Intervenční a akutní kardiologie, 2006 (roč. 5), číslo 5

Úvodník

Patofyziologie a nové technologie - vývoj v ablační léčbě fibrilace síní

Pathophysiology and new technologies - advances in atrial fibrillation ablation techniques

MUDr. Martin Fiala Ph.D

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 195-198

-

Původní práce

Kvalita života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin léčených endovaskulární intervencí pomocí perkutánní transluminální angioplastiky

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH PERIPHERAL ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASE UNDERGOING ENDOVASCULAR INTERVENTION BY MEANS OF PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY

Ladislav Slováček, MUDr. Brigita Slováčková Ph.D, Vendelín Chovanec, Marie Kašlíková, Petra Vacková, Jan Raupach, doc. MUDr. Libuše Vodičková CSc, MUDr. Martin Blažek, prof. MUDr. Ladislav Jebavý CSc, MUDr. Jan M. Horáček Ph.D

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 207-210

Účel studie: Zhodnotit globální kvalitu života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) a zhodnotit vliv endovaskulární intervence pomocí perkutánní transluminální angioplastiky (PTA) na kvalitu života nemocných s ICHDK. Pacienti a metodika: Jedná se o studii lokální, prospektivní, longitudinálního charakteru. Data byla získána v průběhu roku 2006 od nemocných hospitalizovaných na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové za účelem provedení endovaskulární intervence pomocí PTA. Celkový počet respondentů byl 30 (20 mužů, 10 žen). Všichni respondenti měli postižení femoro-popliteálního arteriálního řečiště....

Intrakardiální echokardiografie při katetrizační ablaci pro fibrilaci síní

CATHETER ABLATION FOR ATRIAL FIBRILLATION USING INTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY

Robert Čihák, doc. MUDr. Josef Kautzner CSc, Hanka Mlčochová, Petr Peichl, Dan Wichterle

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 211-215

Úvod: Katetrizační ablace pro fibrilaci síní (FS) je jednou z nejrychleji se rozvíjejících metod léčby této nejčastější arytmie. Během výkonu je důležitá správná orientace v levé srdeční síni a kolem ústí plicních žil (PŽ). V práci jsme sledovali přínos intrakardiální echokardiografie (ICE) při ablaci FS, rezistentní na farmakologickou léčbu. Metodika: U souboru 220 pacientů (181 mužů, průměrný věk 55 ± 9 let) s paroxyzmální, perzistující či chronickou FS jsme provedli radiofrekvenční ablaci katetrem s 8 mm hrotem za navigace elektro-anatomickým mapováním. Soubor jsme rozdělili do dvou skupin: u skupiny I (162 pacientů) jsme...

Přehledy

Léčba pacientů s nejtěžšími formami sepse z pohledu medicíny založené na důkazech. Co by měl kardiolog-intenzivista znát?

Treatment of Septic Patients in Intensive Cardiac Care - An Evidence Based Medicine Approach

Richard Rokyta, Martin Matějovič

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 216-223

Sepse je hlavní příčinou úmrtí na nekoronárních jednotkách intenzivní péče, ale často se vyskytuje i v kardiologické intenzivní péči. Mortalita pacientů v těžké sepsi se pohybuje mezi 30–50 % a při septickém šoku dosahuje 50–60 %. Nedávno byla publikována doporučení iniciativy Surviving Sepsis Campaign (SSC), jejichž cílem je snížení mortality a morbidity pacientů s nejtěžšími formami sepse. Tento přehledový článek shrnuje a komentuje vybraná doporučení SSC se zaměřením na dva septické balíčky. Současně zmiňuje některá specifika týkající se kardiologických pacientů.

Obrazové kazuistiky

Primární PCI r. interventricularis anterior levé věnčité tepny cestou levé vnitřní mammární tepny

Primary PCI of the left anterior descending coronary artery via left internal mammary artery

prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 231-232

-

Kazuistiky

Akutní koronární syndrom s nevýznamným postižením věnčitých tepen - role jícnového ultrazvukového vyšetření pro stanovení léčebné strategie

ACUTE CORONARY SYNDROME WITH ANGIOGRAPHICALLY NORMAL CORONARY ARTERIES - THE ROLE OF TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY IN DETERMINATION OF THERAPEUTIC STRATEGY

Martin Tesák, MUDr. Petr Kala Ph.D, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC, Zdeněk Monhart

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 224-226

Je prezentován případ pacientky s akutním infarktem myokardu a při časné koronarografii zjištěným nevýznamným postižením věnčitých tepen. Anamnesticky a klinicky epizodě akutního koronárního syndromu předcházel vznik perzistentní fibrilace síní. Provedené jícnové ultrazvukové vyšetření prokázalo trombus v oušku levé síně a vzbudilo podezření na kardioembolizační etiologii infarktu myokardu. Diskutována je role jícnového ultrazvukového vyšetření při určování další terapeutické strategie u pacientů s akutním infarktem myokardu a nevýznamným postižením věnčitých tepen.

Tako-tsubo kardiomyopatie

TAKO-TSUBO CARDIOMYOPATHY - CASE REPORT

Josef Bis, Pavel Polanský, prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, Ludovít Klzo, Josef Šťásek, prof. MUDr. Jaroslav Dušek CSc, Miroslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 227-230

Kazuistické sdělení popisuje případ pacientky přijaté s anginózní bolestí při významné námaze. Koronární tepny bez postižení, anamnéza a typický ventrikulografický nález s normalizací funkce do 7 dnů svědčí pro tako-tsubo kardiomyopatii. V závěru autoři shrnují základní poznatky o této nosologické jednotce.

Komentáře

Má význam hodnotit taktéž kvalitu života nemocných po intervenčních cévních výkonech?

Is it meaningful to evaluate the quality of life of patients after interventional vascular procedures?

MUDr. Dušan Kučera

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 206

-

Hot-line

Nové studie s lékovými stenty u akutního infarktu myokardu. Výsledky studií TYPHOON, PASSION a SESAMI

NEW CLINICAL STUDIES WITH DRUG ELUTING STENTS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. RESULTS OF TYPHOON, PASSION AND SESAMI

Ota Hlinomaz, MUDr. Miloslav Tejc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 233-234

O přínosu lékových stentů (DES) při perkutánních koronárních intervencích u nemocných se stabilní anginou pectoris nebo s akutním koronárním syndromem bez elevací ST úseků není pochyb. Určité obavy doposud představovala implantace těchto stentů v trombotickém terénu. Studie TYPHOON, PASSION a SESAMI, do kterých byly zařazeni pacienti s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseků, prokázaly význam implantace lékových stentů (DES) i u nemocných s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseků léčených přímou PCI. Jejich přínosem je především snížení restenozy a nutnosti opakované revaskularizace infarktové tepny.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.