V. ročník konference Hirschův den

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní již V. ročník konference Hirschův den, který se koná dne 13. 4. 2017. Slavnostní zahájení proběhne v předvečer konference 12. 4. 2017 od 19 hod v překrásných prostorech novogotického chrámu sv. Mořice v Olomouci.

Jedná se o první samostatnou konferenci oboru anesteziologie, která se koná na počest jednoho ze zakladatelů moderní anesteziologie v ČR primáře Alfréda Hirsche.


Z posledního čísla

Echokardiografické prediktory selhání záchovných operací a plastik aortální chlopně

Martin Tuna, Pavel Žáček, Miroslav Brtko, Jan Vojáček

Záchovné operace aortální chlopně jsou chirurgické výkony korigující aortální regurgitaci bez použití chlopenní náhrady. Zachování vlastní aortální chlopně umožňuje nemocnému vyhnout se rizikům spojeným s náhradou chlopně, je ale spojeno s nejistotou dlouhodobé trvanlivosti rekonstrukce. Úkolem předoperačního a zejména peroperačního echokardiografického vyšetření je odhalit prediktory rizika pozdního selhání rekonstrukce aortální chlopně.

Pheochromocytoma as a rare cause of ventricular fibrillation

Pavel Hajdusek, Michal Pazdernik, Jiri Kettner, Josef Kautzner

This case report describes a rare cause of refractory ventricular fibrillation which was identified as a clinical manifestation of pheochromocytoma. It illustrates the pitfalls of diagnostics and surgical treatment of pheochromocytoma and the dilemma whether to implant in such patient an implantable cardioverter-defibrillator (ICD). Although the cause of cardiac arrest accompanying pheochromocytoma could be considered reversible, implantation was performed in this case due to presumed ventricular substrate with depressed left ventricular ejection fraction and with the prospect of potential recurrence of pheochromocytoma after surgery. To our best knowledge, only a few case studies of pheochromocytoma presenting with ventricular tachycardia have been reported. However, none of the published cases required prolonged cardiopulmonary resuscitation due to refractory ventricular fibrillation.

Regrese koronární aterosklerózy - teorie, fakta a klinická relevance

Jan F.Vojáček

Subendoteliální ukládání apolipoproteinu B s vysokým obsahem lipoproteinů do predisoponovaných úseků tepny je hlavní mechanizmus vzniku koronární aterosklerózy. Místní biologickou odpovědí na tyto uložené a následně modifikované lipoproteiny je chronická zánětlivá reakce zprostředkovaná především makrofágy a T buňkami. Hypolipidemická léčba statiny vede ke stabilizaci koronárních plátů a snížení výskytů klinických epizod destabilizace koronární nemoci. Pomocí novějších přesných zobrazovacích metod, jako je intrakoronární ultrazvuk, virtuální histologie, NMR či optická koherenční tomografie, se ukázalo, že snížení LDL cholesterolu při intenzivní statinové léčbě vede i k prokazatelné regresi koronárních plátů. Právě ukončená studie Glagov prokázala možnost dalšího snížení LDL pomocí kombinační léčby dostatečnými dávkami statinu a inhibitory PCSK9, došlo k poklesu LDL na nižší hodnoty než u srovnatelných studií se statiny. Tomu odpovídá i pokles objemu plátu při sledování pomocí intrakoronárního ultrazvuku.

Vybrané články

Stenóza pravé větve plicnice periprostetickými hmotami ascendentní aorty

Jana Bucková, Štěpán Černý, Ivo Skalský, Miroslava Benešová, Jaromír Chlumský

Kazuistika prezentuje případ 62letého pacienta po aortální náhradě a náhradě ascendentní aorty s rychlou progresí velikosti vaku protézy kolem ascendentní aorty. Překvapivý byl operační nález, který vyloučil aktivní infekci.

