE kritérií. Sledovali a porovnávali jsme v jednotlivých souborech, která srdeční chlopeň je postižena, dále indikaci k operačnímu výkonu, etiologické agens,...

Význam analytického stanovení středního objemu trombocytů (mean platelet volume - MPV) u nemocných s ischemickou chorobou srdeční

The significance of the analytic mean platelet volume determination in patients with the ischemic heart disease

Barbora Buliková, Lubomír Křivan, Petr Kala, Alena Buliková, Petra Ovesná, Jindřich Špinar

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 68-72

Cíl studie: Cílem bylo posoudit možnosti a význam rutinního stanovení středního objemu trombocytů (MPV) při diagnostice akutního koronárního syndromu (ACS). Metodika: V retrospektivní studii jsme porovnávali MPV u 333 osob rozdělených do dvou skupin. V jedné skupině byli pacienti přijati s akutním koronárním syndromem (infarktem myokardu či nestabilní anginou pectoris), druhá kontrolní skupina zahrnovala pacienty se stabilní anginou pectoris a zdravé dárce krve. Ke stanovení MPV byly použity analyzátory Cell Dyn Saphire a XL 5000. Výsledky: Prokázali jsme statisticky významný rozdíl ve velikosti MPV u nemocných s ACS v porovnání se skupinou...

Přehledové články

Nová antikoagulancia a akutní infarkt myokardu

Novel oral anticoagulants and acute myocardial infarction

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 73-75

Nová perorální antikoagulancia (NOAC) jsou považována za lepší alternativu warfarinu pro prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace při nevalvulární fibrilaci síní. Dvě základní skupiny těchto léčiv, přímé inhibitory trombinu a inhibitory faktoru Xa, mají rozdílný vliv na riziko infarktu myokardu během léčby. Zvažování takového rizika a jeho případné ovlivnění by mělo být součástí rozhodování při volbě této dlouhodobé (celoživotní) terapie.

Duální antiagregace u pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu

Dual antiplatelet therapy in patients after surgical revascularization of myocardium

Andrej Myjavec, Miroslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 77-85

Aortokoronární bypass s využitím tepenných a/nebo žilních graftů je dnes dobře etablovanou metodou revaskularizace myokardu. Zatímco dlouhodobá průchodnost tepenných graftů je vynikající, žilní grafty jsou zatížené vysokým procentem okluzí. To má pro pacienta konsekvence ve smyslu rizika infarktu myokardu, nutností revaskularizace, či úmrtí. Kyselina acetylosalicylová je indikovaná u všech pacientů s ischemickou chorobou srdeční (při nepřítomnosti kontraindikací) a u pacientů po chirurgické revaskularizaci je její časné podání důležité jak v prevenci selhání žilních graftů, tak i ve smyslu ovlivnění morbidity a mortality. Otázka, zda duální...

Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy

Luděk Haman

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 87-91

Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory patří mezi geneticky podmíněné kardiomyopatie, nejčastěji s autozomálně dominantní dědičností. Primárně postihuje pravou komoru srdeční, ale může postihovat i levou komoru srdeční a vést k oboustrannému srdečnímu selhání, komorovým tachyarytmiím a náhlé srdeční smrti. Patologicky je charakterizována atrofií myokardu a náhradou myokardu tukovou a fibrózní tkání. Diagnostika je složitá díky širokému spektru fenotypových variací, a proto byla vytvořena diagnostická kritéria kombinující anamnestická data, nálezy na EKG, ultrazvuku srdce a magnetické rezonanci. Základem diagnostického přístupu je časná detekce...

Klinické zkušenosti s novými perorálními antitrombotiky a některé zatím nezodpovězené otázky

Clinical experience with novel oral antithrombotic drugs and some questions so far unanswered

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 92-98

Recentní uvedení na trh několika nových perorálních antikoagulancií (dabigatran, rivaroxaban a apixaban) a protidestičkových léků (ticagrelor a prasugrel) bylo podpořeno pozitivními výsledky pivotních studií a vedlo k masivní explozi publikací zčásti podpořených firmami a zčásti založených na rychle získávaných rozsáhlých zkušenostech s novými antitrombotiky. Celkový klinický benefit antikoagulační léčby je patrný prakticky u všech nemocných s fibrilací síní s výjimkou nemocných s CHA2DS2-VASc skórem 0. Pokud použijeme CHA2DS2-VASc skóre, procento nemocných s fibrilací síní, kteří by měli být léčeni orální antikoagulací dosahuje 94 %. Nová...

Kazuistiky

Akutní infarkt myokardu přední stěny při trombotickém uzávěru RIA v souvislosti s otravou metanolem

Acute anterior myocardial infarction caused by trombotic occlusion of LAD in patient with acute methanol intoxication

Karin Poloková, Ota Hlinomaz, Roman Panovský, Věra Feitová, Vladimír Zemánek, Luděk Pluháček

Interv Akut Kardiol 2014; 13(2): 100-102

3Anesteziologicko-resuscitační oddělení, nemocnice Boskovice s.r.o. 4Interní oddělení, nemocnice Boskovice s.r.o. Tato kazuistika popisuje případ 39letého pacienta, který prodělal infarkt myokardu přední stěny při trombotickém uzávěru ramus interventricularis anterior (dále RIA) v souvislosti s metanolovou otravou. Na podzim roku 2012 se v České republice vyskytla řada případů otrav metanolem z nekvalitních lihovin. Část těchto otrav skončila smrtelně v důsledku multiorgánového selhání na podkladě těžké metabolické acidózy a edému mozku, typickou komplikací metanolové intoxikace je slepota. V literatuře jsou při intoxikaci metanolem popisovány...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.