Intervenční a akutní kardiologie, 2016 (roč. 15), číslo 3

Původní práce

Intervenční léčba in-stent restenóz dedikovanými „drug coated“ balonky SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) - 5letý prospektivní registr s koronarografickými kontrolami

Interventional in-stent restenosis treatment with usage of dedicated drug coated balloons SeQuent® Please

David Richter, Martin Sluka, David Vindiš, Jiří Ostřanský, Marcela Škvařilová, Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 114-118

Cíl: Zhodnocení bezpečnosti a efektivity intervenční léčby in-stent restenóz použitím dedikovaných lékem potahovaných (drug coated) balonků SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) v rutinní intervenčně-kardiologické praxi a porovnání vlastních výsledků s již publikovanými údaji. Materiál a metodika: Během 5letého období, od listopadu 2009 do března 2014, jsme do prospektivního registru s koronarografickými kontrolami zařadili 101 konsekutivních pacientů (73 mužů, 28 žen, průměrný věk 66,2 roku, rozmezí 44–90 let) s celkem 122 klinickými in-stent restenózami. Všechny léze byly úspěšně vyřešeny použitím dedikovaného drug coated balonku...

Optimalizace resynchronizační léčby pomocí 3D echokardiografie a dle EKG, porovnání odpovědi bezprostředně po implantaci a v odstupu 1 měsíce

Resynchronization therapy optimization using 3D echocardiography and ECG, comparing response

Jiří Vondrák, Dan Marek, Petr Vojtíšek, Aleš Havlíček, Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 120-126

Cíl: Cílem této studie je prokázat, že nastavení biventrikulárního kardiostimulátoru echokardiograficky pomocí trojrozměrné echokardiografie (3DE) povede k větší hemodynamické odpovědi bezprostředně po optimalizaci a navodí větší redukci endsystolického objemu levé komory (LK) oproti standardnímu nastavení (dle šíře QRS komplexu) v odstupu 1 měsíce od implantace. Metodika: Do této randomizované, otevřené studie bylo zařazeno 63 nemocných (věk 70 ± 10 let, muži 47) indikovaných k srdeční resynchronizační léčbě (CRT). Nemocní byli randomizováni do dvou skupin. V obou skupinách bylo nejprve atrio-ventrikulární (AV) delay nastaveno iterativní...

Přehledové články

Biodegradabilní stenty - kouzlo pomíjivého?

Bioresorbable vascular scaffolds - Magic of the ephemeral?

Vojtěch Novotný, Ivo Varvařovský, Jan Matějka, Vladimír Rozsíval, Tomáš Lazarák

Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 127-134

Biodegradabilní stenty (bioresorbable vascular scaffolds, BVS) představují poslední významnou změnu přístupu v oblasti perkutánních koronárních intervencí. Idea poskytnout cévě pouze přechodnou oporu je lákavá zejména proto, že může pomoci překonat některé ze slabin současných metalických lékových stentů. Cílem tohoto přehledného článku je zasadit problematiku BVS do kontextu rychle se rozvíjejícího pole koronárních intervencí, poukázat na potenciální výhody a úskalí této technologie a shrnout dostupná preklinická i klinická data. Přestože v různých fázích vývoje je mnoho různých konceptů BVS, bližší pozornost je věnována pouze těm, které již získaly...

Suboptimální apozice stentu - korigovat, nebo ponechat?

Suboptimal stent apposition - treat or leave it?

Tomáš Kovárník, Karel Kopřiva, Štěpán Jeřábek

Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 135-139

Autoři přinášejí přehled aktuálních znalostí ohledně nedostatečné apozice ve stentu, jejich příčinách, diagnostice a možných důsledcích. Hlavní pozornost je věnována diagnostice této komplikace a jejím možným důsledkům. Rovněž jsou doplněna doporučení jak výskyt nedostatečné apozice ve stentu snížit.

Kazuistiky

Srdeční amyloidóza - kazuistika

Cardiac amyloidosis: a case report

František Kováčik, Miloš Táborský, Martin Hutyra, Ondřej Moravec, Jan Přeček

Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 145-147

Kazuistika popisuje kardiální symptomatologii jako dominantní příznak v klinickém obraze nově diagnostikované systémové AL amyloidózy. Definitivní diagnóza byla potvrzena histologicky po předchozí endomyokardiální biopsii. Následně byla zahájená systémová chemoterapie, jako základ léčby systémové AL amyloidózy.

Urgentní perkutánní koronární intervence stenózy ve větvení kmene levé věnčité tepny s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch u nestabilního pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny

Urgent percutaneous coronary intervention of the left main bifurcation stenosis using

Amír Sibai, Lukáš Jaworski, David Horák

Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 148-151

Bifurkační léze jsou poměrně častým koronarografickým nálezem, jejichž řešení je, navzdory pokrokům v instrumentáriu i novým technikám, stále technicky a časově náročné. Je zároveň spojeno s horšími procedurálními i dlouhodobými klinickými výsledky. Dedikované bifurkační stenty byly vyvinuty s cílem zjednodušit intervenční léčbu bifurkačních lézí a zlepšit její časné i dlouhodobé výsledky. V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny s kritickou stenózou ve větvení kmene levé věnčité tepny, který byl léčen primární perkutánní koronární intervencí (PCI) s použitím dedikovaného bifurkačního...

Komentáře

Komentář k diagnostice akutní aortální disekce - role D-dimerů

Commentary on diagnosis of acute aortic dissection - role of D-dimers

Vladimír Svitek, Veronika Jankovičová, Filip Pekar

Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 152-154

Akutní disekce aorty je závažné onemocnění s vysokou mortalitou. Včasné určení diagnózy je velice důležité pro bezodkladné zahájení léčby a také ovlivnění jinak nepříznivé prognózy. Často však bývá z různých důvodů problematické. Periferní zdravotnická zařízení mají většinou omezené možnosti diagnostiky. Zlatým standardem v diagnostice je CT angiografie aorty a/nebo echokardiografie. Již méně je akceptováno vyšetření D-dimerů a jejich role v diferenciální diagnostice bolestí na hrudníku. Vyšetřující lékař by měl využít všechny dostupné, i když častokrát omezené možnosti. Výsledky vyšetření však nelze interpretovat bez znalosti limitů a úskalí...

Farmakoterapie

Arteriální hypertenze a optimální možnosti terapie

Arterial hypertension and optimal therapy options

Dagmar Vondráková

Interv Akut Kardiol 2016; 15(3): 141-144

Arteriální hypertenze je významný celosvětový zdravotní problém s vysokou prevalencí. Přestože pacienti s arteriální hypertenzí mají zvýšené kardiovaskulární riziko, optimální kontrola krevního tlaku je u léčených hypertoniků stále nedostatečná; s rostoucím počtem léků navíc klesá compliance nemocných s léčbou. Podle současné evidence se zdá, že k dosažení cílových hodnot TK a k lepší adherenci k léčbě mohou významně přispět fixní kombinace vybraných antihypertenziv.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.