Krátkodobé klinické výsledky nemocných po katetrové implantaci aortální chlopně: TAVI registr Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec

Marian Branny, Piotr Branny, Jaroslav Januška, Miroslav Hudec, Krystyna Kluzová, Pavla Kufová, Jiří Jarkovský, Milan Bláha

Úvod: Katetrová implantace aortální chlopně (TAVI) patří vedle chirurgické náhrady mezi život zachraňující léčebné výkony. Cíl: Hodnocení krátkodobého (30denního) sledování nemocných podstupujících TAVI v Kardiocentru Nemocnice Podlesí Třinec. Metodika: V období od července 2009 do prosince 2013 podstoupilo TAVI celkem 236 nemocných z důvodu aortální stenózy či regurgitace nativní chlopně (98,3 %) anebo degenerativního postižení aortální bioprotézy (1,7 %). Data nemocných byla prospektivně zadávána do Czech TAVI registru (CTR), spravovaného Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. V souboru byli starší nemocní, průměrný věk 79 let (67; 87), 53 % byly ženy, většina nemocných měla limitující symptomy (86,9 % dušnost dle NYHA III/IV). Aortální stenóza byla definována středním gradientem (MGrad) 43,0 mmHg (10,9; 76,0), indexovanou plochou aortální chlopně (AVAi) 0,40 cm2/m2, všichni nemocní byli shledáni vysoce rizikovými anebo kontraindikovanými k chirurgické náhradě aortální chlopně (logistické EUROScore (17,7 % (5,6; 52,0)) a byli indikováni k TAVI. Nejčastěji byl použit femorální přístup (66,5 %), následovaly přímý aortální (16,5 %), podklíčkový (13,6 %) a hrotový přístup (3,4 %). Statistická významnost změny NYHA kategorie po TAVI byla testována McNemar-Bowker testem, změna gradientů aortální chlopně byla testována Wilcoxonovým párovým testem. Pro popis dat bylo použito standardních popisných statistik; absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné a medián doplněný o 5–95% kvantil pro spojité proměnné. Výsledky: Chlopeň byla úspěšně implantována u 99,6 % nemocných. Ve 30denním sledování byl výskyt celkové mortality, mozkové ischemie (CMP/TIA) a koronární obstrukce 2,5 %, 3,0 % a 0,4 %. Po implantaci chlopně došlo k poklesu MGrad na aortální chlopni na 9 mmHg (4; 19) (p < 0,001) a zlepšení funkční třídy – dušnosti NYHA I/II z 13,4 % před TAVI na 88,2 % po TAVI (p < 0,001). U 99,2 % nemocných nebyla zaznamenána na bioprotéze žádná nebo mírná aortální regurgitace (0–II stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) středně závažná regurgitace (III. stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) z technických důvodů nebylo možné stupeň regurgitace stanovit. Závažné krvácení bylo zaznamenáno u 3,4 % pacientů. Závěr: Czech TAVI registr zahrnující data z Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec, je prospektivní registr hodnotící všechny konsekutivní TAVI procedury na daném pracovišti. První hodnocení ukazuje na příznivé krátkodobé klinické výsledky neselektované skupiny všech TAVI pacientů léčených v našem centru.

Izolovaná forma non-kompaktní kardiomyopatie jako vzácná příčina srdečního selhání

Sotiris Skopoulis, Nikol Suková, Petr Frídl, Zarina Karimova

Nonkompaktní kardiomyopatie (dále LVNC – left ventricular non-compaction) představuje vzácné dědičné onemocnění projevující se srdečním selháním, tromboembolickými komplikacemi, arytmiemi včetně náhlé smrti na podkladě maligní arytmie. Tato choroba bývá často mylně diagnostikována jako dilatační či ischemická kardiomyopatie, apikální hypertrofická kardiomyopatie nebo jako jiné infiltrativní pochody myokardu včetně tumorů. Cílem této práce je poskytnout aktuální a detailní přehled informací o izolované formě LVNC.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.