Intervenční a akutní kardiologie, 2014 (roč. 13), číslo 4

Editorial

Je potřeba léčit fibrilaci síní?

Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 168-169

Novinky v přednemocniční péči u pacientů s AKS

Marek Janka

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 171

 

Originální práce

Dlouhodobá efektivita a bezpečnost katetrové alkoholové septální ablace v závislosti na aplikovaném množství alkoholu

Long-term effectivity and safety of alcohol septal ablation based on the amount of applied alcohol

Jaroslav Januška, Ivana Holotňáková, Libor Škňouřil, Miroslav Dorda, Bronislav Holek, Marian Branny, Martin Pleva

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 172-176

Úvod: Katetrizační alkoholová septální ablace (ASA) je efektivní léčbou symptomatických pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií a obstrukcí výtokového traktu (HOCM). V současnosti chybí poznatky o dlouhodobé efektivitě ASA podáním velmi nízké dávky alkoholu (≤ 1 ml). Cíl práce: Porovnání dlouhodobého efektu ASA v závislosti na množství aplikovaného alkoholu. Metodika: Soubor 84 konsekutivních pacientů s průměrným věkem 59 ± 4,2 let (62 % žen) byl rozdělen do dvou skupin. Skupinu A tvořila 31 pacientů s aplikací ≤ 1 ml alkoholu. Skupinu B tvořilo 53 pacientů s aplikací > 1 ml alkoholu. Klinické a echokardiografické sledování...

Krátkodobé klinické výsledky nemocných po katetrové implantaci aortální chlopně: TAVI registr Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec

Short-term clinical results among the patients undergoing transcatheter aortic valve implantation:

Marian Branny, Piotr Branny, Jaroslav Januška, Miroslav Hudec, Krystyna Kluzová, Pavla Kufová, Jiří Jarkovský, Milan Bláha

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 177-181

Úvod: Katetrová implantace aortální chlopně (TAVI) patří vedle chirurgické náhrady mezi život zachraňující léčebné výkony. Cíl: Hodnocení krátkodobého (30denního) sledování nemocných podstupujících TAVI v Kardiocentru Nemocnice Podlesí Třinec. Metodika: V období od července 2009 do prosince 2013 podstoupilo TAVI celkem 236 nemocných z důvodu aortální stenózy či regurgitace nativní chlopně (98,3 %) anebo degenerativního postižení aortální bioprotézy (1,7 %). Data nemocných byla prospektivně zadávána do Czech TAVI registru (CTR), spravovaného Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. V souboru byli starší nemocní, průměrný...

Přehledové články

norÚskalí hodnocení systolické funkce pravé komory po kardiochirurgických výkonech

The pitfalls in the assessment of right ventricular systolic function after cardiac surgery

Tomáš Paleček, Jana Podzimková, Petr Kuchynka, Martin Mašek

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 184-189

U jedinců podstupujících kardiochirurgický výkon je hodnocení systolické funkce pravé komory (PK) velmi důležité jak v časném perioperačním období, tak v rámci dlouhodobého sledování. Základní metodu hodnocení systolické funkce PK v rutinní klinické praxi představuje v současnosti stále echokardiografie. Kontrakce PK je dominantně určována longitudinálně orientovanými myokardiálními vlákny ve stěně komory, konkrétně v oblasti vtokové části PK, a proto ukazatele longitudinálního zkracování volné stěny PK – amplituda pohybu (TAPSE) a vrcholová systolická rychlost (St) trikuspidálního prstence – jsou doporučovanými parametry pro hodnocení...

Předléčení inhibitory P2Y12 při akutním infarktu myokardu

Pretreatment with P2Y12 inhibitors for acute myocardial infarction

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 190-194

Podání clopidogrelu před transportem k přímé koronární angioplastice pro STEMI je podle observačních studií výhodnější než léčba nemocniční. Prasugrel má dnes nejsilnější data pro léčbu STEMI, avšak údaje o předhospitalizačním podání jsou nedostatečné. Ticagrelor podaný před transportem je srovnatelně účinný jako jeho podání při přímé PCI.

Kazuistiky

Raritní reoperace pro ICHS (akutní MIDCAB) 39 let od primooperace (Vinebergova operace)

A rare redo surgery for ischemic heart disease (MIDCAB) 39 years after Vineberg´s operation

Petr Šantavý, Andrea Steriovský, Kateřina Maderová, Kateřina Přikrylová, Ondřej Zuščich, Roman Štípal, Jan Tošovský, Anna Zelená, Petr Němec, Vladimír Lonský

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 203-206

Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční (ICHS) prošla dlouhým historickým vývojem. První pokusy o chirurgické zlepšení prokrvení srdce byly prováděny již v 50. letech minulého století. Mezi tehdy rutinně prováděné patřila i tzv. Vinebergova operace. Popisujeme případ nemocného, u kterého byla operace pro ICHS provedena v roce 1974. Následně v roce 2013 pokus o PCI na RIA selhal. Nástřik LIMA ji ukázal kvalitní, nepoužitou. Abychom se vyhnuli preparaci srůstů pod sternem, indikovali jsme MIDCAB. Výkon, se zajištěním kanylami pro mimotělní oběh, proběhl bez komplikací a 7. pooperační den byl nemocný přeložen do OLÚ Teplice nad Bečvou. Z...

Aspirace trombu a distální protekce během přímé PCI degenerovaného žilního štěpu

Aspiration trombus and distal protection during primary PCI of degenerated vein graft

Lukáš Rychlovský, Vojtěch Novotný, Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 208-210

V případě akutního infarktu myokardu (STEMI) je primární angioplastika (PCI) na starých žilních štěpech spojena s nízkým procedurálním úspěchem a horším osudem nemocných. Aspirace trombu a použití distální protekce, spolu s nízkotlakou implantací stentu, vedly k příznivému průběhu léčby nemocného se STEMI počínajícím kardiogenním šokem při uzávěru starého žilního štěpu.

Farmakoterapie

Apixaban

Apixaban

Jaromír Hradec

Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 196-201

V přehledovém článku je shrnuta klinická farmakologie, farmakokinetika, účinnost, bezpečnost a dosavadní klinické zkušenosti s apixabanem. Apixaban je nové perorální antikoagulans s rychlým nástupem účinku, jehož mechanizmem je přímá, selektivní inhibice hemokoagulačního faktoru Xa. Výsledky klinických studií programu ADVANCE prokázaly, že apixaban je srovnatelný nebo účinnější než nízkomolekulární heparin enoxaparin v prevenci žilních tromboembolických příhod u nemocných, kteří prodělali totální náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu, se srovnatelným nebo nižším rizikem krvácení. Další velké klinické studie potvrdily, že apixaban je významně...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.